Meer woningen in het centrum

BARENDRECHT | Volgens het CDPlattegrond_Seniorenwoning2A is er veel behoefte aan (senioren) woningen in het centrum van Barendrecht. Waarschijnlijk veel meer dan het college nu in haar nieuwe plannen heeft weergegeven.

Tijdens de commissie ruimte van 2 februari 2015 is het plan ‘Centrumaanpak’ besproken.
Met de presentie van dit plan wil het college definitief een punt zetten achter de oude plannen. Het plan omvat de ruimtelijke kansen verkenning, financiële verkenning en de ontwikkelstrategie. Aan de laatste twee is geheimhouding verbonden vanwege de onderhandelingspositie van de gemeente.

Uitvoering van het plan kost de gemeente 12,3 mln Euro.
Het college wil daarmee iets doen aan het tekort aan levensloop bestendige woningen, vernieuwing van het winkelgebied, herinrichting van ‘ t Vlak, verbinden van het oude en nieuwe dorp.

Het CDA vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en daarbij zoveel mogelijk gebruik kunnen blijven maken van hun eigen sociale netwerk.
In het plan komen er in het centrum ca 135 levensloopbestendige woningen bij. Dit is minder dan in de oude plannen. In de plannen worden tevens veel woningen gesloopt in het sociale huur segment.

De wethouder geeft aan dat de gemeente geen huizen bouwt en dat er nu geen corporatie te vinden is die sociale huur of koop wil bouwen. De wethouder gaf tevens aan dat hij het tekort aan seniorenwoningen in de lage huurklasse daarom ook niet kan oplossen.

Volgens de inspreker namens de ouderenbonden, dhr. van Boekel, is er veel behoefte aan seniorenwoningen. Samen met de Woningbouwvereniging Patrimonium heeft hij als visie dat we niet ontkomen aan hoogbouw.
Volgens de wethouder is er geen plaats voor hoogbouw en hij heeft gesteld dat de maximale bouwhoogte voor het centrum wordt bepaald door de hoogte van het gemeentehuis.

Het CDA vindt dat er voor dit geld te weinig gedaan wordt aan de woning opgave en wil dat er meer woningen gerealiseerd worden in het centrum.
Hoeveel behoefte is er nu eigenlijk aan welk type woning en in welk segment? Heeft het college de actuele stand op scherp?
Pas als duidelijk is wat de behoefte is kunnen we verder praten.

Naar aanleiding hiervan heeft het CDA de volgende vragen gesteld:

  1. Wat is voor de komende 10 jaar de woonbehoefte voor 55 plussers onderverdeeld naar de verschillende segmenten (sociaal, huur en koop) en prijscategorieën (sociaal, goedkoop, middel en duur)
  2. Hoe groot is de bouwopgave voor de doelgroep senioren. Graag ook weer gesplitst naar de verschillende segmenten en prijscategorieën
  3. Hoe, waar en wanneer wordt deze bouwopgave ingevuld.

 

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]