De bereikbaarheid van de regio staat op het spel!

De stadsregio Rotterdam moet de mobiliteitsregisseur voor de regio Rotterdam  zijn.   Die stelling poneerde Leo van Gelder zaterdag 19 januari 2008 tijdens de nieuwjaarsreceptie van CDA-Zuid-Holland op Rotterdam Airport.

De volledige tekst door Leo van Gelder (door de gemeenteraad van Barendrecht ook gekozen is als regioraadslid in de stadsregio Rotterdam)uitgesproken vindt u hieronder:

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio staat op het spel

Het gebeurt regelmatig dat door verkeersongelukken of andere omstandigheden de Rotterdamse regio nauwelijks bereikbaar is.

Als er dus niets gebeurt dan is het verkeer binnenkort niet meer te verwerken zeker als straks de Tweede Maasvlakte gereed is.

Er zullen dus de nodige maatregelen moeten worden genomen. Hiervoor is een soort schema opgesteld de zogenaamde ladder van Verdaas. Die gaat van de aanpassing van de Ruimtelijke Ordening  via beprijzen en slimmer benutten naar de aanleg van  nieuwe infrastructuur.

Vanwege de schaarste aan ruimte en problemen met inpasbaarheid in een  stedelijke omgeving vanwege milieuaspecten is de aanleg van nieuwe infrastructuur niet altijd voor de hand liggend en is een betere benutting van de huidige infrastructuur noodzakelijk.

Alleen met beton, staal en asfalt zullen we het niet redden dus moet
Het slimmer

Een hulpmiddel hierbij is dynamisch verkeersmanagement  
– enerzijds wordt het verkeer beter geïnformeerd en geleid
– anderzijds zal door middel van een gedoseerde toestroom van verkeer op de hoogst geprioriteerde verkeersader de afwikkeling van verkeer worden geoptimaliseerd. Dit gebeurd dan vanuit een centraal coördinatiepunt.
hiervoor zullen keuzes moeten worden gemaakt en zal bestuurlijke                        afstemming plaats moeten vinden

Een andere methode van verkeersbeïnvloeding wordt straks de beprijzing. Met behulp van de beprijzing is het mogelijk om afspraken te maken met bedrijven,
zoals autolease bedrijven en  transportbedrijven en afspraken over telewerken,
In ieder geval krijgt iedereen straks een kastje in de auto waardoor evt contact met de automobilist kan worden verbeterd met diverse andere mogelijkheden van  beïnvloeding

Technisch is er veel mogelijk ook voor onorthodoxe concepten het ontbreekt echter nog vaak aan regelgeving en bestuurlijke afstemming.
Een goede regie is hiervoor noodzakelijk

De stadsregio is een samenwerkingsverband waarin naar mijn inzicht goede afspraken worden gemaakt tussen de deelnemende gemeenten onderling en samen met  andere instanties. (en ook openstaat voor nieuwe concepten)
En aangezien de stadsregio Rotterdam ook al de regisseur is van het OV ligt het  voor de hand dat
De stadsregio de mobiliteitsregisseur voor dit gebied moet zijn. 

Voor een reactie stuur een mail naar Leo van Gelder!