Participatiewet: de sancties en de tegenprestatie.

ParticipatiewetBARENDRECHT | Op 16 december 2014 nam de gemeenteraad een aantal besluiten over de Participatiewet die op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Ook de Bijstandswet wijzigt ingrijpend vanaf dezelfde datum. Het CDA heeft m.n. aandacht gevraagd voor twee opvallende zaken. Het gaat hierbij om het opleggen van sancties en de het verrichten van de tegenprestatie.

CDA vindt dat er oog moet zijn voor de grote risico’s als sancties op grote schaal worden toegepast.

In de nieuwe wet kunnen allerlei sancties worden opgelegd aan bijstandsgerechtigden als ze niet goed genoeg hun best doen om aan een baan te komen. Deze sancties komen neer op het korten van de uitkering.

Het CDA is van mening dat iemand zich actief moet opstellen om aan het werkte gaan als hij of zij een uitkering krijgt. Het CDA is ook niet tegen het opleggen van sancties. Wel zijn wij bang dat bijstandsgerechtigden door de dreiging van de sancties gaan werken in banen die totaal ongeschikt zijn. Uitval na een korte tijd gewerkt te hebben zal dan het gevolg zijn. De bijstandsgerechtigde is terug bij af en bovendien een teleurstelling rijker. Dit is slecht voor de motivatie om opnieuw weer aan de slag te gaan. Er zijn andere, meer positieve methodes om iemand duurzaam uit de bijstand te helpen.Motivatie en zelfvertrouwen vergroten en mensen zelf laten meedenken over een oplossing vergroot de kans om uit de bijstand te raken.  In Engeland is hier positieve ervaring mee opgedaan . CDA Barendrecht is dit aan het onderzoeken en zal  in overleg met de wethouder treden.

CDA vindt dat de gemeente sociaal gevoel moet tonen bij het vragen van een tegenprestatie.

Vanaf 1 januari mag de gemeente  een activiteit vragen van iemand de een bijstandsuitkering krijgt. Dit noemt men ook wel de tegenprestatie of wederkerigheid. Het CDA is hier een voorstander van. Als er mantelzorg wordt verleend is dit ook al een vorm van een tegenprestatie.

Wij hebben wel gepleit  voor maatwerk bij het verlangen van een tegenprestatie. Belangstelling en interesse van de betrokkene moeten meewegen bij de keuze van de activiteit.

Er moet vooral rekening worden gehouden met de medische situatie van de  bijstandsgerechtigde. Van een hartpatiënt mag de gemeente niet verlangen dat hij sneeuw gaat schuiven. Iemand met een agressiestoornis met woede-uitbarstingen als gevolg moet niet worden opgelegd dat hij gaat assisteren in een verpleeghuis.

CDA vindt dat de gemeente bij het opleggen ook een tegenprestatie leveren en dat is een “sociaal gevoel” tonen.

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]