Voorzichtig met uitbreiding winkels Barendrecht-Centrum

Bij de raadscommissievergadering van dinsdag 1 september 2009 stond de Detailhandelsvisie weer op de agenda.  

Die visie moet ondermeer aangeven of het winkelaanbod in Barendrecht past bij de omvang van de bevolking en de behoeften die er bij het winkelend publiek en de winkeliers bestaan. De visie is belangrijk als het gaat om de beoogde uitbreiding van de winkels in het centrum.

Al eerder was de CDA-fractie bij monde van Klaas Groenendijk kritisch geweest over de voorgelegde visie. De berekeningen  waren niet voldoende onderbouwd, de uitkomsten leken te wijzen op een gevoelsmatig te hoog "tekort" aan winkels en de rol van het Winkelcentrum Gouwe, die zou uitgespeeld zijn volgens die visie. Met de laatste was het CDA het sowieso niet eens, en dat gold ook voor alle andere fracties in de raad.

Het college heeft een second opinion laten uitvoeren, en die stond nu op de rol. Hoewel een flink aantal zaken nader waren uitgediept, waren we nog niet echt enthousiast:

–          de rekensommen die moeten aangeven hoeveel winkels erbij zouden kunnen/moeten houden onvoldoende rekening met de specifieke situatie in Barendrecht. Winkelcentra in Oud-Beijerland, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid zijn een belangrijk gegeven waar we rekening mee moeten houden

–          er was bij de conclusie geen rekening gehouden met de komende vergrijzing, die ongetwijfeld tot enige afname leidt van bestedingen

–          er is geen rekening gehouden met de opkomst van nieuwe distributiekanalen als internet.

In elk geval was er duidelijkheid over de Gouwe. Dat winkelcentrum blijft gewoon. We hebben daarbij wel aangegeven dat ook dat winkelgebied en de directe omgeving aandacht zal moeten krijgen van de gemeente

De CDA fractie vindt nog steeds dat het winkelcentrum Middenbaan uitgebreid moet worden. Bepaalde branches zoals mode zijn ondervertegenwoordigd. Een aantal wat grotere winkels maakt het centrum ongetwijfeld aantrekkelijker en uitbreiding van daghoreca ter ondersteuning van de winkelfunctie is ook welkom. Een aantrekkelijker winkelcentrum, maar wel in de "Barendrechtse maat" is nodig en ook in het belang van de huidige winkeliers. Dat hebben ze zelf ook regelmatig aangegeven. Bovendien komen er door de uitbreiding van de wijken Ter Leede, Lagewei en Vrouwenpolder ook een flink aantal klanten bij. Ook de bij te bouwen woningen in het centrum zorgen voor extra omzet in de detailhandel.

Maar met de omvang van de groei moeten we voorzichtig zijn. Er zijn onzekere factoren en bovendien kunnen sommige winkels best nog wat meer klanten aan. We moeten niet teveel bouwen, waardoor de concurrentie wellicht te groot zou kunnen worden en er leegstand zou kunnen ontstaan. Wethouder Schreurs heeft aangegeven dat fasering van de toevoeging van winkels mogelijk is. Dat is wat het CDA betreft dan ook een must.

Eenvoudig is dat natuurlijk niet. De gemeente heeft wel een regiefunctie, maar uiteindelijk is het toch de detailhandel zelf, die bepaalt of men winkels wil openen of vergroten. En de ontwikkelaars en (huidige) winkelpand-eigenaren zullen zeker in deze tijd voorzichtig zijn met hun investeringen. Al met al nog veel te doen voordat er meer concrete plannen zullen zijn.

Wij zullen het college kritisch volgen. In het masterplan dat er begin 2010 zal komen moet de fasering goed zijn meegenomen. Als er minder m2 winkelruimte nodig is dan de rekensommen nu aangeven, dan moeten de plannen aangepast kunnen worden. Een goed en levendig centrum vinden we als CDA-fractie heel belangrijk. Maar de belangrijkste doelstelling was en is nog steeds: meer levensloopbestendige woningen in het centrum en woningen voor jongeren. Dat moet overeind blijven.