Nota grondbeleid vastgesteld door de gemeenteraad

 

De gemeente Barendrecht is verplicht om in de begroting een paragraaf over grondbeleid op te nemen. Met het vaststellen van de Nota Grondbeleid voldoen we daarmee aan de verplichting, die al vanaf 1 januari 2004 was opgelegd.
Wat staat er in de nota grondbeleid?
In de nota staat aangegeven hoe een specifieke ruimtelijke ontwikkeling door een sturend grondbeleid kan worden gerealiseerd en hoe dit ambtelijk en bestuurlijk kan worden getoetst. Door gebruik te maken van grondbeleidsinstrumenten kan de gemeente de regie voeren over de ruimtelijke ontwikkeling. Zij kan grond kopen en/of verkopen, het voorkeursrecht vestigen voor de gemeente Barendrecht (recht van eerste koop), onteigenen, bestemmingsplannen vaststellen e.d.
De gemeente kan daardoor het volgende bereiken:

  • Realiseren van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik, zoals ouderen- en jongerenhuisvesting
  • Verhoging van de kwaliteit van het ruimtegebruik
  • Het tijdig realiseren van nieuwe bouwlocaties, alsmede het verhogen van de marktwerking, waardoor veelzijdige locaties ontstaan
  • Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van de kosten en opbrengsten over alle betrokkenen

In de nota staan ook de projecten omschreven die reeds in ontwikkeling zijn genomen op het gebied van woningbouw en bedrijfsterreinen. Tevens is een aantal optionele projecten genoemd.

Door het uitbrengen van de Nota Grondbeleid is het beleid van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling transparanter geworden en beter controleerbaar.
In de vergadering van de gemeenteraad van 27 februari j.l. is afgesproken dat vóór de begrotingsbehandeling 2006 de Nota Grondbeleid zal worden aangepast aan het nieuwe beleidsprogramma van de gemeenteraad.