Waarom uittreding uit Drechtwerk?

De raad heeft op 15 december 2008 het college toestemming gegeven uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden, beter bekend als Drechtwerk. We horen nog al eens waarom deze uittreding? Het gaat toch goed met de sociale werkvoorziening bij Drechtwerk? Deze stap is zeker niet zonder slag of stoot genomen.

Jarenlang heeft de gemeente Barendrecht het voor lief genomen in totaal bijna € 600.000 extra bij te passen in exploitatietekorten bij Drechtwerk.
De CDA-fractie heeft dit ook altijd vol ondersteund. Wij vonden en vinden dat een gemeente geld vrij moet maken om Barendrechters die niet in een reguliere baan kunnen werken via de sociale werkvoorziening aan het werk moeten kunnen gaan. Voor ieder die het wil is er werk te vinden die past bij ieders talent. Werk dat heel zinvol is en waar mensen echt arbeidsvreugde uit putten.
De situatie bij Drechtwerk leek na een ingreep eind jaren 90 jaren lang goed te gaan. Echter de laatste jaren werden we met steeds meer tegenvallers geconfronteerd. Bovendien bleek het aandeel Drechtwerk ten opzichte van andere sociale werkvoorzieningbedrijven (SW-bedrijven) steeds kleiner te worden. Uit vragen die wij het college stelden blijkt dat van de bijna 80 Sociale Eenheden (ongeveer vergelijkbaar met een fulltime eenheid in een "gewone" baan) er slechts 35 SE bij Drechtwerk werkzaam waren.

Omdat wij vinden dat geld efficiënt besteed moet worden, is de gemeenteraad halverwege 2008 akkoord gegaan om het uittreden in gang te zetten inclusief de financiële gevolgen die dat zal hebben. Uittreden uit een gemeenschappelijke regeling gaat niet voor niets. De gemeente Barendrecht betaalt aan Drechtwerk eenmalig een vergoeding van € 777.103,00. Over dit bedrag is stevig onderhandeld. De CDA-fractie is ook al gaat het om een groot bedrag tevreden over het behaalde resultaat. Wij laten Drechtwerk hiermee niet direct zonder inkomsten achter, maar zijn wel in staat vanaf nu onze eigen weg te volgen. Ook eventuele extra tekorten op de exploitatie bij Drechtwerk over 2008 worden nog door Barendrecht betaald. De kosten kunnen gedekt worden uit het verwachte positieve resultaat uit 2008. Gelijk met Barendrecht treedt ook Ridderkerk uit Drechtwerk. De Ridderkerkse raad heeft dit eveneens op 15 december 2008 besloten. De BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) gaan het komende jaar aan de slag om de sociale werkvoorziening gezamenlijk verder uit te werken.

Voor Barendrechters die nu werken bij Drechtwerk verandert er niets. Zij kunnen hun baan behouden onder de voorwaarden die ze nu ook hebben. Dat betekent ook inclusief vervoer van en naar hun baan.
Barendrecht heeft met Drechtwerk vorige jaar een convenant gesloten over af te nemen diensten. Voor de jaren 2009 en 2010 wordt het convenant gehandhaafd op het niveau van 2008. De groenvoorziening, die Drechtwerk in Barendrecht uitvoert valt onder meer onder dit convenant. Vanaf 2013 kunnen zo mogelijk afspraken gemaakt worden met Drechtwerk in de inkoopsfeer.

Voor 2009 wordt zoals nu ook het geval al is aansluiting gezocht bij SW bedrijven in de regio.
In 2010 moet de BAR organisatie er staan.

Samengevat waarom de CDA-fractie akkoord kon gaan met het voorstel van het college: de gemeente Barendrecht blijft zich inzetten voor de sociale zwakkeren. De mensen die gebruik maken van SW banen houden dezelfde voorwaarden waaronder dat nu in 2008 plaats vond. Als dat geld moet kosten dan moet de gemeente dat er voor over hebben. Maar wel als het geld ook op een efficiënte manier wordt besteed.

Heeft u na deze uitleg toch nog vragen over het waarom van deze stap neemt u dan vooral contact met mij op.

Nieuwsgierig naar de onderliggende stukken?
Download hier:

Voorstel bij de raadsvergadering van 15 december 2008: beleidsvoorstel_aan_raad_uittreden_drechtwerk.15122008

Notitie werkvoorzieningen BAR-gemeente in een nieuw jasje:  notitie_bar-gemeente_werkvoorziening_in_nieuw_jasje

Overzicht extra exploitatielasten en exploitatielasten Drechtwerk in periode 1997 tot en met 2008 overzicht_bijdragen_drechtwerk_1997_tot_en_met_2008