Verkiezingen voor de Provincie komen eraan!

Wat doet de Provincie eigenlijk?

Een veel gehoorde vraag. Inwoners van gemeenten weten vaak niet precies wat de Provincie doet en dat terwijl de Provinciale staten veel invloed hebben op de gemeenten. En dus ook op Barendrecht. De opkomst voor deze verkiezingen is in de afgelopen jaren teruggelopen naar rond de 50%, en dat is jammer als je kijkt wat de provincie allemaal doet.

Taken Provincie
Een korte opsomming van de taken van de provincie:

  1. bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening;
  2. bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen;
  3. is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
  4. zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving;
  5. realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
  6. houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering;
  7. zorgt dat op elke plek in de provincie binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse kan zijn;
  8. houdt toezicht op de waterschappen;
  9. houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten

Deze taken hebben dus rechtstreeks invloed op de gemeenten en dus ook op Barendrecht.

Verkiezingen
Op 20 maart 2019 vinden de volgende verkiezingen plaats en de inwoners van Barendrecht kunnen dan ook weer gebruik maken van hun stemrecht.

Het CDA Zuid-Holland heeft inmiddels een conceptverkiezingsprogramma opgesteld, dat kunt u hieronder nalezen. Dit programma wordt de komende tijd besproken en in oktober definitief vastgesteld. Hiermee gaat het CDA Zuid-Holland de verkiezingen in. Het CDA staat open voor suggesties met betrekking tot de inhoud van ons programma, zeker voor de onderwerpen die ook ons in Barendrecht aangaan. Heeft u tips en suggesties? Neem dan gerust contact met ons op!

bijlage 8, 20180913 Concept program CDA ZH 2019 (1)