Raad achter zienswijze CO2 – opslag

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 9 maart 2009 werd duidelijk dat de gemeenteraad unaniem de "zienswijze Milieueffectrapport (MER) ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht" van het college onderschrijft.  

Voor de vergadering was het standpunt van het college en ook voor de raad eigenlijk al duidelijk. Nee, geen CO2 -opslag in Barendrecht.  Uit de zienswijze wordt duidelijk dat deze conclusie getrokken wordt op grond van een groot aantal feiten.

Toch waren zo’n 125 mensen naar het Kruispunt gekomen om de commissievergadering bij te wonen. Wij blijven die steun zeker waarderen.

De negen insprekers waren eensgezind in hun nee. Ook zij kwamen met inhoudelijke argumenten tot die conclusie.  

Corrie Righolt-Dam ging in haar bijdrage in, waarom de CDA-fractie nee gaat zeggen.

Zij somde de feiten op, die de CDA-fractie al een jaar lang als eis neergelegd heeft.  

Er ontbreken wetenschappelijke bevestigingen van de onderzoeken, die Shell presenteert, van andere onafhankelijke onderzoeksinstituten. Monitoringplannen ontbreken, is het rampenplan aangepast aan deze bijzondere situatie?  Hoe kunnen hulpdienst bij calamiteiten de rampplek benaderen?

Waarom wordt bij de risicoanalyse voor deze lange periode geen rekening gehouden met de ondergrondse deel van deze opslag?

Aanpassing zienswijze?

De zienswijze zal op een aantal punten nog aangepast worden op reacties van insprekers en ook de juridische paragraaf  zal aangescherpt worden.  Deze aangepaste zienswijze is naar verwachting rond 13 maart 2009 te vinden zijn op de gemeentelijke site en ook op deze site.

Wethouder Zuurbier legt deze gewijzigde zienswijze donderdagavond 12 maart 2009 voor aan de klankbordgroep CO2 . In deze klankbordgroep hebben zitting de fractievoorzitters, de burgemeester en wethouder Zuurbier. Zij worden daarbij ambtelijk ondersteund door de griffier, de gemeentelijke projectleider CO2 -opslag en  een communicatiemedewerker. De besluitenlijsten van deze klankbordgroep vindt u op de gemeentelijke site.

Op 23 maart 2009 stelt de gemeenteraad de zienswijze definitief vast.   

Waarom niet al in maart nee zeggen?

Het besluit om nee te zeggen neemt de raad in juni. Wij begrijpen dat sommige mensen dat wel eerder wil horen, maar dat is niet verstandig. Het besluit moet gebaseerd zijn op gegronde feiten en kan niet alleen genomen worden op basis van geen draagvlak.

Bij een nee van de raad is het nog lang niet zeker dat er geen CO2 opgeslagen wordt in de Barendrechts bodem. Het Rijk en ook de provincie kunnen zich niets aantrekken van de gemeenteraad van Barendrecht.  

De CDA-fractie wil naar de Barendrechters al wel duidelijk zijn: Wij zeggen daarom nu al nee tegen de CO2 – opslag in Barendrecht.

Tekst downloaden:

De volledige tekst bijdrage van de CDA-fractie kunt u hier downloaden: co2_bijdrage_cda-fractie_090309

Alle informatie over deze opslag op: https://www.cdabarendrecht.nl/co2/