Raad volgt CDA-motie over winkels in het centrum

Bij de raadsvergadering van 28 september 2009 stond de Detailhandelsvisie weer op de agenda. Die visie moet ondermeer aangeven of het winkelaanbod in Barendrecht past bij de omvang van de bevolking en de behoeften die er bij het winkelend publiek en de winkeliers bestaan. De visie is belangrijk als het gaat om te bepalen hoeveel winkelruimte in het centrum.

Al eerder was de CDA-fractie bij monde van Klaas Groenendijk kritisch geweest over de voorgelegde visie. De berekeningen waar waren niet voldoende onderbouwd en de uitkomsten leken te wijzen op een onwaarschijnlijk hoog “tekort” aan winkels. De rol van het Winkelcentrum Gouwe zou uitgespeeld zijn volgens die visie. Met de laatste was het CDA het sowieso niet eens.

Het college heeft een second opinion laten uitvoeren, en die stond nu op de rol. Hoewel een flink aantal zaken nader waren uitgediept, waren we nog niet echt enthousiast:

  • de rekensommen die moeten aangeven hoeveel winkels erbij zouden kunnen/moeten houden onvoldoende rekening met de specifieke situatie in Barendrecht. Winkelcentra in Oud-Beijerland, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid zijn een belangrijk gegeven waar we rekening mee moeten houden;
  • er was bij de conclusie geen rekening gehouden met de komende vergrijzing, die ongetwijfeld tot enige afname leidt van bestedingen;
  • er is geen rekening gehouden met de opkomst van nieuwe distributiekanalen als internet.

In elk geval was er duidelijkheid over de Gouwe. Dat winkelcentrum blijft gewoon. We hebben daarbij wel aangegeven dat ook dat winkelgebied en de directe omgeving aandacht zal moeten krijgen van de gemeente. Wethouder Schreurs gaf aan dat er in deze raadsperiode (tot maart 2010) geen initatieven van het college meer te verwachten zijn. We zullen het nieuwe college in 2010 in elk geval scherp houden op dit onderwerp.

De CDA fractie vindt nog steeds dat het winkelcentrum Middenbaan uitgebreid moet worden. Bepaalde branches zoals mode zijn ondervertegenwoordigd. Een enkele wat grotere winkels maakt het centrum ongetwijfeld aantrekkelijker en uitbreiding van daghoreca ter ondersteuning van de winkelfunctie is ook welkom. Een aantrekkelijker winkelcentrum, maar wel in de “Barendrechtse maat”,  is nodig en dat is uiteraard ook in het belang van de huidige winkeliers. Dat hebben de ondernemers zelf ook regelmatig aangegeven. Bovendien komen er door de uitbreiding van de wijken Ter Leede, Lagewei en Vrouwenpolder ook een flink aantal klanten bij. Ook de bij te bouwen woningen in het centrum zorgen voor extra omzet in de detailhandel.

Maar met de omvang van de groei moeten we voorzichtig zijn. Er zijn onzekere factoren en bovendien kunnen sommige winkels ook nog wel wat meer klanten gebruiken. De CDA-fractie vindt dat we zeker niet teveel moeten bouwen, waardoor de concurrentie te groot zou kunnen worden en er leegstand zou kunnen ontstaan.

De raad heeft nu via een motie het college opdracht gegeven om een duidelijke fasering aan te brengen in de plannen. Beginnen met het bouwen van 3000 of 4000m2 winkelruimte. Als blijkt dat er dan niet veel m2 winkelruimte meer nodig is, dan moeten we gewoon kunnen stoppen, zonder dat dit de haalbaarheid van het plan in gevaar brengt. Minder winkels mag er ook niet de oorzaak van zijn dat het plan stedenbouwkundig of architectonisch niet meer klopt. Dit alles moet worden meegenomen in het masterplan, dat in het voorjaar van 2009 klaar zal zijn. Onze gedachtegang werd breed gedeeld. De motie werd door alle partijen behalve door Groen/Links gesteund.

Een goed en levendig centrum vinden we als CDA-fractie heel belangrijk. Maar de belangrijkste doelstelling was en is nog steeds: meer levensloopbestendige woningen in het centrum en woningen voor jongeren. Dat moet overeind blijven.

De motie detalihandelsvisie in realtie met de Centrumontwikkeling  kunt u hier downloaden:
280909_motie_detailhandelsvisie_in_relatie_met_de_centrumontwikkeling