overzichtcentrum

Op weg naar een nieuw centrum (vervolg)

Op 14 november 2006 vergaderde de commissie grondgebied, met als belangrijkste onderwerp op de agenda de Centrumontwikkeling. Net als tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 11 oktober was er een groot aantal (circa 150) belangstellende Barendrechters aanwezig. De facilitaire dienst van het gemeentehuis had er voor gezorgd dat via beeldschermen en geluidsversterking iedereen alles uitstekend kon volgen. Er waren zeven insprekers. Belangrijke vragen en opmerkingen gingen over "het karakter van het oude Barendrecht". Wat is het, en hoe kan je het behouden, als er 500 of meer woningen bijkomen in het centrumgebied. Verder vragen over het behoud van de Oude Dorpskern en vragen en opmerkingen van een aantal insprekers, wiens huis mogelijk zal verdwijnen als de plannen doorgaan.

Het college heeft de commissie in feite vooral gevraagd om de mogelijkheid verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te bouwen in het centrum. Hoewel het echte antwoord daarop pas in de komende raadsvergadering (27 november) wordt gegeven, was het wel duidelijk dat een grote meerderheid in de raad het college die ruimte ook zou willen geven. In de loop van 2007 worden de resultaten van de verschillende onderzoeken, die al in gang waren gezet, bekend. Het gaat dan om de parkeernota en onderzoeken naar de geluids- en luchtkwaliteit. Wethouder Bas Nootenboom heeft in de loop van komend jaar de verschillende plannen dan ook verder uitgewerkt en dan is er ook een financiële onderbouwing beschikbaar. Volgend jaar komt er ook weer meer informatie naar de burgers, kan er inspraak plaatsvinden en zal er uiteindelijke besluitvorming plaatsvinden.

overzichtcentrumIk heb namens de CDA-fractie nu al aandacht gevraagd voor die bewoners die direct nadeel ondervinden van de plan, door waardevermindering van hun woning, of doordat met uit de huur- op koopwoning moet, en het college gevraagd te zorgen voor minimaal gelijkwaardige vervangende woonruimte en daar waar van toepassing schadevergoeding. Verder hebben we aangegeven dat naast aandacht voor ouderenhuisvesting er ook voor jongeren en starters gebouwd moet worden. Wat het CDA betreft is de nadruk nog een keer gelegd op het feit dat bouwen in zes woonlagen alleen moet worden toegepast daar waar het past in de omgeving. Voor wat betreft de oude dorpskern zijn we het ook met het college eens dat dit gebied zoveel mogelijk in tact moet blijven, en dat de status van "beschermd dorpsgezicht" er ook zo snel mogelijk moet komen. Ook de "verbinding" tussen de oude dorpskern en het centrum aan de andere kant van de Barendrechtseweg is wat de CDA-fractie betreft een aandachtspunt. We gaan kijken of we daar als fractie zelf met voorstellen kunnen komen.

Het college van B&W gaat nu (na formele besluitvorming in de raadsvergadering) dus verder plannen uitwerken voor het bouwen op de volgende locaties: de Binnenlandsebaan tussen Het Kruispunt en het Vlak (waar dan dus een aantal woningen moeten verdwijnen), de Rabobanklocatie, de Postkantoorlocatie, de Lohmanstraat, de Trefpuntlocatie en de Noordzijde van het Binnenhof (de Rijnstraat). Mogelijk wordt vervolgens ook het gebied Maasstraat, Bessenpad, Frambozenpad en Druivenpad bij de plannen betrokken.

Parallel daaraan werkt ook Patrimonium, in nauw overleg met het college, aan plannen om op enkele locaties buiten het directe centrumgebied woningen ingrijpend te verbeteren of te vervangen.

Het eerste concreet zichtbare resultaat van het werk van het college zal de herhuisvestingsnota zijn, die in het eerste kwartaal van 2007 komt.

Het gaat allemaal nog een hele klus worden voor wethouder Bas Nootenboom en zijn collega's om er voor te zorgen dat er in het centrum voldoende woningen komen voor de verschillende doelgroepen, en dat we uiteindelijk een centrum krijgen, dat het kloppend hart wordt van de gemeente Barendrecht. Wij hebben er als CDA fractie wel vertrouwen in dat het college de juiste weg kiest, met een open communicatie naar alle betrokkenen, veel onderzoek naar alle mogelijke gevolgen van de verschillende varianten, oog voor degenen die nadelen ondervinden en een zorgvuldige afweging als het gaat om de uiteindelijke invulling. Desalniettemin: wij zullen alles zeer kritisch volgen, en we staan open voor alle opmerkingen hierover vanuit de Barendrechtse samenleving. 

Woordvoerder Centrumontwikkeling,