Teleurstelling en vragen over brief CO2-opslag ministers

Zo begint het persbericht van het college van 16 juli 2009 naar aanleiding het antwoord op de brief van het college van april 2009 om de plannen voor CO2-opslag direct te staken.

Het persbericht luidt als volgt:
"Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht is teleurgesteld over de brief die de ministers Cramer en Van der Hoeven over CO2-opslag hebben geschreven op 26 juni jl. Deze brief was weer een antwoord op de vragen die het college schriftelijk aan minister Cramer had gesteld op 14 april. De reactie van de bewindsvrouwen roept echter meer vragen op dan dat ze beantwoordt, aldus het college.

De teleurstelling van het college is gelegen in de impliciete afwijzing van het staken van de voorbereidingen van de CO2-opslag, terwijl de onderbouwing daarvoor ontbreekt. Het college heeft verder gemeld dat het van de aangekondigde ‘locatieafweging’ verwacht dat dit een nationaal onderzoek is waarbij alle potentiële Nederlandse opslaglocaties, zowel op land als op zee, worden meegewogen. Dit onderzoek moet los staan van Shell Pernis, van waaruit de CO2 in Barendrecht zou moeten worden opgeslagen. Overigens waardeert het college dat beide ministers de moeite hebben genomen om poolshoogte te nemen in Barendrecht.

Consequenties Raadsbesluit

Het college en de klankbordgroep van de gemeenteraad hebben verder besproken welke concrete consequenties het principebesluit van 29 juni  2009 (nee tegen het CO2-project) heeft voor het gemeentelijke beleid. Geconcludeerd is dat de gemeente niet meewerkt aan onderzoeken en geen vergunningen verleent die op een of andere manier kunnen worden beschouwd als voorbereiding op de CO2-opslag. Indien de gemeente wordt verzocht gegevens of rapportages te verstrekken, worden die slechts verstrekt indien de gemeente dit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verplicht is."

De CDA-fractie staat volledig achter dit persbericht van het college. 

De brief van de ministers van 26 juni 2009 kunt u hier downloaden: 260609_brief_ministers

Het antwoord van het college van 14 juli 2009 kunt u hier downloaden: 140709_antwoord_college_ministers

Voor meer informatie www.cdabarendrecht.nl/CO2 of www.barendrecht.nl onder button CO2.