Niet zorgen voor, maar zorgen dat….

……Dat is de titel van de Maatschappelijke agenda welzijn Barendrecht 2011-2014. Deze agenda werd besproken in de commissievergadering van 20 september 2011. Verschillende ontwikkelingen maakten het nodig om het welzijnsbeleid opnieuw neer te zetten. Denk aan:

  • de taken die vanuit de rijksoverheid naar de gemeenten komen; hierbij is behoefte aan een goede afstemming tussen verschillende organisaties en beleidsterreinen
  • de financiële omstandigheden en keuzes die gemaakt worden; onder andere de SWOB en A-llerhande die moeten samengaan naar één welzijnsinstelling
  • maar ook de veranderende bevolkingssamenstelling van onze gemeente (meer ouderen, maar ook veel jeugd).

Men wil met dit nieuwe beleid de volgende maatschappelijke effecten bereiken:

1. kwetsbare inwoners doen meer mee in de samenleving
2. zelfredzaamheid van inwoners wordt vergroot
3. meer verbinding en onderlinge verdraagzaamheid tussen verschillende groepen inwoners
   verbetering van sociale veiligheid
4. grotere maatschappelijke inzet van inwoners, in de vorm van vrijwilligerswerk

De gemeente zal hierbij vooral de rol van regisseur op zich nemen, en de uitvoering aan de verschillende organisaties overlaten. Dit maakt dat deze beleidsnotitie niet heel concreet aangeeft wát er nu precies gaat gebeuren. Voor een aantal concrete punten hebben we de wethouder daarom juist aandacht gevraagd:
-voor de rol van mantelzorgers en vrijwilligers. Een groep waar steeds meer druk op zal komen te staan en waardering voor inzet een punt van aandacht is en blijft. De wethouder heeft toegezegd om in contacten met werkgevers het punt van ondersteuning van mantelzorgers, die in de bedrijven werkzaam zijn, onder de aandacht te blijven brengen
 -voor de aanwas van nieuwe vrijwilligers. De maatschappelijke stage zien we als CDA als een goede mogelijkheid om jongeren in contact te brengen met vrijwilligerswerk.
– voor de groep zorgmijders, want juist die zijn kwetsbaar en moeilijk te bereiken.
-voor de problematiek van het huisartsentekort en de behoefte aan nieuwe praktijkruimtes die voldoen aan de wensen van deze tijd. 

 We houden als CDA de ontwikkelingen op het gebied van ‘Welzijn Nieuwe Stijl’  nauwgezet in de gaten.