umts.middeldijk

UMTS houdt aandacht van de raad

In december 2006 nam het college het besluit  om geen vergunningplichtige GSM/UMTS-masten in Barendrecht toe te staan. De CDA-fractie juicht dit standpunt van het college toe. Zeker gezien het voorzorgbeginsel: bij twijfel, niet doen! 

Echter masten tot 5,0 meter kunnen nog steeds zonder vergunning op gebouwen geplaatst worden. De enigen, die "beslissen" over die plaatsing zijn de eigenaar van het gebouw en bij een huurwoningen/appartementen geldt er het instemmingsrecht van de bewoners.   De gemeente heeft daar geen enkele invloed op. Dat betekent dat er in de praktijk nog volop UMTS en GSM-masten in Barendrecht geplaatst kunnen worden.

Dat was ook de reden dat de CDA-fractie in oktober 2005 mede een motie indiende, die door een meerderheid van de raad werd aangenomen. Een antwoord op die motie is door het vorige college niet gegeven. Ook het huidige college komt in haar beantwoording niet aan alle verzoeken van die motie toe. Dat is dan ook de reden dat dit onderwerp nog een keer op de agenda van de commissie Ruimte van 6 februari 2007 stond.
Wethouder Bas Nootenboom heeft naar onze tevredenheid de openstaande vragen beantwoord.   De bewegingsvrijheid van gemeenten is klein. De gemeente Barendrecht zoekt de kleine mogelijkheden die er zijn en probeert die te benutten.

In de commissie vergadering is afgesproken dat UMTS een actiepunt van de commissie ruimte blijft. De wethouder heeft toegezegd dat hij ons op de hoogte houdt van alle stappen die het college op dit punt zet. De raad zal al of niet in vertrouwelijkheid van  de in voorbereiding zijnde voorbereidingsnotitie kennis kunnen nemen.  In deze notities zet het college de consequenties op een rij als dergelijke vergunningen worden afgewezen.
Ook heeft wethouder Nootenboom toegezegd dat de gemeente periodiek via haar publiciteitskanalen bewoners van appartementen op de mogelijkheid van het instemmingsrecht bij plaatsing van masten op gebouwen zal wijzen.  Het moge duidelijk zijn dat het de CDA-fractie betreurt dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn om bij masten van minder dan 5,0 meter direct omwonenden mee te laten beslissen

umts.middeldijk

De tijdelijke UMTS-mast op de hoek Middelweg/Middeldijk

Op dit moment loopt de tijdelijke vergunning van onder andere de UMTS-mast op de hoek van de Middeldijk en Middelweg af. Dit betekent volgens het standpunt van college/raad dat deze mast niet meer op deze plaats kan worden gehandhaafd.   Wethouder Nootenboom voert binnenkort overleg met de provider.

We moeten zeker niet in paniek raken dat er rondom ons UMTS-masten geplaatst worden. De invloed van de elektromagnetische straling neemt flink af als de afstand tot de bron (dus de mast) groter wordt.
Alle normen, die in de nabijheid van de bron op dit moment, gelden worden bij lange na niet overschreden.  U zult zeggen, ja dan is er toch niks mis om gewoon door te plaatsen.
Ja dat is nu het punt. Gevalideerd wetenschappelijk onderzoek op de lange termijn, dan gaat het om onderzoek dat tientallen jaren bestrijkt, is (nog) niet beschikbaar. De onderzoeken, die tot nu toe zijn uitgevoerd, gaan over de korte termijn en over kortdurende blootstelling. Op grond van die resultaten komt de rijksoverheid tot haar beleid. Anderzijds zijn er natuurlijk de telecombedrijven, die miljarden geïnvesteerd hebben om met UMTS de lucht in te gaan. Dat geeft ook verplichtingen. Dat betekent dat een totaal verbod op UMTS-masten niet realistisch is.

Wel zal duidelijk moeten zijn dat deze masten niet thuis horen in de directe nabijheid van woningen. Die eis is er nu vanuit de rijksoverheid helaas nog niet.

Het dossier UMTS is voor de CDA-fractie nog niet gesloten en wij zullen de ontwikkelingen op dit gebied en dan met name het gezondheidsaspect blijven volgen.`

De motie van oktober 2005 en ander nieuws over UMTS uit het verleden is te vinden in het nieuwsarchief op deze site. Ga naar submenu nieuws en zoek in het nieuwsarchief!

Foto: CDA-Barendrecht