bejaardenhuis

Wet Maatschappelijk Ondersteuning

Niemand mag er op achter uitgaan bij de invoering van de WMO. Dit is de duidelijke boodschap die alle raadsfractie het college meegegeven hebben. Tijdens de raadsvergadering van 25 september 2006 werd de verordening, die de WMO in de gemeente Barendrecht regelt, vastgesteld. Aan deze vaststelling ging een voorbereiding van een jaar vooraf. De Barendrechters heeft op alle mogelijke manier gelegenheid gehad hun mening te geven.. Dat is een goede zaak gebleken. Ook in de toekomst zal deze inspraakmogelijkheid blijven. Er is een WMO-raad (in oprichting) ingesteld. De werkgroep huishoudelijke hulp is op dit moment al volop actief.

Belangrijkste verandering per 1 januari 2007  is dat de huishoudelijke hulp naar de gemeente gaat.  Ook de eigen bijdrage hiervoor wordt per 1 januari 2007 door de gemeente opgelegd. In de wet is geregeld dat deze eigen bijdrage met de eigen bijdrage in het kader van de AWBZ aan een maximum gebonden is. De raad heeft besloten het vaststellen van nadere regels betreffende de eigen bijdrage te delegeren naar het college. Onder de voorwaarde dat de vast te stellen bijdragen niet leiden tot nadelige effecten bij de aanvragers.

In 2007 is een monitoring voorzien. Dat is het moment dat de raad haar kaders, ook op het gebied van de eigen bijdragen, bij kan stellen.

Om de uitvoering met de eigen bijdragen verder te regel stelt het college een besluit voorzieningen ondersteuning op. De WMO-raad i.o. wordt hier nauw bij betrokken. De gemeenteraad neemt vervolgens kennis van dit besluit van het college. Dat kan omdat de raad de kaders helder heeft geformuleerd.

Tijdens de raadsvergadering is ook gesproken over het persoonsgebonden budget (PGB). Het budget voor het PGB gaat uit van 75 % van het bedrag dat door de gemeente Barendrecht voor natura voorzieningen (dus via thuiszorginstellingen) zou worden uitgekeerd.
Een amendement van de SGP-ChristenUnie, die dit PGB-budget op wilde trekken naar 100 %, kreeg geen steun van de meerderheid van de raad. Ook niet van het CDA-fractie.  Het percentage 75 % is de landelijke richtlijn.  Wij vonden het nu te vroeg om deze wijziging al door te voeren. We hebben de wethouder wel verzocht hier nadrukkelijk bij de evaluatie in 2007 naar te kijken. Komen mensen in de problemen dan is er volgens ons altijd nog de mogelijkheid een beroep te doen op de hardheidsclausule van deze verordening.

Bij de invoering van de WMO is gekozen voor een "groeimodel". In 2007 zal een begin gemaakt worden met de verdere implementatie van de andere prestatievelden van de WMO in de verordening. 

De huidige WMO-verordening "beperkt" zich tot alle voorzieningen uit de oude wet voorzieningen gehandicapten (WVG), de huishoudelijke hulp en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.

bejaardenhuisDe praktijk moet uitwijzen hoe de invoering van de WMO gaat lopen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat goed gaat verlopen. Zijn er zaken die u in of uit de praktijk tegen komt die verbeterd zouden kunnen worden. Dan horen wij dat graag!

Iedereen in Barendrecht moet die zorg krijgen die nodig is

Woordvoerder WMO