Voorbereiding bouw middelbare scholen stap verder

De raad heeft de wethouder tijdens de raadsvergadering van 21 april 2008 de ruimte gegeven de scenario’s voor de onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs verder te onderzoeken. 

De CDA-fractie en met haar een meerderheid van de raad vond nog te veel onzekerheden  in de plannen zitten om nu al tot een vaststelling van het integraal huisvestingsplan 2008 -2025  (IHP-deel 2) over te gaan. Ruimtelijk, waar zetten de scholen neer  en financieel, hoe gaan we het betalen?

Onderwijskundig is scenario 2, het scenario met de Lokale onderwijs centra (LOC’s), het meest gewenst  De scholen beloven als dat gerealiseerd kan worden een schooluitval van minder dan 1 %. Dat zou werkelijk een echte topprestatie zijn.
De schooldirecties bruisen van energie om de LOC’s (Lokale onderwijs Centra) van de grond te krijgen. Wij vinden het een heel goede zaak dat Dalton en Calvijn hierbij gezamenlijk naar buiten toe optreden. We verwachten dan ook binnen niet al te lange tijd concrete plannen te zien.

Tussen de minimale variant, de wettelijke taak van de gemeente (kosten € 29 miljoen) en het scenario 2  met de LOC’s gaapt een financieel gat van € 13 miljoen.
De CDA-fractie vindt dat een deel uit het gemeentelijk budget moet worden vrijgemaakt als die mogelijkheid er is. Een ander deel zal bijeengebracht moeten worden door scholen en andere partners.

Een duidelijk kans bij scenario 2 is dat gebouwen en voorzieningen door meerdere gebruikers (multifunctioneel) gebruikt kunnen worden. En dat moet toch een win-win situatie kunnen zijn zou je zo zeggen.

De meerderheid van de raad steunde een amendement waar de concept kadernota integraal huisvestingsplan, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen 2008 – 2025, deel 2 voortgezet onderwijs werd vast gesteld.
Op deze manier kan de wethouder Onderwijs het onderhandelingstraject met scholen en derden op volle kracht in gaan.

Wij verwachten bij de voorjaarsnota 2008 op hoofdlijnen financieel te weten waar we aan toe zijn en bij de begroting 2009 in ieder geval meer duidelijkheid te hebben over de financiën. Maar ook waar  de scholen neer kunnen zetten  en of er genoeg (financieel) draagvlak is om de LOC’s ook daadwerkelijk op te kunnen starten.

Waar staat de CDA-fractie bij de scenario keuze, die uiteindelijk in het najaar 2008 gemaakt gaat worden?

Waar gaat de CDA-fractie voor:
1. Het Calvijn moet op niet te lange termijn de beschikking hebben over een permanente vestiging op de locatie Groene Hart.
2. Scenario 2 als de gemeentelijke  financiën het toelaten en vast staat dat ook derden financieel participeren.

Nieuwsgierig naar de concept kadernota: concept_kadernota_ihp-deel_2