Collegeprogramma 2006 tot 2010

Tijdens de raadsvergadering van 25 september werd het collegeprogramma 2006 tot 2010 vastgesteld. Nieuwsgierig naar de bijdrage van de CDA-fractie?

De CDA-fractie ziet de behandeling van het collegeprogramma als een pré-algemene beschouwing,  een opmaat naar de algemene beschouwingen volgende maand.  Het collegeprogramma kan niet los van de begrotingsbehandeling worden gezien.

Voor ons ligt ter vaststelling het collegeprogramma 2006 – 2010. Zowel de titel van het coalitieakkoord, van bouwen naar goed samenleven als de titel van het collegeprogramma samen wonen, samen werken en samen leven heeft een hoog "samengehalte". En  niet voor niets. Barendrecht heeft een onstuimige periode van uitbreiding achter de rug. Er breekt in deze raadsperiode een periode van bloei aan.  Bloeien en  leven, kan in de natuur alleen maar geschieden als alle voedingsingrediënten in voldoende mate aanwezig zijn. Een gemeente kan alleen maar een levende gemeente zijn als zij haar voeding vindt in haar gemeenschap. Dat betekent inderdaad (ook voor ons als volksvertegenwoordigers)  zo als het college stelt:  dicht bij de inwoners van Barendrecht staan, signalen opvangen en deze vertalen in concrete acties.  

Het college straalt ambitie uit in de eerste 21 pagina's van het glimmende collegeprogramma.  Een uitvoering, die ten onrechte suggereert dat het om een definitief document gaat.

De keuze van het college de acties en de activiteiten te clusteren in vier hoofdthema's, laat inderdaad een grotere samenhang tussen de diverse beleidsterreinen zien dan nu soms het geval is. Het is een logisch gevolg deze indeling  ook  door te voeren in de voorjaarsnota 2007/begroting 2008.

Het college benoemt een zevental hoofddossiers, zoals de Centrumontwikkeling, WMO en Zuidpolder. De CDA-fractie onderschrijft het belang van deze dossiers en steunt de extra aandacht die het college hieraan gaat geven.  Dat betekent in de visie van dit college niet dat andere zaken blijven liggen. Het college pakt die duidelijk ook op.  We verwachten ook niet anders.

Het college stelt dat het tweede collegeprogramma in de geschiedenis van Barendrecht SMART is opgesteld. Inderdaad is het nieuw dat aan de SMART factoren aandacht besteed wordt. Maar helemaal SMART is dit collegeprogramma zeker nog niet. Er is op dit gebied  een goede slag gemaakt ten opzichte van het vorige collegeprogramma..

Dat die SMART-operatie niet in een keer lukt dat kan de CDA-fractie begrijpen. Veel prestatie-indicatoren zijn nog niet ingevuld. De CDA-fractie hecht aan realistische indicatoren op het gebied van prestatie en geeft het college daar graag de gelegenheid voor.

Maar deze meetbare opdracht is wat de CDA-fractie betreft ook tijdgebonden: het college krijgt de  specifieke opdracht mee bij de voorjaarsnota 2007 de ontbrekende en de ter discussiestaande prestatie-indicatoren nader te concretiseren en ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

De CDA-fractie heeft een amendement op dit punt, dat later/reeds door de VVD is aangeboden mede ondertekend. We achten deze "randvoorwaarden" acceptabel. In juni 2007 zit ruim 25 % van de regeerperiode van dit college er op en is het realistisch te weten wat het college in 2010 gedaan denkt te hebben.

De al lang verwachte strategische visie, een visie voor een doorgaande bloei op de lange termijn van de gemeente Barendrecht en haar inwoners  wacht de CDA-fractie af.

In het coalitieakkoord is opgenomen, de gemeente zich inspant om de wachtlijsten met betrekking tot de zwemles voor eind 2007 weg te werken. Het collegeprogramma geeft aan dat in het vierde kwartaal 2006 het probleem inzichtelijke gemaakt is. De prestatie-indicator is geen wachtlijst meer in 2007. Dat betekent naar de mening van de CDA-fractie dat voor de huidige problemen rondom het zwembad/zwemwater in de voorjaarsnota 2007 een oplossing moet worden opgenomen.  Kan het college die belofte doen?

Tijdens de discussie in de commissie heeft de CDA-fractie al aangegeven hoe zij het sociaal loket ziet.  Wij vinden dat in het collegeprogramma niet duidelijk geformuleerd. Wij zien een sociaal loket  als een voorziening  waar de burgers van Barendrecht met hun vragen terecht kunnen. Vragen die zij hebben op bijv. het gebied van regelgeving, minimabeleid en invulling van formulieren. Wij zien die locatie bij voorkeur niet in het gemeentehuis gevestigd, maar op een locatie waar men makkelijk binnen stapt.  Zowel letterlijk als figuurlijk dus laagdrempelig. Binnen diverse Barendrechtse vrijwilligersorganisaties zijn nu reeds velen op dit gebied actief. Het is een uitdaging voor de gemeente Barendrecht de voorwaarden te scheppen om  de vraag en het aanbod bij elkaar te brengen in een sociaal loket. Deelt het college onze visie op het gebied van het sociale loket?

Sociale woningbouw met een ondergrens en bovengrens als prestatie-indicator juichen wij toe Met de realisatie van hogere aantallen voor de doelgroepen als het even kan. Bij de behandeling van de woonvisie is hier al aandacht voor geweest.

Tijdens de commissievergaderingen hebben wij al onze vraagtekens gezet bij een  bedrag van € 200.000 voor een klantgerichte scholing van onze ambtenaren. Wij komen daar bij de algemene beschouwingen zeker op terug.

In het collegeprogramma lezen we ook dat  Barendrecht is geüpgraded naar een stad. Laten we het houden op een dorp met stedelijke allure waar het goed is samen te wonen, te leven en te werken.

Dat het collegeprogramma een dynamisch document is, zoals het college stelt, hebben we al ondervonden.  Nog voor de vaststelling worden een aantal acties en prestaties al naar een verdere toekomst realistisch bijgesteld. Dit laat weer eens zien hoe moeilijk het was op korte termijn realistische prestatie-indicatoren en acties te plannen. Zoals het amendement aan geeft verwachten we die wel in juni 2007 bij de behandeling van de voorjaarsnota.

De CDA-fractie gaat er vanuit dat het college op dat moment ook voor alle of in ieder geval de meeste plannen de financiële consequenties in kaart heeft gebracht.  Is deze aanname juist?

De CDA-fractie is van mening dat dit document beschouwd mag worden als de bestuurlijke aftrap van dit college. Een college dat aangeeft onder meer open en helder te willen zijn, trots op Barendrecht is, aanspreekbaar, betrouwbaar en daadkrachtig.  Wij hebben er alle vertrouwen in dat bij het opmaken van de prestatie rekening in 2010 dit college weer een stap gezet heeft in vier jaar bloei van het dorp Barendrecht.

Wij wensen ons college heel veel succes en de kracht om deze mooie woorden om te zetten in heel veel daden. Daden, die onze inwoners uiterlijk in het Barenrecht van 2010 moeten zien.

Corrie Righolt-Dam
Klaas Groenendijk
Jan de Jager
Adrie Luijendijk
Leo van Gelder
Peter Luijendijk

Uitgesproken door CDA-fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam tijdens de raadsvergadering van 25 september 2006