CO2 opslag in Noorden: Barendrecht blijft in beeld

De selectie van locaties voor CO2 opslag in het Noorden op 24 juni 2010 door de demissionaire ministers van der Hoeven en Huizinga betekent niet het einde van de plannen voor Barendrecht.  

Uit recente antwoorden op vragen van het SGP Tweede Kamerlid van der Staaij (SGP) is duidelijk dat Barendrecht volgens het demissionaire kabinet essentieel is voor grootschalige opslag van CO2 op andere locaties in Nederland.

De letterlijke tekst van de antwoorden aan het Tweede Kamerlid:

"Zoals onder andere tijdens het recente overleg met de Kamer is aangegeven, ziet dit kabinet het project in Barendrecht als een noodzakelijke tussenstap voor de verdere uitrol van CO2-opslag in gasvelden onder land. De voorbereiding van het project wordt dan ook voortgezet. Het kabinet heeft tijdens het recente overleg met de Kamer toegezegd geen stappen te zullen zetten die onomkeerbaar leiden tot CO2-opslag bij Barendrecht, dan wel de juridische positie van Shell in deze versterken. 

Wij zijn van mening dat indien zich onaanvaardbare veiligheidsrisico’s zouden voordoen bij het project Barendrecht, dit consequenties zal hebben voor het project in het noorden. Echter, zowel uit het MER als uit de aanvullende onderzoeken blijkt dat de veiligheid van het project in Barendrecht gewaarborgd is. Voor dit kabinet geldt dat veiligheid bij CO2-opslag, waar dan ook, een noodzakelijke voorwaarde is voordat toestemming voor een project zal kunnen worden gegeven. " ( Bron Interdepartementale Projectorganisatie CCS   kenmerk CCS / 10075084).

De conclusie uit deze antwoorden kan niet alles zijn dat voor het demissionaire kabinet de proef in Barendrecht een must is voor een verdere uitrol van de CO2  opslag in Nederland. 

De CDA-fractie Barendrecht  heeft de afgelopen maanden al contacten over dit onderwerp met CDA-ers in het Noorden van het land gehad. Eind juni 2010 heeft de CDA-fracties naar CDA raadsleden in de drie gemeenten waar de beoogde locaties liggen te weten Marum, Grootegast, Aa en Hunze een mail gestuurd. In deze mail biedt de CDA-fractie de fracties in de betreffende gemeenteraden aan hen van informatie te voorzien. Het is natuurlijk aan die fracties of ze van onze Barendrechtse expertise gebruik willen maken.    
Samen met  de gemeenteraad en het college  zet de CDA-fractie de strijd tegen CO2 zeker voort.   Op grond van argumenten en feiten zijn wij in Barendrecht tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het demonstratieproject van CO2  onder onze gemeente voor huidige en toekomstige generaties Barendrechters voor de lange periode van opslag niet voldoende is gegarandeerd.

 De uiteindelijke besluitvorming is aan het nog te formeren kabinet nadat zij hierover een debat gevoerd hebben met de Tweede Kamer. 

Meer informatie en achtergronden op www.cdabarendrecht.nl/CO2