CO2 – opslag in Barendrecht????

Dat wordt heel actueel nu de de startnotitie milieueffectrapportage (MER) voor de ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht van 28 januari tot en met 25 februari 2008 bij de provincie Zuid-Holland (het bevoegd gezag)  ter inzage ligt.  

Stand van zaken op dit moment

Deze startnotitie MER komt niet echt als een verrassing. Het college heeft ons vanaf april 2007 op drie momenten (19 april 2007, 12 november 2007 en 17 januari 2008) schriftelijk geïnformeerd. Duidelijk is dat het college nog geen onomkeerbare stappen heeft gezet om tot opslag van CO2 (kooldioxide) te komen. Uit de brieven, die u onder dit artikel kunt downloaden, is duidelijk dat het college meer informatie wil hebben over de gevolgen van deze opslag. Het college heeft DCMR Milieudienst Rijnmond gevraagd een second opinion  op te stellen voor zij  een standpunt inneemt. Wij vinden dat een goede zaak. Een besluit tot opslaan van CO2 heeft gevolgen voor vele tientallen generaties die na ons hier wonen. Daar ga je zeker niet over één nacht ijs als het tot een besluit moet komen. Wethouder Zuurbier zal dinsdagavond op ons verzoek ook aangeven waar wie en in het bijzonder de raad van Barendrecht een besluit moet nemen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is trekker van dit project in Barendrecht. De NAM verzorgde dinsdag 5 februari 2008 de voorlichtingsavond in Barendrecht. Corrie Righolt-Dam was hier namens het CDA aanwezig.  Tijdens de oriënterende vergadering Ruimte van 12 februari 2008 zal de NAM ook de raad informeren en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Uit de bijeenkomst van 5 februari werd wel duidelijk dat men alleen tot opslag overgaat als er draagvlak is bij de bevolking. Helaas waren bij deze informatieavond slechts  ongeveer 55 mensen aanwezig.  Een groot deel daarvan was  beroepsmatig aanwezig. Dus of het draagvlak in Barendrecht er is, ja dat is even de vraag. Dat kan natuurlijk nu het meer in de publiciteit komt snel duidelijk worden.

Er zijn op dit moment vier "ondernemingen", die dingen naar de twee pilots die binnenkort gestart worden. Wie de overige drie deelnemers zijn en waar die locaties in Nederland zijn dat is nog geheim bleek uit deze informatiebijeenkomst. De NAM heeft er voor gekozen nu al naar buiten te treden.

Vragen CDA-fractie

De CDA-fractie is er  niet van overtuigd dat in een dichtbevolkt gebied als het eiland IJsselmonde is, juist Barendrecht de plek is waar men wil leren hoe men CO2 eeuwen lang onder de grond opbergt. Het gaat namelijk om een demonstratieproject (pilot). Wereldwijde ervaring met deze manier van CO2 – opslag in oude gasvelden die eeuwen in stand gehouden moet worden is er niet.  Het oorspronkelijk gas methaan (CH4)  is natuurlijk wel eeuwenlang veilig onder de grond opgeslagen geweest, maar of dat ook met het opnieuw ingebrachte gas gebeurt ja dat weten we niet. Wij zullen dan ook dinsdag 12 februari in de commissie Ruimte  vragen stellen, zoals:

  • Hoe zeker is het dat het CO2 onder de grond blijft?
  • Hoe zeker is dat er geen chemische reacties optreden na eeuwen opslag? Onder de Barendrechtse klei zijn ook nog restjes methaan te vinden en water. Hoe reageren al deze stoffen onder hoge druk met elkaar en met de andere verbindingen die in de diverse lagen onder ons voorkomen? Kunnen we dat nu inschatten voor over honderden jaren wel inschatten?
  • Wat zijn de juridische zekerheden? EU-regels ontbreken nog.
  • Hoe wordt in het rampenplan voorzien in eventuele calamiteiten en hoe geef je belangrijke informatie door aan opeenvolgende generaties?

Wat is CO2?

CO2 is een van nature aanwezig gas. U en ik ademen dat gewoon uit. Het is een afvalproduct van het "verbrandingsproces" in ons lichaam.  In de longen wordt dit kooldioxide gewisseld met het zuurstof (O2). Zuurstof dat nodig is voor de verbranding in ons lichaam. Dit proces is van groot belang om leven in stand te houden, ons voort te bewegen en te denken als dat nodig is.  Ook bij de verbranding van bijv. benzine in een automotor is zuurstof nodig en  is CO2  afvalproduct. Alleen planten, bomen en enkele micro-organismen  kunnen CO2 gebruiken. Onze aardappels bijvoorbeeld kunnen alleen maar zoveel voedingsstoffen (zetmeel) bevatten, omdat er CO2 in de lucht zit.De heersende CO2  concentraties in onze omgeving zijn laag. De mens kan niet tegen langdurige blootstelling aan echt verhoogde concentratie CO2 . Bij relatief verhoogde concentraties kan het snel dodelijk zijn. De kans kan dan wel  klein zijn  dat er een gasbel met CO2 kan ontsnappen. Maar nul is die zeker niet. Dat betekent dat in het geval van het vrijkomen van een sterk verhoogde concentratie aan CO2 in de omgeving van het gasveld menselijk  leven niet meer mogelijk is. In dat geval zullen er vele honderden en mogelijk duizenden doden kunnen vallen in deze dichtbevolkte omgeving.  Zoals ook ten tijde van de UMTS discussie is het uitgangspunt van de CDA-fractie het voorzorgsbeginsel leidend boven financiële gewin van wie dan ook. Onder het voorzorgbeginsel verstaan wij niet doen, tenzij onomstotelijk vast staat dat er geen enkel risico is.

COeen broeikasgas

Het broeikas CO2  waar men veel over leest bevindt zich in de hogere luchtlagen.

Het begrip broeikasgas  is een heel brede formulering. Weinig mensen realiseren ze zich dat ook water een broeikasgas is.  En dat juist door het broeikaseffect leven op aarde ook mogelijk is! Dit is een gewoon fysisch te verklaren proces.  Op dit moment is bij al het rijksbeleid het dogma dat CO2 een broeikas gas is en per definitie slecht is voor het klimaat. Andere theorieën zoals de invloed van de zon vinden op dit moment geen opgaan. Duidelijk is dat het klimaat verloop door de eeuwen heen grillig is. IJstijden en tijden met hogere temperatuur zijn van alle eeuwen. Onomstotelijk is niet bewezen dat broeikasgassen de klimaatveranderingen ook echt veroorzaken. Dat wordt nog wel eens vergeten. Wel is door het International Planel on Climate Change  (IPCC) in de jaren 90 de uitspraak gedaan dat de opwarming van de aarde door menselijk handelen veroorzaakt wordt. Dat door menselijk handelen meer CO2 vrijkomt dan in bijv. de 19de eeuw zonder auto’s is duidelijk. Alhoewel wist u dat levende organismen ook methaan uitstoten. En dat is ook een broeikas gas vanwege de chemische bouw, die het molecuul heeft! 

Waarom moet die CO2 – opslag zonodig?

CO2 opslaan lost netto  niets op. Het CO2 wordt net als radioactief afval gewoon opgeborgen. Er is dus alleen voor het "oog" wat verdwenen. Bovendien moet je je ook de vraag stellen hoeveel CO2 het kost om het gas onder de grond te krijgen. Het gas dat in Barendrecht opgeslagen moet worden, is afkomstig van Shell in Pernis. Daar komt het niet zuiver (zonder andere producten) uit de pijp. Het gas dat in Barendrecht weggestopt moet worden moet zuiver zijn. Dat betekent dat er na de pijp in Pernis nog een zuiveringsstap ingebouwd moet worden. Een dergelijke stap kost altijd energie. Daar komt nog de energie (en dus de uitstoot van  CO2 ) bij van het vervoer naar Barendrecht en het onder de grond brengen. Het zou theoretisch zo kunnen zijn dat er van Shell tot het  onder de Barendrechters grond brengen nog wel eens meer CO2 zou vrijkomen dan er de grond ingaat. Of dat zo is weten wij op dit moment niet.  Dat inzicht moeten we dan wel hebben, want anders is het de vraag of je handig bezig bent. In het kader van alle milieuafspraken in het licht van het Kyoto akkoord bedenkt men van alles om tot een CO2  reductie te komen. Eén van die zaken om CO2 uit het zicht te krijgen is het inzetten op Carbondioxide Capture and Storage (CCS), dus de CO2 – opslag. Dat denkt men te bereiken door  onshore  (gasvelden op land) of offshore (gasvelden op zee) kooldioxide gas op te slaan. Vandaar dit proefproject.

Is CO2 opslag wel de oplossing?

Ja dat kan je afvragen, want het is alleen maar een cosmetische oplossing, je ziet het niet meer, maar het is er zeker nog wel. Je zou dat struisvogelpolitiek kunnen noemen. In ieder geval verlaagt de opslag niet de uitstoot van  CO2 en dat is toch wat men wil.

Dat er naar nieuwe bronnen van energie gezocht moet worden dat is ook de CDA-fractie duidelijk. Goed rentmeesterschap betekent dan ook zuinig omgaan met de grondstoffen in onze aarde.  Maar alleen met zuinig omgaan ben je er niet voor de komende generatie. In een wereld die terecht  gaat voor duurzaamheid (sustainable) wordt een grote financiële inspanning verlangt. Je zou bijna zeggen gebruik het geld dat dit hier allemaal voor nodig is daarvoor. In Barendrecht gaan wij daar niet over.

Hoe staat de CDA-fractie erin?

Op dit moment is wel duidelijk dat wij nog lang niet positief zijn over dit proefproject.  Het jaar 2025 is een belangrijk ijkpunt voor Barendrecht, voor dit vraagstuk is dit minstens het jaar 2999.  Hoe garandeer je dan dat er dan nog Barendrechters veilig op dit stukje van de wereldbol kunnen blijven leven. Dat gezondheidsaspect zal voor onze uiteindelijke besluitvorming leidend zijn.  Of dat voor de volle honderd procent gegarandeerd kan worden dat is de grote vraag, waar wij een duidelijk antwoord op willen krijgen. Onze uiteindelijk standpunt bepalen wij op grond van informatie die wij de komende tijd zeker nog ontvangen en ook zullen bestuderen.  We denken dan aan de presentatie van de NAM tijdens de commissie Ruimte van 12 februari 2008 en de beantwoording van de vragen, Maar ook aan de uitkomst van de second opinion van de DCMR, die het college heeft uitgezet.  Wordt dus zeker vervolgd!

Heeft u een mening over dit onderwerp of heeft u vragen neemt u dan gewoon contact met ons op.

DOWNLOADS

schrijven_wethouder.19042007

schrijven_wethouder_19112007

schrijven_wethouder.17012008

bekendmaking_mer_provincie_zuid-holland

Informatie van de NAM vindt u op www.co2opslagbarendrecht.nl