Raad op Straat

In deze rubriek van de Schakel  leest u wekelijks hoe een raadsfractie een onderwerp oppakt.
Deze week is het de beurt aan Arjan Sullock Enzlin & Jilles van der Stoep, namens het CDA.

Groenonderhoud laat te wensen over!

Burgers willen meer invloed!

Arjan waal en stel
Leen van der Wel – Arjan – Kees van der Waal

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Barendrecht heeft als ambitie een groene gemeente te zijn. In het collegeprogramma wordt grote waarde gehecht aan de invloed van bewoners op hun leefomgeving. Mede door bewonersparticipatie wil de gemeente ervoor zorgen dat onze wijken schoon, heel en veilig blijven. Het college zegt: “Ook investeren we op diverse wijzen in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in de wijken.”
CDA-Barendrecht kreeg signalen van inwoners dat het niet goed gaat met het onderhoud van het openbaar groen in hun directe woonomgeving. Fractieleden kregen e-mails en werden op straat aangesproken over onvrede met het onderhoud aan Park Lagewei en de Hertenburg.
Bij de fractie ontstond de vraag ‘Hoe geeft de gemeente nu vorm aan die prachtige idealen?’

Midden tussen de mensen
Wij zochten, als CDA-fractie, de bewoners op die klachten hadden over het onderhoud van park Lagewei. Kees van de Waal en Leen van de Stel, bewoners van het eerste uur in Lagewei, gaven aan zeer te hechten aan een goede onderhoudsstaat van het park. Een goed onderhouden park geeft de buurt uitstraling. Het park, goed zichtbaar en precies tussen 2 woonwijken gelegen, wordt slechts 4 keer per jaar gemaaid. Hierdoor staan gras en onkruid tussen de tegels tientallen centimeters hoog. Het aangrenzende trapveldje en hondenpoepveldje wordt tientallen keren per jaar gemaaid. De bewoners begrijpen niet waarom de gemeente niet vaker kan maaien.
Het is immers onze leefomgeving? Welke invloed hebben wij daar nu op?

Waar hebben wij overige informatie
vandaan gehaald?Kees van de Waal en Leen van de Stel konden ons de feitelijke informatie verstrekken, die zij van de gemeente hadden verkregen. De gemeente heeft bepaald dat het hier om een park gaat in de zogenaamde C-categorie. Voor deze categorie geldt extensief onderhoud en dat is doorgaans van toepassing als er sprake is van een buitengebied. Zichtgebieden en parken worden wel intensiever onderhouden.

Wat is het vervolg?
Het CDA hecht grote waarde aan het principe van burgerparticipatie. Bewoners en gemeente denken samen na over hun leefomgeving en maken afspraken hierover. Park Lagewei en de Hertenburg zijn 2 voorbeelden waar bewoners raadsleden benaderen omdat ze het anders willen. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners kunnen komen met alternatieven over de besteding van het onderhoud in hun buurt in het kader van ‘De Buurt Bestuurt’. De CDA-fractie heeft vragen gesteld aan het college over de status van het park Lagewei en of bewoners invloed hebben op het jaarlijkse onderhoudsbudget dat voor hun buurt geldt.Deze vragen kunt u lezen op de website van de gemeente www.barendrecht.nl en op www.cdabarendrecht.nl.

CDA Barendrecht is er voor U! Heeft u vragen? Stel ze aan ons!

 

Gestelde vragen:

Barendrecht heeft als ambitie een groene gemeente te zijn. Mede door bewonersparticipatie wil de gemeente ervoor zorgen dat onze wijken schoon, heel en veilig blijven. Ook uit de zojuist gepresenteerde begroting blijkt dit: ‘Ook investeren we op diverse wijzen in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in de wijken.’

Uit de normbladen voor groenonderhoudsbestekken 2013 blijkt dat de gemeente Barendrecht voor het onderhoud van de openbare groenvoorziening 3 kwaliteitsniveaus hanteert, te weten: intensief, normaal en extensief.

Kwaliteitsniveau zone 1: Intensief
Tot deze zone behoren de centrum- en accentgebieden. Deze gebieden worden intensief gebruikt en hebben een representatieve functie. De nadruk ligt in deze
gebieden op hoogwaardig verzorgd en net beeld

Kwaliteitsniveau zone 2: Normaal
Tot deze zone behoren de woonwijken en de bedrijfsterreinen. Deze gebieden worden intensief gebruikt, waarbij een verzorgd beeld wordt nagestreefd.

Kwaliteitsniveau zone 3: Extensief
Tot deze zone behoren de hoofdwegen, de grote groengebieden en de buitengebieden. Deze gebieden worden niet intensief gebruikt en hebben een natuurlijke uitstraling.

Voor elk kwaliteitsniveau zijn eisen en voorwaarden gesteld voor wat betreft de uitvoering.
Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de hoeveelheid keren dat bijvoorbeeld gemaaid of gesnoeid wordt, maar ook in de hoeveelheid toegestane zwerfafval en onkruid.
Duidelijk mag zijn dat het onderhoud van het groen een directe relatie heeft met de tevredenheid over de leefomgeving van de burger.

In kader van de buurt bestuurt de volgende vragen:

  1. Is er een kaart waarop de zonering per gebied staat aangegeven? Deze willen we dan graag ontvangen.
  2. Welke invloed hebben bewoners op de zonering van het omliggende groen?
  3. Hoe betrekt de gemeente burgers bij het groenonderhoud?
  4. Welk budget is er per zone in Barendrecht per buurt?
  5. Is het mogelijk dat burgers, binnen het budget voor een specifiek gebied, inspraak hebben of keuzes kunnen maken of alternatieven kunnen aandragen in het groenonderhoud van hun buurt. En hoe groot is dit budget?Specifiek voor het Park Lagewei:
  6. Hoe is de zonering van Park Lagewei tot stand gekomen?
  7. Is de huidige zonering van Park Lagewei met de ontwikkeling van Lagewei Vrouwenpolder nog passend? Kan deze worden herzien en zo ja kan dit naar zone 1 of 2?
  8. Welk budget is uitgetrokken voor het Park Lagewei ten behoeve van het groenonderhoud?

 

[avatar user=”Arjan” size=”thumbnail” align=”left” /]