Centrumontwikkeling trekt volle zalen!

Afgelopen week stonden de verdere ontwikkeling van het centrum van Barendrecht weer volop in de belangstelling. Op maandagavond 12 januari 2009 werd aan de raadscommissie ruimte en veel belangstellende Barendrechters een presentatie gegeven over het aangepaste plan.  

De concept-structuurvisie heeft tot veel reacties geleid, en ook vanwege voortschrijdend inzicht over de het gewenste aantal winkels zijn er in dit concept forse wijzigingen aangebracht.

Die aanpassingen betroffen ondermeer:

 • en flinke uitbreiding van het aantal winkels op langere termijn en een winkelroute in de vorm van een soort acht; die route wordt dan mede gevormd door een extra winkelstraat ter hoogte van het huidige Achterom en tussen het huidige Onderlangs en de Middenbaan;
 • in totaal minder woningen, maar wel de mogelijkheid om in de toekomst meer boven de winkels te bouwen;
 • op een aantal plekken lagere bouwhoogte dan eerder was gehanteerd;
 • aanpassingen in de Driehoek en het Borgstede gebied, waardoor er meer groen blijft of komt en de bebouwing beter past bij de huidige bebouwing;
 • drie kleinere pleinen in plaats van een centraal plein.

Er waren 17 insprekers. Veel waardering voor de plannen en de wijzigingen, maar ook stevig kritische geluiden. Dan ging het vooral om het feit dat de plannen toch fors ingrijpen in het centrum van Barendrecht, de omvang van de plannen en om de financiële impact van een en ander. Ook vonden enkele bewonersorganisaties en enkele individuele bewoners dat niet (voldoende) met hun belangen rekening wordt gehouden.

Op 13 januari 2009 vond de inhoudelijke bespreking in de raadscommissie ruimte plaats.

Namens de CDA-fractie heeft Klaas Groenendijk daarbij ondermeer aandacht gevraagd voor:

 • het sociaal statuut voor de huurders; dat moet er gewoon snel komen; bij het inspreken had de bewonersvereniging gevraagd om een extern adviseur op kosten van de gemeente; dat verzoek hebben we evenals enkele andere fracties ondersteund; de wethouder heeft daar ook positief op gereageerd;
 • de onzekerheid waarin huurders en eigenaren van panden zijn terechtgekomen en het dringende verzoek om alles correct af te handelen;
 • de gebruikers van het Trefpunt; zij moeten als niet commerciële gebruikers in een nieuwe locatie in het centrum niet met lastenverhogingen worden geconfronteerd;
 • de bouwkundige en financiële risico’s van grootschalige projecten zoals de parkeergarage
 • een aanspreekpunt voor alle bewoners en winkeliers in het gebied als de werkzaamheden gaan beginnen;
 • sociale veiligheid met name in de parkeergarages en op en rond de pleinen
 • de verkeersafwikkelingen met de gevolgen die dat heeft voor de verkeersdruk op met name de 1e en 2e Barendrechtseweg;
 • de Van der Jagt locatie, die wat ons betreft geen prioriteit heeft in de plannen; wel goed om dat voor de toekomst toch te regelen in de structuurvisie, zoals dat nu is gebeurd;
 • het verdwijnen van de plannen voor de bebouwing direct langs de Dorpsstraat-Oost, waar de de CDA-fractie blij mee is;
 • fasering van de plannen, met name als de gevolgen van de kredietcrisis langer zullen aanhouden of ernstiger zullen zijn dan we nu hopen.

Uiteraard krijgen de financiën nog alle aandacht van de gemeenteraad. Besprekingen vinden daarover in vertrouwelijkheid plaats, om de concurrentiepositie van de gemeente niet in gevaar te brengen bij discussies met mogelijke partners. Helder is dat die cijfers ook naar buiten komen op enig moment, de bewoners van Barendrecht hebben daar natuurlijk recht op.  

Het vaststellen van de structuurvisie is een belangrijke stap. Als daar op maandag 26 januari 2009 over wordt beslist, dan is over het geld nog geen volledige duidelijkheid. Dat betekent dat partijen die voor de structuurvisie stemmen weten dat als de financiën toch een struikelblok blijken te vormen, dat dat dan alsnog invloed zal hebben over de omvang en de fasering van de plannen. Die discussie komt dus nog.

De CDA-fractie  wil heel graag een goed centrum met aantrekkelijke winkels. Uitbreiding van het aantal winkels is ook voor de huidige winkeliers een voorwaarde voor een gezonde toekomst. Dat hebben de Centrumwinkeliers zelf ook duidelijk aangegeven.

Het eerste belang van de centrumontwikkeling is het realiseren van een fors aantal levensloopbestendige woningen. Ouderen moeten in het centrum kunnen (blijven) wonen, in de buurt van voorzieningen. Als het nodig is moeten ze gebruik kunnen maken van de zorg die in het centrum is en zal worden georganiseerd (Borgstede). Wethouder Bas Nootenboom heeft ook aangegeven dat de wensen van de zorgpartijen gerealiseerd kunnen worden.  Voor de mix van de bevolking en omdat er behoefte aan is moeten er ook jongeren in het centrum (blijven) wonen. Daar moet dus ook rekening mee worden gehouden. Totaal zo’n 400 woningen bijbouwen, dat is wat wij vinden dat nodig is. 

Weet dat u ons altijd over een en ander kunt bevragen en aanspreken.

Alle informatie over de centrumontwikkeling, inclusief de structuurvisie vindt u op de site van de gemeente Barendrecht en direct via deze link http://www.barendrecht.nl/centrumontwikkeling/