site 121

Homohuwelijk en ambtenaar burgerlijke stand.

De CDA-fractie schaart zich niet achter gemeenten die een ander standpunt inzake de voltrekking van een homohuwelijk innemen dan het kabinetsstandpunt. Wij zijn van mening dat dit overbodig is omdat het sluiten van een homohuwelijk ook in de toekomst ten allen tijden doorgang kan vinden.

In het regeerakkoord (http://www.parlement.com/ p 37) staat:

  "Overeenkomstig het destijds geformuleerde beleid brengt zorgvuldige omgang met gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand met zich dat in onderling overleg in plaats van de gewetensbezwaarde een andere ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht voltrekt, mits in elke gemeente de voltrekking van een dergelijk huwelijk mogelijk blijft. Mochten in de gemeentelijke praktijk problemen ontstaan, dan zullen initiatieven worden genomen om de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren veilig te stellen."

De CDA-fractie staat achter dit punt in het regeerakkoord.  Wij vinden dat ambtenaren die dit echt niet met hun geweten overeen kunnen komen een homohuwelijk niet hoeven te sluiten.  Dit betekent dat er ambtenaren van de burgerlijke stand moeten zijn, die wel bereid zijn een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen te sluiten op het tijdstip dat het bruidspaar wenst.

site 121
 

Iedereen kan blijven trouwen, ook in de Watertoren, staat in het regeerakkoord.

Wij vinden dat ambtenaren dit om principiële reden mogen weigeren. Mensen kunnen op grond van passages uit de Bijbel of Koran tot de conclusie komen dat het beter is dat zij een homohuwelijk niet sluiten. 

De CDA-fractie vindt dat wij dan niet anders kunnen als gemeente dat te respecteren. Het spreekt vanzelf dat de principiële redenen bij de gemeente bekend moeten zijn en niet als een verrassing kunnen komen, omdat dan het doorgaan van een homohuwelijk (mogelijk) niet gewaarborgd is.