Geen windmolens in dichtbevolkt gebied!

duurzaamheid 1

BARENDRECHT | Geen windmolens in dichtbevolkt gebied. Overheid speelt burgers van gemeenten tegen elkaar uit! CDA Barendrecht is voor duurzame energie, maar wel op een verantwoorde en eerlijke wijze.

Europa en Nederland hebben serieuze doelstellingen vastgelegd met betrekking tot klimaat en energie. 20% van de energie moet in 2020 verkregen worden via duurzame opwekking. Dat gaat niet zomaar,  windenergie wordt daarbij als onmisbaar gezien.

Afgesproken is dat in 2020 er 6000 MW aan windenergie op land ingevuld moet zijn. De provincie Zuid-Holland neemt hierbij 720 MW als taakstelling voor haar rekening. De gemeenten leveren daarbij hun bijdrage. De keuze om als gemeente Barendrecht nee te zeggen zou betekenen dat de gemeente Barendrecht de regie verliest en dat de provincie gebruikt gaat maken van haar bevoegdheid om locaties aan te wijzen, buiten de gemeente om.

Na vaststelling van voldoende draagvlak in het college van B&W (6-12-‘11) en de commissie ruimte (17-01-‘12) is het college van B&W akkoord gegaan met het opnemen van de potentiële locaties (Heinenoordtunnel, Vaanplein en BT Oost) in het voorontwerp structuurvisie Barendrecht. Deze locaties staan in de structuurvisie ‘Samen de Ruimte’, dat is vastgesteld op 2 juli 2012 door de gemeenteraad.

Op 12 juni 2012 is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de ondertekening van het convenant Windenergie. In het convenant is het bestuurlijke voornemen vastgelegd om op de locaties Heinenoordtunnel, Vaanplein en BT Oost tot ontwikkeling van windturbines te komen.

Om van deze potentiële locaties te realiseren locaties te maken is toestemming van de gemeenteraad met betrekking tot de realisatie vereist. Om dat akkoord te kunnen verkrijgen is met name meer inzicht gewenst in de inpassingmogelijkheden in de omgeving, de financiële en lokale baten en de bereidheid van grondeigenaren om de realisatie mogelijk te maken.

De gemeenteraad heeft op 25 febr 2014 ingestemd met het opstellen van een plan van aanpak van het toetsingskader. Het toetsingskader verschaft mogelijkheden om eisen te stellen aan de plannen en de haalbaarheid van windmolens daaraan te toetsen. Binnen het toetsingkader is ruimte voor inbreng van bewoners gevraagd.

Uiteindelijk besluit de raad of er windenergie in Barendrecht komt en welke extra (haalbare) eisen er mee- genomen dienen te worden in het toetsingskader (bron raadsvoorstel PVA toetsingskader windenergie Barendrecht, 25-2-14).

CDA Barendrecht is voor duurzame energie, maar wel op een verantwoorde en eerlijke wijze.

Geen windmolens in dichtbevolkt gebied. Overheid speelt burgers van gemeenten tegen elkaar uit!

Windmolens hebben ruimte nodig. Windmolens staan in dichtbevolkt gebied al snel aan de rand van de gemeente en de hinder van windmolens beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Wij hechten aan een goede relatie met de bewoners van de buurgemeenten. In de Ridderkerkse gemeenteraad werd al gesproken over ‘Vuile was over de schutting’ (Dichtbij 28-1-’15). Een conflict met de gemeente Binnenmaas dreigt omdat Barendrechters tegen hun windmolens gaan aankijken (Schakel 19-2-‘15, ‘Duizend keer ‘nee’ ‘ ). Plaatsing van windmolens is een inbreuk op de leefbaarheid van de gemeente en treft een relatief groot aantal mensen.

De ruimte in Barendrecht raakt op!

Windenergie is een schone  energie en raakt niet op. Wat wel opraakt is de ruimte.
Ruimte wordt door de overheid als onmiskenbaar gezien voor de leefbaarheid.
Door de provincie en de gemeente is miljoenen geïnvesteerd in de parken aan de Oude Maas en ten noorden van Barendrecht. In dit interstedelijk stedelijk groen worden mogelijk windmolens geplaatst.

Windmolens in Barendrecht zullen waarschijnlijk nooit rendabel zijn!

In Barendrecht zullen naar verwachting zoveel eisen worden gesteld dat het de vraag is hoeveel subsidie er betaald moet worden om de molens rendabel te laten draaien. Dat is geen duurzame inzet van financiële middelen.

Naar evenredigheid …

De nationale doelstelling is om 6000 MW aan windenergie op land vergund te hebben in 2020. Het evenredige aandeel windenergie voor Barendrecht komt dan uit op circa 17 megawatt (6000 MW / 17.000.000 mln inwoners in NL x 47.000 inwoners in Barendrecht = 16,5 MW)  (nota windenergie, 2011).
Op dit moment is de opgave voor Barendrecht bepaald op ca 30 MW. Het CDA Barendrecht vindt dat Barendrecht naar vermogen en naar evenredigheid moet bijdragen in het realiseren van duurzame energie.

 Alternatieven ….. verdienen een eerlijke kans!

Door de overheden is afgesproken dat de 6000 MW duurzame energie ingevuld moet worden door windenergie. Het aandragen van alternatieven stuit op ambtelijk onbegrip ‘Het is immers afgesproken’ . De technologische innovatie wordt volledig genegeerd.
Het CDA-Barendrecht ziet graag dat de opgave in het convenant om te komen tot een duurzaam Barendrecht wordt uitgedrukt in een percentage duurzame energie en niet in tgv van windenergie.

CDA Barendrecht is voor duurzame energie, maar wel op een verantwoorde en eerlijke wijze. Leg de invulling van de opgave bij de bevolking. Kijk, dat is pas burgerparticipatie!

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]