Beeldkwaliteitsplan beschermd Dorpsgezicht.

In de commissievergadering ruimte van 13 oktober  was het beeldkwaliteitsplan voor de oude Dorpskern het enige agendapunt ter advies.  Orienterend werden een aantal presentaties gegeven over natuurlijk ontwikkeling. 

 

Het beeldkwaliteitsplan  plan beschermd Dorpsgezicht Oude Dorpskern werd door de commissieleden unaniem van een positief advies voorzien.

In het beeldkwaliteitsplan staan de toetsingscriteria waar eventueel nieuwe bebouwing aan moet voldoen.
Doordat de toetsingscriteria worden overgenomen in de welstandsnota en een nieuw bestemmingsplan zal de juridische legitimiteit worden geborgd. Het bestemmingsplan moet in 2010 worden goedgekeurd.
Verder zal het college proberen om het bestemmingsplan onderdeel te laten worden van een regionaal of provinciaal streekplanstructuurplan.
 

Omdat er meerdere aspecten van de oude kern werden belicht ontstond er ook nog een informele informerende discussie over het parkeren (autoluw of autovrij), de terrassen, de horeca en het aantrekkelijker maken van de entrees van de oude kern. Een aantal van deze punten zullen in het bestemmingsplan verder worden uitgewerkt.

   
Na dit punt nog een aantal interessante presentaties:
-Het Wereldnatuurfonds wil eventueel investeren in de Zuidpolder en de Koedoodzone om deze waterrijker te maken.
-Het plan Buytenland, 600 ha natuur in Albrandswaard, levert Barendrecht pal naast Carnisselande een interessant (intensief te benutten) recreatiegebied op bestaande uit een grote waterplas met een kanorondje
-De zogenaamde Blauwe Verbinding. Dit is de onderdoorgang van de A15 ter plaatse van de Heulweg. Het autoverkeer moet in deze nieuw te vormen onderdoorgang plaatsmaken voor een watergang. De fietsverbinding blijft wel intact. Hierdoor ontstaat in de toekomst de mogelijkheid om vanuit de Zuidpolder via de Gaatkensplas de Koedood, de Blauwe verbinding naar het Zuiderpark te kanoën.