Standpunt CDA-fractie op CO2 opslag

De CDA-fractie heeft nog te weinig informatie om een afgewogen oordeel te geven of CO2  – opslag in Barendrecht veilig kan. Wat wil de CDA-fractie weten als haar een oordeel gevraagd wordt:

  1. We verwachten een risicoanalyse, waarin duidelijk wordt wat eventuele risico’s bij transport, injecteren, het sluiten van de put en tijdens de jarenlange opslag zijn.
  2. We willen de beschikking hebben over volledige rapporten, die betrokken worden bij de milieueffectrapportage  (MER). Deze rapporten (onder meer over  geologische informatie van de ondergrond) dienen spoedig voor iedereen openbaar gemaakt te worden.
  3. We vinden dat de termijn van de inspraak bij de MER  van een dusdanige lengte moet zijn dat in redelijkheid verwacht mag worden dat men in staat is een afgewogen zienswijze in te brengen
  4. Wij vinden dat de  juridische kaders onomstotelijk vast moeten staan.
  5. We vinden dat duidelijk moet zijn  wie juridisch probleemeigenaar is, wordt en ook blijft tot in lengte van jaren en hoe dit geregeld wordt tot in lengte van jaren.
  6. We verwachten een monitoringplan  niet alleen voor het moment van transport, injecteren, het sluiten van de put, maar tot in lengte van jaren. Een monitoringplan is een plan hoe aangegeven wordt op welke manier men CO2 dat tijdens of bij de opslag denkt te meten en op welke locaties men dat doet. Mocht er eventueel toch  CO2  uit de ondergrond ontsnappen dan heeft men de gelegenheid om snel te reageren.
  7. Op verzoek van de gemeente Barendrecht/CDA-fractie worden second opinions op die terreinen uitgevoerd waar meer duidelijkheid gewenst is om tot een weloverwogen besluit te komen. Die terreinen kunnen zowel  van technische als juridische aard zijn.

Pas als minstens aan al deze voorwaarden wordt voldaan is de CDA-fractie in staat zich een oordeel te vormen en een besluit gebaseerd op feiten te nemen.

Op het moment dat aan de CDA-fractie een besluit gevraagd wordt, is het voorzorgsbeginsel leidend.  Een maximale zekerheid voor de veiligheid van de Barendrechters nu en de toekomst moet onomstotelijk vast staan.

Meer publicaties van CDA-Barendrecht op dit gebied vindt u onder het menu visie en het submenu CO2  -opslag