Financiële situatie Barendrecht

In de afgelopen maand (juni 2010)  hebben we als raad drie financiële producten vastgesteld. Hieronder worden ze afzonderlijk toegelicht

 

Jaarrekening 2009

Vorige maand presenteerde het college van Barendrecht het financieel resultaat over het jaar 2009.

Het resultaat was ongeveer 1,8 miljoen negatief en dat was een tegenvaller. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat dit werd veroorzaakt door noodzakelijk storting van gelden in een voorziening grondexploitaties. Het verlies was niet het gevolg van wanbeleid, maar vanwege de economische tegenwind. Het CDA vindt het belangrijk deze kanttekening erbij te maken.

Op enkele post zijn voordelen geboekt. Op de post WMO is minder uitgegeven, omdat de vraag naar onderdelen lager is uitgevallen dan begroot.

Verder is er minder uitgegeven op de post buitenruimte, omdat in afwachting van enkele projecten het onderhoud is beperkt.

Voor het CDA zijn zorg en onderhoud op de buitenruimte belangrijke thema’s. Dit betekent echter niet dat de hiervoor gereserveerde gelden  ook daadwerkelijk uitgegeven moeten worden.

1e Bestuursrapportage 2010.

Het CDA is akkoord gegaan met de 1e bestuursrapportage. Enkele opmerkingen en kanttekeningen zijn er wel te plaatsen:

  • Zo is het CDA niet blij met de onverwachte extra kosten voor de ondergrondse afvalsysteem. We kunnen constateren dat de kosten omhoog zijn gaan door invoering van dit systeem. Dit in tegenstelling tot eerder gedane uitspraken van het vorige college. Het college komt voor het einde van het jaar met een evaluatie. We zullen deze evaluatie kritisch volgen.
  • Het is niet de makkelijkste periode. Het college geeft aan nog voor het lopende jaar op zoek te gaan naar bezuinigingen. Het CDA vindt het daarom belangrijk om als raad en college gezamenlijk ons in te zetten voor een financieel gezonde gemeente.

Kadernota.

De kadernota 2010 geeft duidelijk aan, dat de financieel vette jaren voorbij zijn. Jaren van financiële onzekerheden zijn aangebroken.  Het is goed dat de gemeenteraad vorig jaar heeft besloten al direct naar ombuigingen te zoeken, die al in 2010 worden gerealiseerd.  Een volgende bezuinigingsronde komt er aan. Hoeveel er bezuinigd moet worden, is nog onduidelijk. Er is een demissionair kabinet en nog geen zicht op een nieuwe regering. Dat maakt het erg lastig om het financieel plaatje van Barendrecht rond te krijgen. 

Het college gaat goed onderbouwd uit van ombuigingen oplopend tot 2014 van 2,7 miljoen structureel. Bovenop de 4 miljoen structureel per jaar van vorig jaar is dit geen eenvoudige klus. Een aantal grote projecten staan op stapel, zoals huisvesting voor de Focusberoepsacademie en de centrumontwikkeling.  Een besluit kan pas genomen worden als een financieel haalbaar plan wordt gepresenteerd.  Het college zet alles in het werk om die cijfers bij de presentatie van de begroting beschikbaar te hebben. Later dit jaar worden ook andere geplande investeringen met de daarbij behorende budgetten tegen het licht gehouden. Zijn deze budgetten voldoende, moeten er andere keuzes worden gemaakt?  

De gemeente beschikt zeker nog over reserves, maar risico’s van tegenvallers moeten beheersbaar zijn en blijven. Zeker nu de resultaten uit de reserves grondbedrijf door de economische crisis veel lager geraamd worden dan eerder gedacht.  

De coalitie heeft het college in het coalitieakkoord denkrichtingen meegegeven bij het zoeken naar ombuigingen. Daarbij zijn wel nadrukkelijk randvoorwaarden geformuleerd namelijk de zorg voor de zwakkeren in de samenleving en de kwaliteit van samenleven niet mag worden aangepast.  Toch doet bezuinigen altijd pijn. In november zullen wij er niet aan ontkomen wederom moeilijke keuzes te maken om tot een sluitend meerjarenperspectief te

Er ligt een geweldige uitdaging en een kans om met mindere middelen toch resultaat voor de Barendrechtse samenleving te boeken!