Kort overzicht Raadsvergadering 16 oktober 2018

De coalitie van D66, PvdA, GroenLinks, SGP/ChristenUnie en VVD en CDA doet maandelijks verslag van de raadsvergadering.

De raad is blij dat in de afgelopen vergadering onze burgemeester van Belzen weer aanwezig was.
Hij was enkele weken wegens ziekte uit de roulatie. Gisteravond zat hij voor het eerst de vergadering weer voor.

Kinderburgemeester geïnstalleerd
De eerste daad van de burgemeester was de installatie van de eerste kinderburgemeester van Barendrecht: Anais Swirc. Mooi dat de belangstelling van de pers groot was. De nieuwbakken kinderburgemeester maakte in haar eerste toespraak duidelijk dat ze zich sterk wil maken voor het verminderen van eenzaamheid door ouderen en jongeren in contact te brengen met elkaar, en ook zijn EHBO-cursussen nodig Een feestelijk en inspirerend begin van de vergadering.

Verbeterplan Wijkteams Barendrecht
|Na een korte schorsing werd het Verbeterplan wijkteams Barendrecht besproken. Er werd vooruit gekeken wat nog kan verbeteren voor cliënten en medewerkers van de wijkteams, maar ook werd teruggekeken. De decentralisatie van de zorg naar de gemeente is pas sinds 2015 in gang gezet, tegelijk werd een  grote bezuinigingsopdracht gegeven. Een zeer grote verandering en het is mooi dat de zorg nu veel dichter bij de cliënten georganiseerd kan worden. Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen. Dit gold ook voor de motie van de gezamenlijke coalitie over de wijkteamprofessionals.

Informatieverstrekking door college
Daarna volgde een discussie over het informatieverstrekking binnenklimaat scholen. Een college van burgemeester en wethouder heeft actieve informatieplicht naar de raad. De discussie ging helaas opnieuw niet over het verbeteren van het probleem van de luchtkwaliteit maar over wanneer informatie naar de raad gestuurd wordt.

Het is belangrijk om op tijd geïnformeerd te worden over de impact van lopende zaken omdat de gemeenteraad naast een kaderstellende rol ook een controlerende rol heeft. Om die taak goed uit te kunnen voeren heeft de gemeenteraad informatie nodig. Wanneer dat precies is blijft toch steeds een beoordeling van de bestuurders.

EVB deed in ieder geval een serieuze poging wethouder Luijendijk pootje te lichten met de suggestie dat zaken bewust achter gehouden zijn in dit dossier. De coalitiepartijen waren het daar om verschillende redenen niet mee eens. Vorig jaar is door de gemeenteraad een kader meegegeven aan de wethouder om onderzoek te doen naar hoe het zit met de luchtkwaliteit op Barendrechtse scholen. En daarbij is afgesproken dat de wethouder uitkomsten van onderzoek deelt met de betrokken schoolbesturen en samen met hen afspraken maakt over de financiën rondom de oplossing van de slechte luchtkwaliteit. En dat is wat de wethouder heeft gedaan. In een aparte stuurgroep zijn sinds november 2017 de onderzoeken besproken en is maandelijks verslag gedaan van de voortgang van de onderzoeken en overleggen met schoolbesturen. Voormalig wethouder Van der Linden was vanaf het begin lid van die stuurgroep. Er is dus geen sprake van het achterhouden van informatie maar juist van proactief aan de slag gaan zoals toegezegd aan de raad, was de conclusie van de coalitiepartijen. Nu alle resultaten van verschillende onderzoeken bekend zijn, en er een inzicht is in wie welke kosten voor zijn rekening moet nemen, komt er een voorstel naar de raad. “Precies zoals dat moet gaan,” was de veelgehoorde opmerking. De heer van der Welle neemt namens de VVD het standpunt in dat ex-Wethouder van der Linden zelf een politiek rookgordijn heeft opgetrokken van een doofpotaffaire. En dat hij daarmee bewust heeft gewacht tot de allerlaatste raadsvergadering van zijn wethouderstermijn, toen de kaarten al waren geschud. En daarmee gebruikt hij/de EVB dit volgens de VVD als politiek spel in plaats van dit in te zetten voor de verbetering van het binnenklimaat van scholen.

De heer Mijnders van SGP/CU verwoordde het als volgt: “ Ik moet concluderen dat er een verschil in bestuursstijl is”. De EVB suggereert in verschillende media en in de raadszaal dat Wethouder Luijendijk zaken heeft achtergehouden; de coalitiepartijen constateren dat ex-collegelid Van der Linden wel degelijk goed op de hoogte was en dat wethouder Luijendijk zich aan de door de raad gestelde kaders heeft gehouden. Luistert u de raadsvergadering via de website van de gemeente terug via de volgende LINK en oordeelt u zelf.