Toetsingskader CO2 -opslag vastgesteld

De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 15 december 2008 het  toetsingskader CO2 -opslag goedgekeurd. Dit toetsingskader is het vervolg op de raadsbreed gesteunde motie rondom de procedures bij een komende besluitvorming over deze opslag. Leo van Gelder namens de CDA-fractie  benadrukte op deze vergadering  dat veiligheid voor de Barendrechtse bevolking op de eerste plaats komt. De CDA-fractie benadrukt dit al sinds de omvang van de plannen duidelijk werden.

Ook gaf  Leo van Gelder aan,  dat minister Cramer zich moet houden aan een eerder uitspraak door hem op een congres ontlokt dat een proef zoals nu in Barendrecht het geval is niet in een dichtbevolkt gebied moet worden gehouden.

De CDA-fractie is voor dit moment tevreden dat alle raadsfracties, ondanks de verschillen in standpunten op dit dossier, gezamenlijk op trekken om aan hogere overheden duidelijk te maken dat het CO2 niet zo maar onder de grond gestopt kan worden.  Wij willen met elkaar duidelijk maken dat zoals de minister ook onlangs nog betoogde CO2 weliswaar een natuurlijk gas is en om ons heen voorkomt, maar dat betekent niet dat het ook in alle gevallen een ongevaarlijke gas is. Juist in die hoeveelheden die in Barendrecht onder de grond verstopt worden kunnen schadelijk concentraties ontstaan, die de gezondheid in gevaar brengen. Onomstotelijk moet vast staan hoe groot deze risico’s ingeschat worden.

Daarnaast wordt niet alleen gekeken naar veiligheid en risico’s, maar ook naar de wijze van eeuwenlange monitoring en juridische zaken.  In het toetsingskader is op ons verzoek ook een waarborgfonds opgenomen.  Dit fonds kan aangewend worden om kosten voor eventuele waardedaling van woningen, calamiteiten, de eeuwdurende monitoring en andere schade betaald worden. Vanzelfsprekend moet over de vulling van dit fonds duidelijke afspraken gemaakt worden. In ieder geval staat vast dat de gemeente Barendrecht niet gaat bijdragen aan de vulling van dit fonds. Het geld moet in onze visie komen van de rijksoverheid of van de Shell.

De CDA-fractie constateert dat het inschakelen van externe deskundigen een duidelijke meerwaarden heeft. Het toetsingskader is van waardevol advies voorzien door de externe deskundigen prof. Dr. C. van den Akker en Det Norske Veritas (DNV). Op korte termijn wordt gezocht naar nog een externe juridische adviseur.

Beslissingsbevoegdheid raad

De grootste zorg die de CDA-fractie en met haar de raad heeft, is dat wij onze beslissingsbevoegdheid op het punt van bestemmingsplanwijziging en afgeven van bouwvergunningen kunnen verliezen. De Rijkscoördinatieregeling die door het parlement is goedgekeurd regelt namelijk de coördinatie door de overheid  van energie- en mijnbouwprojecten. De ondergrondse CO2 -opslag valt daar ook onder.  Maar zo ver is het nog niet.

Wanneer standpunt innemen?

Het gemeentebestuur (college en gemeenteraad) van Barendrecht probeert op dit moment de maximale aandacht te krijgen voor die zaken die van groot belang zijn als anderen ook zouden gaan beslissen wat hier moet gebeuren. Dat is ook de reden dat het gemeentebestuur en ook de CDA-fractie nu nog geen uitspraak doet of ze ja of nee zegt tegen plannen voor ondergrondse opslag van CO2 .
De CDA-fractie geeft al maanden aan dat zij zich bij haar afwegingen om te komen tot een besluit hoe dan ook wil baseren op feiten.  Dat wij ook de gevoelens van Barendrechtse burgers mee zullen laten wegen bij het te nemen besluit dat staat vast.

De CDA-fractie beperkt zich in deze discussie zuiver tot de procedures rondom de opslag. Discussies over nut en noodzaak van dit kleine proefproject in Barendrecht zijn zeker interessant, maar dat is nu niet onze taak. Er ligt een vraag voor de permanente opslag van CO2 en daar moeten wij nu mee aan de slag.

Hoe verder?

Wethouder Zuurbier vanuit het college belast met de CO2 opslag heeft regelmatig contact met de fractievoorzitters van alle partijen over de te nemen stappen. Dit is zeker geen achterkamertjesoverleg. De resultaten ziet of hoort u direct via de wethouder of komt terug in een openbare vergadering van de commissie Ruimte en/of de raad. Zo is afgesproken dat de communicatie ook actief opgepakt worden. Zowel via het katern Blik op Barendrecht en via de website van de gemeente. Om het zoeken voor u makkelijker te maken vindt u op http://www.barendrecht.nl/ een apart button voor de CO2 -opslag.  U leest daar direct alle informatie.

Begin 2009 wordt naar verwachting het MER (Milieueffectrapport) door de provincie ter inzage gelegd.  Alle burgers krijgen de wettelijke mogelijkheid hun mening (zienswijze) te geven.  Wanneer dat aan de orde is zal dit door de gemeente  duidelijk worden aangegeven aan alle Barendrechters. De gemeente zal om de Barendrechters ten dienste te zijn de meest relevante gegevens om een zienswijze in te dienen duidelijk kenbaar te maken via Blik op de weg en internet. Het gaat dan om zaken als de manier van adresseren en hoe een zienswijze formeel moet worden ingediend. Een kant en klare brief met een bepaalde zienswijze zal niet door de gemeente worden opgesteld.

De zienswijze die de gemeente Barendrecht gaat indienen bij de provincie wordt besproken in een openbare vergadering van de commissie Ruimte. De datum hiervan staat nog niet vast. Wij zullen u daarover tijdig informeren.

Dit onderwerp zal ook in 2009 onze aandacht houden.

Heeft u vragen, opmerkingen, nuttige tips neemt u dan contact op met de CDA-fractie.  

Meer informatie over de standpunten van de CDA-fractie: https://www.cdabarendrecht.nl/co2/

Actuele informatie van de gemeente Barendrecht via de button op www.barendrecht.nl