Uniek coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is een akkoord tussen SGP/CU, de VVD, de PvdA, D66, GroenLinks en het CDA. In die zin kunnen we dit akkoord uniek noemen omdat een dergelijk akkoord het vertrouwen uitspreekt tussen deze 6 partijen. Alle partijen zijn over hun eigen individuele (ideologisch) gedrevenheid heen gestapt om ruimte te scheppen voor dit samenwerkingsverband. Als CDA zijn we van oudsher een verbindende partij; het samenwerkingsverband zien wij dan ook als een mooie uitkomst van het formatieproces van de afgelopen weken.

Op 28 mei 2018 is het formatieproces om te komen tot een nieuw coalitieprogramma afgerond. Onze partij heeft deelgenomen aan deze coalitieonderhandelingen en daarom willen we vanuit onze CDA afdeling het akkoord kort toelichten middels dit schrijven. Ook kijken we terug naar het (in) formatieproces zoals dat na de verkiezingen is verlopen.

Het coalitieakkoord vormt de opdracht voor het nieuw te vormen gemeentebestuur. Met dit akkoord gaat het nieuwe college aan de slag om dit te vertalen in een collegeprogramma. We geven het college mee dat de vele punten uit het coalitieakkoord nauwkeurig uitgewerkt moet worden.

Als we kijken naar ons eigen verkiezingsprogramma van het CDA en we leggen dit naast het coalitieakkoord dan kunnen we vaststellen dat deze elkaar voor een zeer groot deel overlappen. In die zin kunnen we stellen dat we veel van onze inzet nu herkennen in dit coalitieakkoord en daar zijn wij als CDA erg blij mee.

De sfeer binnen de coalitiepartijen is uitstekend te noemen. Alle partijen staan te popelen om van start te gaan evenals de nog te installeren wethouders. We willen graag aan de slag voor alle inwoners van Barendrecht.

INHOUD VAN HET AKKOORD OP HOOFDLIJNEN

Uiteraard wordt het akkoord apart verspreid om in zijn geheel na te kunnen lezen. Op de hoofdpunten geven we hierbij de specifieke kenmerken van het akkoord weer:

 • Verduurzamen van Barendrecht
  We staan de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van energie en afval. Goed Rentmeesterschap is een van de kernwaarden van het CDA. In dit onderdeel is goed te zien dat dit stevig wordt opgepakt middels een uitgebreide opdracht aan het college.
 • Zorgen voor elkaar in Barendrecht
  Zorgen voor en omzien naar elkaar is bijna de kern te noemen van het CDA gedachtengoed. Dan gaat het niet alleen om de medische zorg maar juist ook om zaken als de menselijke maat, aanpak van eenzaamheid, verwarde personen en vrijwilligerswerk.
 • Wonen, leven en bereikbaar zijn in Barendrecht
  Barendrecht is een fijne gemeente om in te wonen en dat moet zo blijven. Op onderdelen moet er juist aandacht komen voor een veiliger woonomgeving, een beter onderhouden groene buitenruimte en mogelijkheden voor jong en oud om hier te kunnen wonen. De opdracht aan het college is hier uitgebreid verwoord met een 20 tal punten
 • Leren, werken en ondernemen in Barendrecht
  Huisvesting van scholen voor onze kinderen en betere mogelijkheden om van leren naar werken te stappen zijn hier de kern van de opdracht.
 • Ontspannen in Barendrecht
  Er is nog veel te doen in Barendrecht om naast werken en leven ook te kunnen ontspannen. Aandacht in dit punt voor stimuleren van natuur en recreatie, verenigingen, vrijwilligers, uitgaangsgelegenheden en sport.
 • Financien en de organisatie van Barendrecht
  Barendrecht is financieel gezond en dat moet zo blijven. Dat bereiken we door maximaal voordeel uit het BAR samenwerkingsverband te halen en te werken met een sluitend huishoudboekje. Voor de burger willen we geen verhoging van de gemeentelijke lasten (hooguit correctie met het inflatiepercentage) en willen we begrijpelijk rapporteren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente

Dit alles willen we doen vanuit een posititieve bestuursstijl, met aandacht van en voor de inwoners van onze gemeente en in goede samenwerking in de regio.

Als laatste nog het proces van (in) formatie zoals dat na de verkiezingen opgestart is. We hebben in verschillende Algemene ledenvergaderingen aandacht besteed aan de wijze waarop dit gelopen is. Toch lijkt het ons goed om juist ook daar aandacht aan te besteden temeer daar er in de media veel (negatieve) aandacht voor is geweest.

Tijdens de campagne hebben wij als CDA mogen meemaken dat de EVB niet van plan was om verder te gaan met het CDA.

Na de verkiezingsuitslag van 21 maart hebben we kunnen zien dat er een verschuiving in het landschap heeft plaatsgevonden; de EVB had een duidelijke verkiezingswinst behaald.

In dit nieuwe landschap hebben alle politieke partijen zich afgevraagd hoe dit nu verder zou moeten gaan. Het gedeelde basisstandpunt van 6 partijen was dat deelname van 1 partij aan een coalitie met de EVB niet wenselijk was ivm de enorme verschillen in zetels. Dat is aangegeven in een openbare vergadering 26 maart. Alle partijen nog wilde nog wat extra tijd om te bezien welke 2 of 3 partijen dan mogelijk wel bereid zouden zijn om hieraan deel te nemen. Er werd dus niet meegegaan in het voorstel van de EVB om een informateur aan te wijzen. Vanuit het CDA bezien hadden we daar ook niets van te verwachten in verband met het hierboven genoemde EVB standpunt dat men verder wilde zonder het CDA.

In de periode daarna is er onderling gesproken over de mogelijkheden.
De opbrengst van deze gesprekken zijn naar voren gebracht in de openbare vergadering van 4 april. In dit overleg hebben alle partijen zich uitgesproken tegen samenwerking met de EVB in verband met de ervaringen van de afgelopen 4 jaar inclusief de campagnetijd. Dit overleg ging er pittig aan toe. Naluisteren kan via:

https://barendrecht.raadsinformatie.nl/vergadering/511921/Formatiebijeenkomst%2004-04-2018     onder agendapunt 2

Het voorstel van de EVB om verder te gaan met een andere informateur heeft het zodoende niet gehaald en is dhr. Boekhoud gevraagd om als formateur op te treden om een coalitie te vormen met de 6 partijen die hierboven genoemd zijn.

Tot zover onze berichtgeving over het (in) formatieproces en de tot standkoming van het coalitieakoord

Klik hier voor het coalitieakkoord

Fractie CDA Barendrecht
Peter Luijendijk
Wiljo Reijnders
Gerdien de Lange-Leguijt
Johan Lengkeek