Antwoord college op vragen CDA-fractie over koninginnenacht

In antwoord op uw vragen, in uw brief van 1 mei jl. betreffende het feest Royal Beatz, in sporthal “De Driesprong” tijdens de Koninginnenacht 2006 kunnen wij u het volgende mededelen. Ten eerste maken wij ons excuus dat de beantwoording niet binnen de geldende termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden.
Wij betreuren het eveneens dat het feest niet, zoals voorgaande jaren, vlekkeloos is verlopen. Wij zijn met u van mening dat het feest een traditie in onze gemeente is geworden en dat als zodanig ook moet blijven. Wij zijn van mening dat de veiligheid gedurende de nacht ondanks de onrustige momenten, constant onder controle is geweest.

Onderstaand geven wij puntsgewijs antwoord op de door u gestelde vragen en hopen daarmee uw vertrouwen te krijgen.

Het uitzetten van een stroomaggregaat betekent waarschijnlijk ook het uitvallen van de verlichting. Welke maatregelen waren vooraf getroffen om op deze situatie adequaat te kunnen reageren?

Het aggregaat is er alleen voor de stroomvoorziening van de installatie van de disco. De normale stroomvoorziening is niet in gevaar geweest. De verlichting in de sporthal heeft normaal gefunctioneerd. De hoofdschakelaar van het aggregaat is vergrendeld met een slot. Ieder aggregaat is echter uitgerust met een noodstopknop. Deze mag juist uit veiligheidsoverwegingen niet onklaar worden gemaakt. Van deze knop is op de bewuste avond gebruik gemaakt.

Is er op enig moment bij het uitvallen van het aggregaat sprake geweest van paniek?

Nee, de politie heeft juist de bewondering uitgesproken over de wijze waarop de jeugd het complex en de omgeving heeft verlaten.

Vorige jaren was er sprake van vernieling rondom De Driesprong.
Is daar dit jaar ook sprake van?

Nee, er is tot op heden geen enkele klacht van omwonenden binnengekomen over vernielingen.

Zo ja, welke vernielingen vonden plaats?

N.v.t.

Hoeveel toezichthouders/veiligheidsfunctionarissen/politieagenten waren bij dit evenement aanwezig?

Beveiliging in de sporthal onder verantwoording van de ondernemer: 10 beveiligers.
Extra toezichthouders ingezet door de gemeente rond de sporthal e.o. : 6 beveiligers.
Politie: +/- 40 mensen.
Volgens de norm is dit ruim voldoende.

Waren er eenduidige afspraken/protocollen voor degenen betrokken bij de openbare orde in en rondom De Driesprong hoe te handelen in geval van wangedrag of andere calamiteiten?

De ondernemer heeft een veiligheidsplan waarin de acties bij calamiteiten zijn genoemd.
Ordeverstoring van deze aard is niet door de ondernemer te sturen met het veiligheidsplan.
Hiervoor is door de politie extra mankracht (Regionale Ondersteuningsgroep) gereserveerd.

De muziek vanuit De Driesprong was op een redelijk afstand te horen. Op een afstand directer bij de bron (in de sporthal) is het aantal decibellen zeker vele malen hoger. Met als direct gevolg onherstelbare gehoorschade voor de feestgangers.
In hoeverre moet de organisatie van dergelijke evenementen zich houden aan wettelijke regels wat betreft geluidsniveau?

Voor een evenement als Royal Beatz is in het besluit Horeca sport- en recreatie-inrichtingen een uitzonderingspositie opgenomen. Een inrichting kan volgens dit besluit 12 keer per jaar een evenement organiseren en mag daarbij de geldende geluidsnormen overschrijden.

Hierbij moet de inrichting niet voldoen aan de geldende geluidsnormen uit het besluit. De wetgeving voorziet ook niet in maximale geluidsniveaus voor deze evenementen. Is er een maximum gesteld aan het aantal dB(A) in de directe nabijheid van de geluidsbron dan wel in de ruimte als geheel?

Nee, er zijn geen eisen gesteld wat betreft het maximale geluidsniveau. Wel wordt bij elke evenementenvergunning aangeven dat de politie het bevoegde gezag is en zij het recht heeft om de organisatie te verplichten het geluidsniveau te verminderen.

Zo ja, wordt dit dan ook gecontroleerd?

Er vindt vanuit de gemeente geen controle plaats (zie b). Tot op heden heeft de gemeente met de bewoners afgesproken dat er één vertegenwoordiger namens de bewoners is die het telefoonnummer van de organisatie heeft en meldt als de muziek te hard staat.

Op welke termijn is er een evaluatie van deze koninginnenacht in “De Driesprong” voor de raad beschikbaar?

De evaluatie is met name een politieaangelegenheid en is een operationeel document. Zodra de uitkomsten beschikbaar zijn zal het college de raad hierover informeren.

Zijn er verbeterpunten te noemen om de incidenten zoals tijdens deze uitvoering van Royal Beatz plaatsvonden, voor de toekomst zoveel mogelijk uit te sluiten?

Uit de evaluatie zal moeten blijken wat de verbeterpunten zijn. De ondernemer geeft aan dat het buiten proportioneel is om meer beveiligers in te zetten. Vooralsnog lijkt het enige middel om de problemen een volgende keer te voorkomen een aangepaste programmering, dus geen “all school hard style” meer draaien. Het is een gegeven dat deze muzieksoort het publiek aantrekt dat voor de problemen heeft gezorgd.

Sporthal De Driesprong is al een aantal jaren de locatie voor de Royal Beatz activiteiten. Blijft deze locatie in de toekomst ook de vaste plaats voor deze happening of komt er mogelijk een andere locatie in beeld?

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het feest ook komende jaren nog in De Driesprong kan plaats vinden.

Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend

burgemeester en wethouders

 

secretaris,
G.J. Bravenboer, l.s.        

burgemeester,
drs. J. van Belzen