Geen nieuwe inzichten aanvullende CO2 onderzoeken

De aanvullende CO2-onderzoeken leveren geen nieuwe inzichten op. De CDA-fractie blijft bij haar nee tegen de opslag van CO2 in Barendrecht.

De aanvullende onderzoeken nemen het MER (Milieueffectrapport) als uitgangsdocument bij het trekken van conclusies.

Voor de CDA-fractie is het een eis,  dat voordat er op een verantwoorde manier voor eeuwig opslag van CO2 onder de bodem van Barendrecht plaats kan vinden er onderzoeken door onafhankelijke wetenschappelijke instituten komen. Deze onderzoeken zijn in ieder geval noodzakelijk op het gebied van de geologische bodemgesteldheid, risicoanalyse en het opstellen van modellen. De resultaten van deze onderzoeken moeten het onderzoeken van TNO en andere bij het MER betrokken onderzoeksinstituten onomstotelijk bevestigen. Aan die voorwaarde is niet voldaan.

Eén van de conclusies uit het AMESCO-rapport, geen opslag van CO2  in dichtbevolkt gebied, wordt in de aanvullende onderzoeken terzijde geschoven met als argument:  is niet een (geo-)technisch criterium. Deze aanbeveling uit het AMESCO-rapport geen opslag van CO2  onder dichtbevolkt gebied weegt echter zwaar voor  de CDA-fractie.

Uit het locatieonderzoek van TNO blijkt dat de kosten-effectiviteit (cost effectiveness) leidend is boven alle andere argumenten om tot een gewenste locatie te komen. Deze kosten-effectiviteit is er ook de reden van dat "tenslotte is geëvalueerd", dat als er sprake is van een klein veld en een groter veld in de directe nabijheid moet liggen.

Het kleine veld Barendrecht met groter veld Barendrecht-Ziedewij is de enige locatie die op deze manier in beeld blijft als onshore locatie voor een proefproject.

De integrale veiligheidsbeoordeling van DCMR geeft geen enkel antwoord op de vragen uit Barendrecht. Het advies gezondheidsklachten RIVM laat zien, dat er geen valide nulmeting meer mogelijk is. De vraag blijft hoe voorkomen kan worden, dat er gezondheidsklachten optreden en hoe eventuele gezondheidsklachten behandeld kunnen worden.

Geen van de aanvullende onderzoeken gaat in op de gevolgen voor eeuwigdurende opslag.  De voorwaarden, die bij de start gesteld dienen te worden om voor de hele lange periode van opslag onder meer  de onderzoeken naar gezondheidsklachten, kennisoverdracht, veiligheid en monitoring te waarborgen, ontbreken.

De CDA-fractie Barendrecht kan niet anders dan op grond van deze "nieuwe"  feiten en argumenten haar standpunt handhaven nee tegen opslag van CO2  onder Barendrecht.

De CDA-fractie heeft haar constateringen en conclusies neergelegd in een memo, dat inmiddels verzonden is naar Marianne de Wild, van de CDA-statenfractie en Liesbeth Spies van de CDA-Tweede Kamerfractie.  U kunt deze memo hier downloaden: cda-reactie_aanvullende_onderzoeken_co2_oktober_2009

In een persconferentie van 3 november 2009 gaf wethouder Zuurbier kernachtig de mening van het Barendrechtse gemeentebestuur weer `Veiligheid belangrijker dan kosten`.  U kunt het persbericht van de gemeente Barendrecht hier downloaden  031109_persbericht_gemeente_barendrecht_n.a.v._onderzoeken.

De verwachting is dat er nog deze maand een besluit in Den Haag wordt genomen.