CDA stelt vragen over de Binnenlandse baan en het Binnenhof

De verlegde Binnenlandse baan en het Binnenhof worden binnenkort opgeleverd als onderdeel van het Centrumplan maar er leven veel vragen over onder de Barendrechtse inwoners.

De inwoners van Barendrecht hebben zich de afgelopen tijd massaal laten horen over het nieuwe plein dat in tweeën gedeeld is en de slingers in de nieuw aangelegde weg.
Onlogisch, onoverzichtelijk en gevaarlijk zijn woorden die veel worden gebruikt.
Het CDA Barendrecht heeft daarom, samen met de PvdA Barendrecht, vragen gesteld aan het college over de nieuwe weg, de parkeerplaatsen , het in tweeën gedeelde plein en de weekmarkt.
De kern van deze vragen is;

 • Hoe wil het college verder met het nieuwe plein en de nieuwe weg in verband met de veiligheid van de verkeersdeelnemers?
 • Hoeveel parkeerplaatsen hebben we in de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situatie?
 • Wat zijn de plannen met de weekmarkt; blijft deze op het plein of is er andere locatie voorhanden?

Hieronder de volledige tekst van de gestelde vragen:

VERKEERSSITUATIE BINNENLANDSE BAAN
Door het verleggen van de Binnenlandse baan is de verkeersituatie veranderd. In deze nieuwe situatie is het moeilijker geworden om elkaar door een aantal opeenvolgende bochten te passeren zonder gevaar. Dat geldt niet alleen voor personenauto’s maar ook voor vrachtverkeer en autobussen. Door de Kermis is gebleken dat er tevens een onoverzichtelijke situatie ontstaat voor voetgangers die over willen steken en automobilisten die willen parkeren.

Het CDA Barendrecht en de PvdA Barendrecht stellen daarom aan het college de navolgende vragen;

 1. Is het ruimtelijk ontwerp van de nieuwe Binnenlandse baan verkeerskundig getoetst?
 2. Zo ja, is dit vastgelegd in een ambtelijk advies en hoe luidde dit advies op alle relevante verkeerskundige en ruimtelijke onderdelen?
 3. Zo nee, waarom is dit ontwerp niet getoetst?

Tijdens de aanwezigheid van de kermis zijn een aantal ongelukken gebeurd en hebben zich gevaarlijke situaties voorgedaan ten aanzien van kruisende auto’s/ voetgangers doordat het zicht ter plaatse beperkt was door de aanwezigheid van kermisattracties.
Deze maand wordt de weekmarkt weer geplaatst op het Binnenhof, op dezelfde locatie waar de kermis heeft gestaan.

 1. Is in het ontwerp van het Binnenhof/ de Binnenlandse baan rekening gehouden met zicht belemmerende activiteiten zoals de Kermis en de wekelijkse markt?
 2. Zo ja, op welke wijze heeft deze wekelijks terugkerende situatie invloed gehad op het ontwerp en zijn er hierdoor wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd? Zo ja, welke wijzigingen zijn dit geweest?
 3. Zo nee, waarom is er geen rekening gehouden met deze wekelijkse zicht belemmerende activiteiten?

Gezien de komende wekelijkse activiteiten en de extra activiteiten op het Binnenhof zoals die door het gehele jaar heen gepland worden valt het te verwachten dat zich wekelijks gevaarlijke situaties gaan voordoen en regelmatig zullen gaan leiden tot ongevallen met letsel.

 1. Deelt het college deze mening? Zo nee; waarom niet?
 2. Heeft het college hieromtrent al advies opgevraagd aan de verkeerskundigen van de gemeente?
 3. Zo nee, waarom niet
 4. Zo ja, wat was het inhoudelijke advies hieromtrent?
 5. In het geval er geen advies is opgevraagd; is het college bereid de totale opzet van Binnenhof en Binnenlandse baan te laten onderzoeken op de mate van verkeersveiligheid voor de Barendrechtse inwoners?
 6. Tijdens een bijpraatsessie Centrumaanpak op 21 02 2017 is aangegeven dat nader onderzoek gedaan zou worden naar het eventueel afsluiten van de Binnenlandse Baan op vrijdag en de gevolgen hiervan voor de bus en snelfietsroute. Wat zijn de resultaten van dit onderzoek?
 7. In de bijpraatsessies in 2017 is de wens aangegeven een nieuw dorpsplein te realiseren bij het Achterom? Wat is hiervan de status?
 8. Is het de bedoeling van het college om de markt ook te verplaatsen naar het Achterom en zo ja binnen welke termijn. Graag toelichting.
 9. Welke afspraken zijn met de marktmeester gemaakt naar aanleiding van de verlegging van de Binnenlandse Baan?

PARKEERSITUATIE BINNENHOF
Met de komst van het nieuwe binnenhof is de parkeersituatie in termen van ordening en capaciteit veranderd.
Het CDA Barendrecht en de PvdA Barendrecht stellen daarom aan het college de navolgende vragen;

 1. Hoeveel parkeerplaatsen kende het Binnenhof in de oude situatie, verdeeld naar openbaar en plekken met een parkeertijdbeperking?
 2. Idem, maar dan in de nieuwe situatie

Indien er nu minder openbare parkeerplaatsen zijn dan in de oude situatie;

 1. Is bekend op welke wijze dit de parkeerbalans beïnvloed?

In geval van negatieve beïnvloeding van deze parkeerbalans;

 1. Zijn er extra maatregelen genomen om dit tekort op te vangen?
 2. Zijn er maatregelen genomen om parkeren in de naastgelegen wijk door bezoekers van het gemeentehuis en de Middenbaan tegen te gaan / te verminderen

Afmetingen parkeervoorzieningen.
De CROW systematiek  en de NEN normen beschrijven voor verschillende situaties de afmetingen van parkeerplaatsen en de minimaal te hanteren tussenruimte om zodoende te komen tot veilige in-uitrij situaties.

 1. Is deze systematiek gehanteerd in het ontwerp van de parkeervoorzieningen op het Binnenhof?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. Zo ja, Voldoen alle parkeerplaatsen aan de minimale afmetingen?
 4. Zo ja, Voldoen de afmetingen tussen de haakse vakken aan de minimale afmetingen
 5. Wat zijn de afmetingen tussen de haakse parkeervakken en wat is hiervoor de CROW norm?
 6. Is deze tussenruimte groter dan de minimale norm of kleiner?
 7. Ingeval deze tussenruimte kleiner is; wat is hiervan de reden?
 8. Zijn de parkeervoorzieningen door een verkeerskundige van de gemeente Barendrecht/ BAR organisatie getoetst op de CROW/ NEN normen?
 9. Zo nee, waarom niet?
 10. Zo ja, is dit vastgelegd in een ambtelijk advies en hoe luidde inhoudelijk dit advies?

Alleen in geval de tussenruimte kleiner is dan de CROW/ NEN norm:

 1. Is het college bereid om de situatie aan te passen aan de CROW/ NEN systematiek

 

Namens;

Fracties CDA Barendrecht en PvdA Barendrecht

 

Tagged