CO2 opslag:Brief naar CDA-ers in Europa

CDA-Barendrrecht heeft op 17 april 2010 een brief gestuurd naar Esther de Lange, CDA-Europarlementarier over het nee van Barendrecht tegen de ondergrondse opslag van CO2.

De tekst van de brief, die Corrie Righolt-Dam per mail stuurde en die c.c. gezonden is naar onder meer de CDA- Europarlementariers Wim van der Camp en Lambert van Nisterooij leest u hieronder. Ook CDA-Tweede Kamerlid Liesbeth Spies ontving deze brief. Zij debatteert op 20 april in de Tweede Kamer over CO2 naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 28 maart 2010.

De tekst van de brief:

Barendrecht, 17 april  2010

Geachte mevrouw de Lange, beste Esther,

Op de site van GroenLinks  in Europa zie ik dat er een discussie is over verdeling van  subsidies voor de opslag van CO2   en die voor hernieuwbare energie tussen EVP bij monde van u   en de Europese Groenen.

Ik neem aan dat u  op de hoogte bent van de zorgen, ook van uw eigen CDA-fractie in Barendrecht, tegen de plannen om ondergronds CO2 op te slaan onder Barendrecht . CDA-Barendrecht en het voltallige gemeentebestuur van Barendrecht hebben zich uitgesproken tegen een proef onder Barendrechts grondgebied. Ook de Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn unaniem tegen de opslag van CO2  in Barendrecht.

Er is gewoon onvoldoende onderzoek wetenschappelijk gedaan.  Graag wijs ik  u  op recente uitzendingen van Zembla van 28 maart 2010 en Netwerk van 6 april.2010.

In de opslag plannen wordt een afvalproduct van fossielenbrandstoffen namelijk CO2 voor eeuwig opgeslagen.  Barendrecht ligt één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Barendrecht is een gemeente met 46.000 inwoners direct aan de Zuidrand van Rotterdam. Lambert van Nistelrooij is de vorige periode hier een keer op bezoek geweest en op de hoogte van onze zorgen.

Weliswaar ademen we ook CO2  uit. Dat is nodig voor levende cellen om voldoende energie te krijgen om te leven.  In hogere concentraties is CO2   absoluut toxisch. Bij concentratie van ca. 5% krijg je hoofdpijn, boven de 10% is het gas absoluut dodelijk. Op dit moment zijn de risico’s onvoldoende in kaart gebracht en is het absoluut onverantwoord om te experimenteren in bewoond gebied. 

Het gaat niet alleen om de gezondheid en veiligheid van de huidige bewoners boven de afvalput, maar ook voor vele generaties daarna. Het gaat om een opslag voor eeuwig.

Bij het verstrekken van subsidies voor de opslag moet toch duidelijker zijn wat de gevolgen zijn niet alleen voor de mens maar voor het hele ecosyteem.

Vanzelfsprekend is CDA Barendrecht altijd bereid meer informatie te verstrekken.

Als bijlage een viertal documenten bijgevoegd

  • Een flyer, die wij rondom het besluitvormingstraject hebben gemaakt;
  • Een brief naar de Tweede Kamerfractie van januari jl.;
  • Een tweetal amendementen op het landelijke verkiezingsprogramma, die wij ingediend hebben voor het komende CDA-Congres. Een soortgelijk amendement is vandaag door het Congres van D66, net als de Tweede Kamerfractie van het CDA, een felle voorstander van de proef in Barendrecht, aangenomen.

Al onze stappen zijn ook na te lezen op  www.cdabarendrecht.nl/CO2

We hopen dat jullie onze zorgen ook meewegen bij het verdelen van de subsidiepot.

Met vriendelijke groeten,

Corrie Righolt-Dam

Fractievoorzitter CDA-Barendrecht

Woordvoerder CO2 dossier CDA-Barendrecht