trouwring

Motie huwelijk personen van hetzelfde geslacht

De laatste tijd is er veel commotie rond het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht en dan  met name of een gewetensbezwaarde ambtenaar van de burgerlijke stand nog aangenomen moet worden in de functie  van "trouwambtenaar". Aanleiding is het coalitieakkoord van Balkenende IV.
Het kon niet uitblijven dat die vraag ook in de Barendrechtse raad gesteld zou gaan worden. De fracties van D66, VVD en PvdA dienden in de raadsvergadering van 26 februari 2007 dan ook een motie in op dit punt.

Alle ophef verbaast de CDA-fractie. In het vorige regeerakkoord was bijna dezelfde tekst opgenomen als in het huidige regeerakkoord.  In de kabinetten Kok hebben de toenmalige staatssecretarissen Cohen (nu burgemeester van Amsterdam) en Kalsbeek altijd uitzonderingspositie voor gewetensbezwaarde ambtenaren op het punt van het sluiten homohuwelijken als bezwaar erkent. Ook de commissie gelijke behandeling steunt het mogen hebben van dit gewetensbezwaar. De kabinetten Balkenende tot nu toe waren dezelfde mening toegedaan.

Nu in het regeerakkoord de zinsnede is opgenomen dat "mocht in de gemeentelijke praktijk problemen ontstaan, dan zullen initiatieven worden genomen om de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren veilig te stellen" is dit een punt, dat heel veel commotie geeft.  Het lijkt wel of het huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht wordt afgeschaft en Nederland terug gaat naar de jaren 50 van de vorige eeuw. Balkenende IV heeft die bedoeling zeker niet.

Nu terug naar de lokale situatie en de ingediende motie.

Barendrecht heeft een pool bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS-en) waarin volgens de gemeente bij geen van de ambtenaren sprake is van gewetensbezwaren bij het sluiten van huwelijken.

De CDA-fractie is met de motie van mening dat nu en in de toekomst ieder burger van Barendrecht de garantie moet hebben dat de BABS het huwelijk wil sluiten, los van seksuele geaardheid en het geslacht van de partners. Het homohuwelijk staat wat de CDA-fractie betreft niet dan ook niet ter discussie, dat is wettelijk geregeld en daar wordt ook door Balkenende IV niet aan getornd.

trouwringDe CDA-fractie vindt ook met de motie dat aan nieuw aan te stellen BABS-en de vraag gesteld moet worden of zij bij het sluiten van een huwelijk gewetensbezwaren hebben.

Binnen de CDA-fractie vonden wij dat ieder fractielid het met zijn of haar geweten moest overeenkomen voor of tegen deze motie te menen te moeten stellen.  Fractiediscipline is zeker op het gebied waar het gaat om gewetenszaken nooit aan de orde. Dat is nu niet het geval en dat is in het recente verleden ook nooit geweest.

Na een uitgebreide, prettige discussie binnen de fractie  heeft ieder van ons een voor hem of haar verantwoorde afweging gemaakt. Dat betekent dat op het punt van de motie waarin gezegd werd dat alleen BABS-en  in de toekomst aangesteld mogen worden die geen gewetensbezwaar hebben een verschil van inzicht lag. Deze motie geldt trouwens niet alleen voor BABS-en maar ook voor andere personen die in Barendrecht huwelijk sluiten.

De meerderheid van de CDA-fractie vindt dat wettelijk voldoende garantie ingebouwd is om ook in de toekomst het sluiten van een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht  veilig te stellen. Er moeten namelijk altijd voldoende BABS-en zijn die wel bereid zijn alle huwelijken te sluiten.

Eén lid van onze fractie, Klaas Groenendijk,  vond het recht op gelijke behandeling van alle burgers voorgaan boven het recht van ambtenaren op gewetensbezwaren

Dat betekent dat één lid van de CDA-fractie voor deze motie en vijf leden van de CDA-fractie tegen deze motie gestemd hebben. De motie is in de raad aangenomen met 18 stemmen voor en 9 tegen. Naast de vijf CDA-ers stemde de volledige fractie van SGP/ChristenUnie tegen.

Het college neemt de motie in beraad en we wachten af welke beslissen het college uiteindelijk neemt. Aan hen is de keus de motie wel of niet uit te voeren.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de ingenomen standpunten van de CDA-fractie neemt u dan contact op met Corrie Righolt-Dam of met Klaas Groenendijk, klaas.groenendijk@cdabarendrecht.nl

Corrie Righolt-Dam

Woordvoerder Algemene Bestuurlijke Zaken