Verantwoording CDA-fractie raadsperiode 2002-2006

Verantwoording
Aan het einde van de periode 2002-2006 wil de CDA gemeenteraadsfractie verantwoording afleggen van de door ons ondernomen acties en initiatieven. Het geeft een beeld van de manier van politiek bedrijven en het resultaat ervan.De gemeenteraad heeft drie rollen: volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur van het gevoerde beleid.

Volksvertegenwoordiger
De gekozen leden die namens het CDA in de gemeenteraad zitting hadden, hebben hun volksvertegenwoordigende taak actief opgepakt door aanspreekbaar te zijn voor de inwoners van Barendrecht. Iedere maand werd een spreekuur georganiseerd en er zijn vele werkbezoeken aan verenigingen, stichtingen en andere groepen afgelegd om in contact te blijven met de inwoners. De website www.cdabarendrecht.nl speelde een belangrijke rol in de communicatie naar geïnteresseerden. Hier werd actief terugkoppeling gegeven over standpunten en discussies. Ook de digitale nieuwsbrief werd hiervoor ingezet.
Vele e-mail-berichten en telefoontjes werden gewisseld met inwoners over even zovele onderwerpen. Regelmatig zijn de CDA-raadsleden te horen geweest op de lokale radiozender en zijn interviews afgegeven aan de schrijvende pers.

Kadersteller
De kaderstellende rol werd vooral ingezet rond de jaarlijkse begrotingsbesprekingen. Op een flink aantal thema’s nam het CDA initiatief om meer budget vrij te maken. Te denken valt aan:

  1. meer geld voor veiligheidsbeleid (toezichthouders);
  2. een uitbreiding van de openingstijden van de bewaakte fietsenstalling bij het station;
  3. het terugdraaien van de bezuiniging op peuterspeelzalen en de jeugdtheaterschool;
  4. meer geld voor schoolmaatschappelijk werk.

Controleur
In de vele commissie- en gemeenteraadsvergaderingen en door het stellen van schriftelijke vragen werd het college van Burgemeester en Wethouders bevraagd over de effecten van voorgenomen en gevoerd beleid. Zonodig werd door de CDA fractie actie ondernomen om tot bijstelling van het beleid te komen.

We namen initiatieven voor:

  1. een alternatieve inrichting van de Zuidpolder (plan “B”);
  2. het opschorten van de plaatsing van UMTS masten;
  3. een eindejaarsuitkering voor minima in 2003.
  4. het openhouden van de Barendrechtseweg en de Middeldijk

Daarnaast hebben we uiteraard ook voorstellen gesteund van andere partijen. Door onze steun kon onder anderen het schoolzwemmen blijven bestaan en komen er beheerders voor het levend landbouwmuseum “de Kleine Duiker”. Ook door onze steun komt er een bibliotheek in Carnisselande, een discotheek nabij het Vaanplein en is het parkeren in heel Barendrecht gratis.

Een belangrijke rol als controleur van het beleid vervulden we in de Onderzoekscommissie van de gemeenteraad. Die commissie verrichte onderzoek naar de rechtmatigheid van het plaatsen van huisjes op de Camping de Oude Maas.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website: www.cdabarendrecht.nl.

Barendrecht, 3 februari 2006.

Marianne van Wilgenburg-Beernink           Jan de Jager
Bas Nootenboom                                           Frans van Bodegraven
Corrie Righolt-Dam                                       Adrie Luijendijk