Aandacht voor eenzaamheid in Barendrecht

eenzaamheidBARENDRECHT| Ongeveer 1000 mede – Barendrechters  voelen zich vaak eenzaam. Dit blijkt de uit de “Barometer” van maart 2015, een onderzoek naar o.m. leefbaarheid en voorzieningen in onze gemeente.  De fractie van CDA Barendrecht is van mening dat wij hier met een serieus sociaal probleem te maken hebben.

Wij willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Mensen die zich eenzaam voelen moeten worden geholpen. Dit grote sociale probleem van deze tijd moet worden aangepakt en niet alleen maar aandacht krijgen in de “Week tegen Eenzaamheid’ die loopt van 24 september tot  en met 3 oktober.   Het CDA wil weten of het college wel goed de eenzaamheidsproblematiek op het netvlies heeft. De fractie heeft vragen gesteld en wil met name weten wat de aanpak van burgemeester en wethouders is.

Vragen:

1/Onderkent het college de toenemende eenzaamheid onder onze inwoners?

Door de landelijke overheid wordt bepleit dat eenzaamheid bestreden kan worden door het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden. Daarnaast moeten ouderen gestimuleerd worden om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten.

2/ Op welke wijze wordt in onze gemeente hierop ingezet? Met welke organisaties werkt u hierbij samen?

3/Is de beschikbare informatie daarover voor betrokkenen voldoende toegankelijk en overzichtelijk?

De gemeente Rotterdam is voornemens om alle mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de stad. In dit informatiepakket geven zij aandacht aan de faciliteiten die er voor ouderen zijn om actief te blijven en komen de mogelijkheden aan bod om actief te worden in de wijk of bij stedelijke vrijwilligersorganisaties.

4/Ziet u mogelijkheden voor een dergelijk pakket in Barendrecht of andere manieren om deze informatie te verspreiden?

Door veranderingen in de samenleving komt het steeds minder vaak voor dat verschillende generaties elkaar ontmoeten, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Contacten met jongeren kunnen bijdragen aan de levenslust van ouderen en het gevoel dat de wereld waarin ze leven nog de hunne is. Ook voor jongere generaties biedt dit leerzame ervaringen.

5/Bent u bereid om de VO-scholen uit te nodigen om hun leerlingen uit te dagen om bijvoorbeeld hun maatschappelijke stage bij voorkeur in bv. verpleeghuizen  te lopen.

Uit onderzoek is gebleken dat één op de drie jongeren eenzaam is.[1] De helft (50%) zou de eenzaamheid graag willen doorbreken, maar weet zelf niet hoe dat te doen. Van de sterk eenzame jongeren geeft zelfs tweederde (67%) dit aan. Eenzame jongeren leggen de oorzaken vooral bij zichzelf en hebben vaak een lager gevoel van eigenwaarde.

Dit zijn overigens landelijke cijfers en niet afkomstig van de Barometer.

6/ Is er op de VO-scholen binnen onze gemeente aandacht voor eenzaamheid? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, ziet u mogelijkheden hier met de scholen aandacht aan te besteden?

7/Zijn er specifieke cijfers bekend van Barendrechtse jongeren?

8/ Indien neen, kan er in de volgende Barometer een vraag over jongeren en eenzaamheid worden opgenomen?

[1] Onderzoek ‘Eenzaamheid onder jongeren’, 1V Jongerenpanel, 25 september 2014

[avatar user=”Jilles” size=”thumbnail” align=”left” /]