Raad maakt geld vrij voor nieuwe brandweerkazerne

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2009 geld vrijgemaakt om in Barendrecht een nieuwe brandweerkazerne te kunnen bouwen. Sinds 1 januari 2008 is de Barendrechtse vrijwillige brandweer onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR).

Bij de overdracht van onze vrijwillige brandweer is de huidige brandweerkazerne aan de Maasstraat gemeentelijke eigendom gebleven. In het raadsvoorstel van 2 juni 2009 werd voorgesteld om een nieuw te bouwen brandweerkazerne over te dragen aan de VRR.  Omdat mogelijk te maken is door de burgemeester en zijn staf onderhandeld, hoe dit gerealiseerd kan worden. De raad heeft ingestemd met deze zogenaamde maatwerkoplossing. Dat betekent een eenmalige extra bijdrage (frictiekosten) aan de VRR van € 500.000,00.  Via een amendement heeft de raad besloten dat deze middelen uit de algemene reserve moeten komen.  Daarnaast heeft de gemeente Barendrecht ook te maken met een structurele verhoging van de bijdrage aan de VRR. Ook hier heeft de raad met enige tegenzin mee ingestemd.  Eind juni 2009 is duidelijk of het Algemeen Bestuur van de VRR ook instemt met dit besluit. Pas dan is duidelijk of met de plannen voor de nieuwe brandweerkazerne via de VRR door kan worden gegaan.

Waarom en waar komt de brandweerkazerne?

U zult zich nu mogelijk afvragen een nieuwe brandweerkazerne waarom en waar komt die dan?

Het waarom? De locatie van de huidige brandweerkazerne is nodig voor de Centrumontwikkeling. Bovendien voldoet de huidige kazerne niet meer aan de hedendaagse Arbo-eisen.  Hoe dan ook moet Barendrecht investeren in een brandweerkazerne.

Dan waar? Die plannen voor een locatie zijn in vertrouwen met de raad gedeeld.  De locatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals de aanrijdtijd van de brandweerauto’s bij een calamiteit. Omdat Barendrecht nu onderdeel is van de grotere VRR wordt daarbij ook rekening gehouden met wagens die uit Rotterdam kunnen komen. Daar zijn goede afspraken overgemaakt.

Communicatie omwonenden
Wij hebben in de raad van 2 juni aangegeven dat we  de locatie, die op het oog is zo snel mogelijk openbaar wordt. Dilemma is dat we nog afhankelijk zijn van goedkeuring voor de bouw van een nieuwe kazerne van de VRR.  Wanneer is dan het juiste moment om met omwonenden van een nieuwe locatie te communiceren dat was  de grote vraag tijdens de behandeling in de raad van 2 juni 2009.

De CDA-fractie begreep dat dilemma van het college.  Corrie Righolt-Dam gaf tijdens de raadsbehandeling aan dat zij de goedkeuring van haar fractie met dit voorstel ziet als het vrijmaken van het geld om het doel een nieuwe brandweerkazerne te kunnen realiseren. Daarna komt het traject van de Ruimtelijke Ordening aanbod en de definitieve keuze van de locatie. Dat betekent dat daar alle normale procedures, zoals wijziging bestemmingsplan, inclusief het wettelijke inspraaktraject nog voor moeten worden doorlopen. Gezien de goedkeuring van het voorstel door de VRR zou het kunnen betekenen dat de communicatie richting bewoners net in de zomervakantie zou vallen. De CDA-fractie vindt dat geen goede zaak. We hebben dan ook een  beroep op het college gedaan als dat aan de orde mocht zijn de periode van inspraak ook na de zomermaanden door te laten lopen. 

Ook heeft de CDA-fractie aangedrongen op een heldere  en spoedige communicatie richting omwonenden van de beoogde locatie.  De burgemeester heeft beloofd hier goed over na te denken.  Inmiddels (donderdag 4 juni 2009) is duidelijk dat de burgemeester snel uitgedacht is.  Direct omwonenden van de beoogde locatie krijgen deze week nog een brief met informatie. Ook heeft de burgemeester met de bewonersorganisatie Buitenoord (BOBO) contact gezocht.  Wij zijn tevreden dat het college snel actie ondernomen heeft om richting direct betrokkenen te communiceren wat onze plannen zijn.
 
Wij zullen de brief richting bewoners en de brief die de burgemeester vandaag aan de raad heeft gestuurd spoedig op deze site publiceren.

Geld beschikbaar stellen is nu stap 1. We wachten met belangstelling op de plannen van stap 2, de ruimtelijke procedures van inpassing van de brandweerkazerne in Barendrecht.

Locatie nieuwe brandweerkazerne

Burgemeester van Belzen heeft de omwonenden per brief op de hoogte gebracht van de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne in Barendrecht-Centrum. De beoogde locatie voor een nieuwe brandweerkazerne is op hoek van de Tweede Barendrechtseweg en de Buitenlandse Baan.

Download hier de brief aan de raad en vervolgens de brief aan de omwonenden met plattegrond:
040609_communicatie_gemeente_bewoners_nieuwe_brandweerkazerne