Jongerencentrum niet aan de Voordijk

Maandag 11 januari  2010 heeft de commissie Samenleving vergaderd over het jongerencentrum aan de Voordijk.  

Uiteindelijk is besloten het jongerencentrum niet aan de Voordijk te bouwen, omdat deze locatie na onderzoek van een klankbordgroep, niet geschikt blijkt voor dit centrum.

De vergadering ging over twee onderwerpen, allereerst werd de inhoud van een jongerencentrum besproken: wat kan er wel en wat kan er niet? En vervolgens werd gesproken of het jongerencentrum nu wel of niet aan de Voordijk neergezet kon worden, waarop het antwoord hierboven al genoemd is.

Programma van Eisen

Ik mocht namens de CDA fractie de bijdrage aan dit debat leveren. Daarbij ben ik in eerste instantie uitgebreid ingegaan op het zogenaamde Programma van Eisen. Ongeacht waar we een jongerencentrum neer gaan zetten: Hoe moet zo’n centrum er dan uit zien. De CDA fractie was niet tevreden over dit Programma van Eisen (PvE).

Onze kritische opmerkingen richtten zich vooral op een aantal punten. Allereerst de vorm van het gebouw (het college stelt tijdelijk bouw voor), op het toezicht in en rond het gebouw, op het aantal jongeren waarvoor gebouwd wordt en op de ruimte die we daadwerkelijk voor jongeren beschikbaar maken (beiden te beperkt). Ook financieel heeft het CDA wel vragen of het budget toereikend is en of daar wel goed over is nagedacht.

Locatiekeuze

Vervolgens kwam de locatiekeuze aan bod. Het college hield daarbij vast aan de Voordijklocatie. In april van 2009 heeft de gehele gemeenteraad ook opdracht gegeven om deze locatie nader te onderzoeken en in principe aan te wijzen als dé locatie voor het jongerencentrum. Vervolgens is een klankbordgroep aan de slag gegaan om de locatie te onderzoeken. In deze klankbordgroep zaten bewoners, de Kringloopwinkel, de politie en Alle-r-Hande. Na 10 maanden van veelvuldig overleg bleek de klankbordgroep unaniem tegen de locatie Voordijk! Dit is voor de CDA fractie doorslaggevend geweest in haar afweging. Als de omwonenden, de uitvoerder en andere instanties allemaal tegen deze locatie zijn, dan is de vraag of een dergelijke locatie ooit een succes kan worden. 

Naast het advies van de klankbordgroep was voor de CDA fractie het onmogelijk blijken van een ontsluiting aan de zuidkant van de Voordijklocatie en de veiligheidssituatie langs de gehele Voordijk reden om deze locatie als ongeschikt te bestempelen.

Voortgang behouden

Na unanieme kritiek en afwijzing van de Voordijklocatie heeft wethouder van Deursen het voorstel ingetrokken. De enige mogelijkheid, naar onze mening. In de komende raadsvergadering zullen de partijen in een motie aangeven wat de route moet zijn naar een nieuwe locatie in Barendrecht voor een jongerencentrum. Op deze manier willen we in ieder geval de voortgang in het dossier bewaken en behouden.

Daarnaast hadden vele partijen vele vragen over het programma van eisen. Dit wordt in een komende commissievergadering geagendeerd, waarbij de wethouder eerst alle vragen moet beantwoorden zodat we daarna een eenduidig beeld kunnen krijgen van wat we willen met een jongerencentrum!