Tevreden met antwoord college inzake huisvesting vluchtelingen.

Gemeentehuis-BarendrechtBARENDRECHT | De CDA -fractie heeft onlangs vragen gesteld aan het college over mogelijke problemen die er zouden zijn omtrent het huisvesten van vluchtelingen in Barendrecht. De reden was een alarmerende berichtgeving in de pers. Een groot tekort aan woningen zou dreigen.

Uit het antwoord van het college blijkt dat onze gemeente goed op koers ligt om de opgelegde doelstelling van 2015 te halen. De zorgen zijn minder groot dan de pers deed voorkomen omdat het vaak gaat om gezinnen en gevallen van gezinshereniging. Hierdoor is het aantal benodigde woningen veel geringer dan het aantal vluchtelingen. Het college geeft als voorbeeld dat voor het huisvesten van 32 vluchtelingen tot op heden 15 woningen nodig waren. T.a.v. de maatregelen die het college neemt wordt medegedeeld aan de CDA – fractie dat er bestuurlijke overleggen plaatsvinden met de woningcorporaties. Van deze laatstgenoemden wordt verwacht dat zij het benodigde aantal woningen beschikbaar stellen. Het college ziet erop toe dat dit gebeurt.

Het CDA concludeert dat er momenteel geen sprake is van een dreigend tekort aan woningen voor vluchtelingen in Barendrecht . Wij hebben er vertrouwen in dat het college de doelstelling zal halen.