Algemene beschouwingen 2010-deel 1

Op 8 en 9 november 2010 praat de raad van Barendrecht over de begroting en ombuigingen.  De vergadering is geschorst tot 9 november 20.00 uur.  Nieuwsgierig naar de bijdrage op 8 november van de CDA-fractie?

 

Voorzitter,

We willen beginnen een woord van dank uit te spreken aan die Barendrechters, die ons op allerlei manieren hebben laten weten, hoe zij over de ombuigingen dachten. Dank natuurlijk ook aan het college en ambtenaren voor al het werk dat de afgelopen maanden is verzet.

Deze begroting staat in het teken van de ombuigingen. In 2009 en ook bi de kadernota 2010 werd al duidelijk dat de financieel vette jaren tot het verleden behoren.

Veel Barendrechters zijn geschrokken van de plannen van het college. Wij hebben veel mails gehad en mensen gesproken. Men is bang dat de activiteiten, die men nu doet volgend jaar niet meer kunnen. Wij besluiten nu over de begroting 2011 en nemen kennis van de meerjarenbegroting 2012 – 2014. Voor een aantal ombuigingen vanaf 2012 willen wij gewoon meer weten. Kunnen, als er minder geld komt, de ouderenbonden nog terecht in het Dienstencentrum of moeten we de subsidie van het jeugdtheater wel echt stoppen? Samen met de VVD en CU/SGP wordt het amendement begroting 2011 ingediend met een aantal wijzigingen op de ombuigingen.

De laatste weken wordt het woord zelfredzaamheid meer in de mond genomen dan vroeger. Zelfredzaamheid mag nooit een container begrip worden om alleen bezuinigingen aan op te hangen. Zelfredzaamheid is ook een kans om mensen met elkaar te verbinden.

De vier uitgangspunten van onze partij: Publieke Gerechtigheid, Solidariteit, Gespreide Verantwoordelijkheid en Rentmeesterschap, blijven leidend bij de moeilijke keuzes die wij moeten maken.

Publieke gerechtigheid betekent dat mensen op de overheid moeten kunnen vertrouwen. De gemeente moet zorgen voor mensen, die zorg nodig hebben of niet genoeg geld kunnen verdienen om rond te komen. Mensen, die zich zelf kunnen redden, moeten die verantwoordelijkheid ook pakken of daartoe worden gestimuleerd.

Op dit moment kunnen wij niet in volle omvang overzien, wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen op Alle-r-hande en SWOB (Stichting Welzijn Ouderen) voor de meest kwetsbare groepen. Bij de voorjaarsnota 2011 (dus in juni 2011) wil de CDA-fractie meer informatie over de gevolgen van de voorstellen. Hoe hard worden de meest kwetsbare groepen getroffen en wat is hun alternatief om mee te kunnen blijven doen in Barendrecht?  Wij denken, dat er ook kosten bespaard kunnen worden als de SWOB en Alle-r-hande opgaan in één brede welzijnsorganisatie.

Het Dienstencentrum blijft als het aan de CDA-fractie ligt dé ontmoetingsplek voor de Barendrechtse senioren. We dienen de motie welzijnswerk, samen met VVD en CU/SGP in. Daarin geven we het college een aantal opdrachten mee om over een half jaar ook echt te weten welke gevolgen onze keuzes hebben en of er alternatieven zijn.

Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente, verenigingen en burgers samen verantwoordelijk zijn voor de samenleving. Het bloeiende verenigingsleven in Barendrecht is het bewijs dat dat mogelijk is. De vraag is: Moet de gemeente altijd financieel bijspringen of kan een vereniging of organisatie ook zelf geld genereren. Onlangs is de kadernota subsidiebeleid aangenomen. Die kadernota biedt een kans om het hele subsidiebeleid tegen het licht te houden. Waarom en hoe subsidieert een gemeente verenigingen. Die discussie gaan we in 2011 aan.

De CDA-fractie vindt het te vroeg om nu al subsidies van het jeugdtheater en circusschool te schrappen. Daarom willen wij de kortingen die zij krijgen gelijk stellen met die van de sportverenigingen.

We stellen in het amendement begroting 2011 voor beiden te korten met 10 % voor de jaren 2011 en 2012. Na de discussie over de uitvoering van het subsidiebeleid worden voor alle Barendrechtse verenigingen de subsidies bepaald. Dit is al ingezet beleid. Desondanks willen we het college in de motie subsidiebeleid aanmoedigen dit in volle vaart voort te zetten!

De CDA-fractie waardeert het dat Voetbal Vereniging Smitshoek haar verantwoordelijkheid pakt en met geld over de brug komt om een kunstgrasveld aan te leggen. Wij vragen het college voor de voorjaarsnota 2011 na te gaan of dit het maximale bod is van VV Smitshoek en wat de gemeente dan nog moet bijdragen.

De CDA-fractie is nog niet overtuigd dat de Maasstraat dé ideale locatie is voor het LOC (Lokaal Opleidingen Centrum). We hebben er grote moeite mee dat de fietscrossvereniging uit Barendrecht dreigt te verdwijnen. En er is een alternatief de Stationslocatie. Wij wachten de behandeling later deze maand af om tot een definitief oordeel te komen.

Barendrechters moeten zich veilig voelen in hun wijk en buurt. Daar kan elke Barendrechter zich zelf voor inzetten. Maar het kan niet zo zijn dat een heel kleine groep jongeren op het Middeldijkerplein, de Avenue Carnisse of in Park Buitenoord grote overlast veroorzaken. Daar is toezicht en handhaving de enige optie. Dat is een taak van gemeente en politie. In voorjaar van 2011 bespreken we de notitie: Meer blauw op straat". Beleid, maar geen geld daar heeft niemand wat aan. In het amendement begroting 2011 wordt geld vrijgemaakt voor meer toezichthouders.

Wij hadden na de behandeling van het collegeprogramma verwacht dat de burgemeester al bij de begrotingsbehandeling een inschatting zou maken over het budget dat hij nodig dacht te hebben voor extra toezicht. Dat hebben wij niet gezien. Kan de burgemeester vanavond al meer helderheid geven?

De SKB (Stichting Kinderopvang Barendrecht) geeft aan zonder subsidie vanaf 2012 geen peuters zonder indicatie uit gezinnen, die geen kinderopvangtoeslag krijgen, op te kunnen vangen. Volgens het college[1] zijn er nog tot 2013 plekken beschikbaar. We vinden het belangrijk dat peuters in contact komen met andere kinderen. De CDA-fractie wil bij de voorjaarsnota 2012 een evaluatie over gesubsidieerde plekken. Met in het bijzonder aandacht wat voor de gevolgen voor peuters uit gezinnen met een éénverdiende ouder.

Het zal u niet verbazen dat wij meer dan tevreden zijn dat Barendrecht minister Verhagen heeft kunnen overtuigen dat hier geen CO­2  moet worden opgeslagen. Hét voorbeeld hoe gemeentebestuur, stichtingen en individuele burgers gezamenlijk optrokken voor de Barendrechtse samenleving!

Solidariteit is niet alleen je eigen leven leven. Solidariteit is ook omzien naar elkaar. Dat geldt niet alleen voor elke Barendrechter, maar ook voor de gemeente. Mensen, die zorg nodig hebben daar staat de gemeente altijd voor klaar. Mensen, die het financieel niet kunnen trekken moeten weten, waar dat gemeente en overheid hen kan helpen. Mensen, die meer zelf kunnen regelen en betalen zullen dat in de toekomst ook vaker moeten doen.

Wij zien veel in de kracht van een samenleving waar mensen belangeloos naar elkaar omzien. In Barendrecht kennen we die rijke traditie. Er zijn hier een paar duizend vrijwilligers actief onder meer in kerken, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Een woord van dank aan deze vrijwilligers is op zijn plaats.

De CDA-fractie vindt het niet uit te leggen, dat we volgens de Rotterdamse regels de Rotterdampas aan alle Barendrechters ongeacht hun inkomen moeten verkopen. Het college geeft in de 2de burap aan dat het succes en daarmee ook de financiële tegenvaller groot is[2]. Groter zelfs dan bij de notitie ombuigingen werd verwacht[3].

Uit de notitie blijkt ook dat slechts een derde van de passen komt bij mensen die het echt nodig hebben: de Barendrechtse minima. Wij vinden, dat de overige 67 % van de Barendrechters, die het wel kunnen betalen gewoon geen Rotterdampas moet kunnen krijgen. Het is nu wel zuur dat mensen met een minimuminkomen hier de dupe van worden. Is er in Rotterdam wel eens nagedacht net als in Den Haag met de Ooievaarspas[4] alleen maar aan minima te verstrekken? Of in ieder geval andere gemeenten die mogelijkheid wel te geven. Misschien moeten we Rotterdam wel aanmoedigen om dit besluit te nemen! Wij horen graag de mening van het college, maar ook van de andere fracties op dit punt.

Uit de contacten met Home Start blijkt dat gezocht wordt om dit project op een andere manier voort te zetten. We willen van het college bij de voorjaarsnota 2011 zien wat het resultaat is.

Rentmeesterschap betekent naast een verantwoord duurzaamheids/milieubeleid ook dat we onze schulden niet doorschuiven naar komende inwoners van Barendrecht. Wij willen meer weten over de zogenaamde financieringsspiegel waarmee de gemeente Ridderkerk werkt. Deze spiegel is opgesteld door de accountant.  Het geeft de raad in één oogopslag een uitgebreid beeld van de financiële situatie.

Hoe staat het college er tegenover om een dergelijk onderzoek ook in Barendrecht te laten uitvoeren?

Ombuigen doe je niet alleen bij anderen maar ook in de eigen organisatie en op het eigen budget. Dat is ook de reden dat we komen met extra bezuinigingen op het raadsbudget en de ambtelijke organisatie.  Aan deze laatste bezuiniging koppelen wel de motie personeelskosten die door CU/SGP mede namens VVD en CDA wordt ingediend. Wij willen scherp krijgen welke taken moeten, welke gewenst zijn en welke niet tot de taken van de gemeente behoren. Bij de voorjaarsnota 2011 moet dan duidelijk zijn of deze ombuigingskeuzen ook realistisch is.

Ten slotte

Barendrecht financieel gezond houden vraagt, dat wij durven kiezen en keuzes maken. Dat betekent dat instellingen en verenigingen worden geconfronteerd met minder inkomsten vanuit de gemeente. Maar laten we vooral de kansen grijpen om met elkaar na te denken, hoe we met minder toch meer uit de Barendrechtse samenleving kunnen halen!

Wij wensen iedereen die bij de uitvoering van dit beleid betrokken is alle Kracht en wijsheid toe.[1] Schrijven wethouder Versendaal, bezuinigingen SKB, d.d. 17 juni 2010

[2] 2de burap p 10 van 47

[3] Notitie ombuigingen G28, p 28 van 157

[4] Bron http://www.denhaag.nl/