Begroting 2009 – 2012 vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2008 werd de begroting 2009 – 2012 vastgesteld. De begrotingsbehandeling is en vervolg op de behandeling van de voorjaarsnota in eind juni 2008. Dat is ook het moment dat de algemene beschouwingen gehouden worden.  Toch ontkomt de fractie er niet aan ook bij de begrotingsbehandeling op een aantal terreinen haar visie neer te leggen.

 

In deze bijdrage vroegen wij het college duidelijkheid over de uitbreiding van het Inge de Bruijnsportfondsenbad.  Wat betreft de centrumontwikkeling vinden we  dat we nog een keer heel goed moeten kijken naar het aantal woningen dat we in dit gebied willen bouwen. Het vernieuwde centrum moet een goede mix zijn van vernieuwing en de Barendrechtse dorpse kenmerken. Onze wensen bij de integrale onderwijshuisvestingsplannen zijn al lang duidelijk: een permanent gebouw voor Calvijn Groene Hart.   De Zuidpolder moet nu ingericht worden. Woningbouw moet hier in ieder geval nooit gaan plaats vinden. Maar ook voor de communicatie van de gemeente richting burgers.  WMO, jeugdbeleid, veiligheid, maatschappelijk investeren werden kort aangeroerd. We vroegen ook af of er een mogelijkheid is de Tour de France als Rotterdam de startplaats wordt in 2010 door Barendrecht de laten gaan.  Nieuwsgierig naar onze gehele bijdrage: download hem dan hier.

Wat zijn nu de resultaten van de begrotingsvergadering.

Een aantal punten uitgelicht:

 1. Er wordt de komende maanden beleid geformuleerd om fluctuaties in de uitkering uit het gemeentefonds op te vangen. Hiermee wordt beoogd in tijden dat het minder gaat hard te moeten bezuinigen.
 2. Mensen met een minimuminkomen krijgen naar verwachting nog in december € 50 euro extra. Geld hiervoor is afkomstig van het rijk (link naar 50eurovoorminima.nl). Helaas zijn de rijksregels zo dat mensen tot 120 % van het minimuminkomen dit extraatje kunnen ontvangen. De CDA-fractie had graag gezien dat dit tot 130 % van het minimuminkomen mogelijk was.  Het college neemt binnenkort een besluit en daarna volgt meer informatie. In ieder geval worden mensen waarvan bij de gemeente bekend is dat ze bij deze doelgroep  behoren persoonlijk benaderd.
 3. Het college gaf in de tweede termijn van de beantwoording aan dat zij niet met een voorstel naar de raad komt  "niet uitbreiden" van het Inge de Bruijnsportfondsenbad.
 4. Tijdens de behandeling van de begroting en ook al eerder stelde de CDA-fractie het beleid rondom inbreilocaties aan de orde. Inbreilocaties zijn in vakjargon nieuwe/vervangende bebouwing in bestaand gebied. De CDA-fractie vindt dat zij op grond van de huidige regelgeving te weinig invloed heeft op sommige ontwikkelingen in bestaande gebieden.  We worden er wel op aangesproken maar kunnen niets. We denken dan aan de plannen van Patrimonium bij de Kerkweg.  Het college heeft toegezegd dat hoewel het wettelijk niet hoeft er een discussie zal plaats vinden in de commissie Ruimte. Zo is ook voor een andere inbreilocatie de Boom II een commissiebehandeling voorzien op dinsdag november 2008 De CDA-fractie is tevreden met de toezegging van het college op dit punt
 5. In reactie op vragen over de centrumontwikkeling heeft de wethouder aangegeven dat het voorstel voor het sociaal statuut voor eigenaar en huurder van woningen in het plangebied deze maand aan de raad zal worden voorgelegd
 6. Onze droom over om de Tour de France 2010, mits Rotterdam de startplaats wordt, is geland bij het college.  Het college gaat het in Rotterdam aankaarten.
 7. De planning het tijdelijke jongerencentrum  in december 2008 open te stellen is onzeker. Het wordt wellicht januari 2009 of later. Dit bleek tot onze grote teleurstelling naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder op vragen hierover. De wethouder gaf ook nog aan of het de vraag is of de tijdelijke locatie wel de Botterlocatie wordt.  De CDA-fractie wordt ongeduldig. Waarom steeds beloften doen die niet realistisch zijn? We stellen de jongeren op deze manier telkens teleur en laten omwonenden nog langer in onzekerheid.
 8. Een aantal jaren geleden is er een tijdelijke discotheek gevestigd aan de Carnisseweg. De gemeenteraad heeft toen omwonenden beloofd dat deze voorziening er voor 5 jaar staat (artikel 17 procedure wet ruimtelijke ordening). Dat betekent wat de CDA-fractie betreft  dat de tijdelijke discotheek als de vrijstelling verloopt ook dicht gaat. Wij hebben bij het college aangedrongen haast te maken met de plannen voor een permanente discotheek, die in 2010 gerealiseerd moet zijn. De CDA-fractie vindt het exploiteren van een discotheek geen gemeentelijke taak. Er zal dan ook een ondernemer gevonden moet worden hier in te stappen.
 9. De oppositie pleitte massaal voor verlaging van de gemeentelijke heffingen. Helaas gaven zij niet aan hoe ze dat wilden bereiken zonder aan de kwaliteit/voorzieningenniveau te gaan knagen.  Als de belasting naar beneden bijgesteld kunnen worden dan zal de CDA-fractie dat zeker willen. De OZB wordt de laatste jaren "slechts" met het inflatiepercentage verhoogd. Ook dat is wel eens anders geweest. De rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. Dat betekent dat alle kosten omgeslagen worden over alle Barendrechters/aansluitingen.  Dat betekent soms dat achteraf verrekening plaats moet vinden. Dat kan betekenen de tarieven verhogen, maar ook verlagen. De rioolheffing daalt nu met 3 % na jarenlange stijgingen.  De discussie over de lastendruk zal komend jaar bij de voorjaarsnota zeker vervolgd worden.
 10. Het college heeft gaat de communicatie naar bewoners rondom nieuwe projecten te  verbeteren. We gaan het volgen.
 11. De motie kwijtschelding hondenbelasting voor minima is raadsbreed gesteund. We wachten op het onderzoek dat wat ons betreft kort en krachtig kan zijn. Een kans misschien voor een stagiair bij de gemeente Barendrecht hier aan te werken!
 12. De bezuiniging op ondersteuning vrijwilligers voor 2009 is teruggedraaid.
 13. De CDA-fractie heeft steun gegeven aan het amendement om het budget evenementen met € 75.000 te verhogen. In de begroting was al rekening gehouden met € 50.000. Op dit moment heeft de raad echter nog geen kaders geformuleerd voor de toekenning voor subsidie uit dit budget. Wij vonden dat een eis om aan dit amendement onze steun geven. De afspraak is nu gemaakt dat de reeds begrote € 50.000 al uitgegeven kan worden. Anders zou bijv. de  5-mei viering in gevaar kunnen komen en dat willen we zeker niet. Voor de extra € 75.000 uitgegeven wordt, wordt nu wel het evenementenbeleid besproken in de raad. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2009 gaat gebeuren. Niet alleen moet duidelijk zijn wie we kunnen steunen, maar ook hoe de beschikbare middelen worden verdeeld.
 14. Nog dit jaar moeten we van het college meer horen over het ruimtelijke onderzoek.  Dan weten we waar er nog ruimte is om onderwijs- en welzijnsvoorzieningen te bouwen.

Heeft u vragen aan de CDA-fractie over bovenstaande punten of over hetgeen in de bijdrage is opgenomen. Neemt u dan vooral contact met ons op.

Alle moties en amendementen die tijdens de begrotingsraad van 10 november 2008 ingediend zijn aangenomen door een meerderheid van de raad. U kunt deze stukken hier downloaden