De plannen van de politie Rotterdam-Rijnmond

Op 31 augustus 2009 besprak de commissie Samenleving het regionaal Meerjarenbeleidplan politie Rotterdam – Rijnmond 2010 – 2014.  

De invloed van de gemeenteraad op dit beleidsplan is minimaal.  De commissie Samenleving  werd slechts geconsulteerd. Burgemeester van Belzen neemt vanuit deze consultatieronde punten mee naar het overleg met de regioburgemeesters. Het is nieuw dat de gemeenteraden voor de definitieve vaststelling worden geconsulteerd.  De Tweede Kamer heeft zo beslist.

Vanuit dit beleidsplan dat de hele grote regionale lijnen schetst van het politiewerk wordt uiteindelijk ook voor Barendrecht een plan voor de politie-inzet gemaakt. Het wijkteam van de politie Barendrecht presenteert jaarlijks  aan de commissie Samenleving de Veiligheidsrapportage van het afgelopen jaar  en het Wijkwerkplan voor het komende jaar.  Het integrale veiligheidsplan van de gemeente speelt een rol bij het opstellen van het wijkwerkplan.

In het meerjarenbeleidplan worden de volgende veiligheidsthema’s genoemd:

  • Vertrouwen in veiligheid
  • Wijken in onbalans
  • Hoger impact delicten
  • Jongeren
  • Normalisering alcohol en drugs
  • Ondermijning van de maatschappelijke integriteit. Dit heeft betrekking op onder meer mensenhandel en prostitutie/loverboys, hennepteelt, vastgoedfraude, terrorisme, radicalisering, milieucriminaliteit.
  • Cybercrime

De aanpak van deze veiligheidsthema’s werkt volgens een viertal zogenaamde typen van aanpak te weten: persoonsgerichte aanpak, groepsaanpak, gebiedsgerichte aanpak en fenomeengerichte aanpak.

Belangrijk is dat de samenwerking met alle partners in de keten goed verloopt. Het is niet alleen een zaak van de politie, maar ook van de gemeente en bijv. jeugdzorg en jongerenwerk. Wijkregie kan hier zeker een rol spelen. Zaken gecoördineerd oppakken en elkaar niet voor de voeten lopen daar draait het om.

Grootste zorg van onze fractie is of Barendrecht wel genoeg inzet krijgt van politie om overlast van bijv. jongeren voldoende aan te pakken. In het beleidsplan wordt gesproken over wijken in onbalans. Dat wordt in een adem genoemd met Vogelaarwijken. Dat is natuurlijk van een heel andere orde dan de als zeer hinderlijke ervaren overlast van jongeren in bepaalde delen van Barendrecht. Burgemeester van Belzen verzekerde en neemt dat ook nog mee naar zijn collega’s, dat ook Barendrecht de aandacht houdt van de inzet van politie in die gevallen.

Belangrijk is dat Barendrechters zich veilig voelen en blijven voelen in onze gemeente.  Een belangrijke graadmeter is het "veiligheidsgevoel" dat jaarlijks gemeten wordt.  Voelen mensen zich onveiliger door bijvoorbeeld inbraak in auto of woning dan is het belangrijk dat Barendrechters blijven zien dat de politie er mee aan de slag gaat of dat er extra inzet is van politie.

Ook horen we nog wel eens dat de politie na een melding via 112 niet of pas na lange tijd komt. Corrie Righolt-Dam stelde de vraag hoe snel de politie aanwezig moet zijn bij een melding via 112. Dat is 15 minuten. Op de vraag hoe vaak afgeweken wordt van deze limiet is nog geen antwoord gekomen.  Wij willen dat in ieder geval bij de veiligheidsrapportage ontvangen. De Barendrechters moeten er op aan kunnen dat als zij zich op enig moment niet veilig voelen de politie ook snel komt.

In de politieplannen wordt de  overlast van jongeren ook aangepakt. Jongeren groepen worden dan in kaart gebracht volgens de zogenaamde Beke methode. Er wordt dan ook aangegeven of deze groep jongeren gewoon rondhangt, overlast geeft of crimineel gedrag vertoont.  Van de groepen die in Barendrecht overlast geven is/wordt deze methode ook toegepast. 

De aandacht van loverboys krijgt slechts summier aandacht in deze nota onder het thema ondermijning van de maatschappelijke integriteit. Het is zaaks dat de politie hier ook in Barendrecht aandacht voor houdt.

Het standpunt van het college dat cybercrime in Barendrecht buiten de boot valt, omdat het geen issue is voor Barendrecht lijkt de CDA-fractie  net als andere fracties, echt onwaarschijnlijk. Ook in Barendrecht heeft men  pc’s en heeft men toegang tot het world wide web! De burgemeester neemt het dan ook op als issue.

Eind dit jaar kan de raad bij de bespreking van de plannen van de politie in Barendrecht specifiekere wensen neer leggen. Ook dat blijven wensen. De gemeenteraad heeft geen zeggenschap over de politie. Maar gezien de goede samenwerking met het Barendrechtse wijkteam worden een groot aantal van  de Barendrechtse wensen is de ervaring zeker ingepast.  Maar ook de politie is afhankelijk van het aantal agenten dat ingezet kan worden. Met de bezuinigingsplannen van het kabinet, inkrimping van het regiokorps, is het de vraag hoe de politie dit ambitieuze meerjarenbeleidplan kan waarmaken.  De tijd zal het leren.