Visie Zuidrand zonder uitdaging.

Maandag 2 juni  2008 heeft de gemeenteraad de visie op de Zuidrand vastgesteld. Wat een heugelijk feit had moeten worden, werd verstoord door een amendement van de oppositie partijen. Ook coalitiepartner PvdA  schaarde zich achter dit voorstel. Daarmee werd het amendement met 14 voor en 13 tegen aangenomen.
Op 20 mei 2008 bij de behandeling in de commissie Ruimte was er nog veel waardering voor de totstandkoming van en de gepresenteerde gebiedsvisie en was er een meerderheid voor de vaststelling.

Nieuwe ontwikkelingen langs de Oude Maas en nabij de voormalige Barendrechtse brug zijn door het amendement uit de visie geschrapt. Daarvoor in de plaats is het huidige beperkte bestemmingsplan het uitgangspunt gebleven.
Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering nog het voorstel gedaan om, voor wat betreft de punten uit amendement, in overleg te gaan, zodat er een win-win situatie zou gaan ontstaan. Dit voorstel werd door de wethouder overgenomen. Helaas was er bij de indieners van het amendement geen ruimte voor verdere dialoog.

Als je particuliere initiatiefnemers wat meer de gelegenheid geeft om uit te breiden, dan heb je als gemeente ook wat te zeggen/eisen over de omgeving en de infrastructuur. Dit in het kader van geven en nemen. In de gemeentelijke meerjarenbegroting is er namelijk geen ruimte om de visie te realiseren. Met dit amendement  zet je alle ontwikkelingen voor de komende jaren op slot. Ik ben er van overtuigd dat de gebiedsvisie een meerwaarde voor Barendrecht had betekend. 
Door deze situatie ontstaan er twee nadelen: upgrading van het gebied gaat naar alle waarschijnlijkheid niet door en eventueel noodzakelijk verbeteringen van de infrastructuur kan niet meer worden bekostigd.

Voor het CDA was de visie op de Zuidrand een prima document. Dankzij een inspraakronde is de visie op enkele punten bijgesteld. Belangrijke veranderingen waren:
• Aanvullende bouwregels voor de jachthaven
• Handhaven woningen in de Koedoodzone
• Nu alleen nog bebouwing langs de Achterzeedijk
• Toevoeging verbindende ruiterpaden

Tijdens de commissie vergadering bleek een verkeersonderzoek nog afhankelijk van de stemming onder de raadsleden. Wat het CDA betreft kan dit onderzoek nu starten.
Veel van de inspreker rondom de Noldijk hebben hun zorgen rondom de verkeersdruk in het gebied. Dit onderzoek is van groot belang.

Ik verwacht de komende jaren geen ontwikkelingen in de Zuidrand. Wellicht dat door voortschrijdend inzicht na deze raadsperiode de dialoog over dit gebied nog een keer opgepakt kan worden.