Begroting 2012 vastgesteld

In de raadsvergadering van 1 november 2011 is de begroting 2012 vastgesteld. De bijdrage van de CDA-fractie kunt u hieronder lezen:

 

Begrotingsbehandeling 2012

Voorzitter,  een compliment voor het college en haar ambtenaren voor de heldere begroting 2012. Ook in het meerjarenperspectief is het gelukt om een sluitende begroting te presenteren.

De wethouder financiën  constateert terecht dat Barendrecht op dit moment financieel gezond is. Toch moeten wij de komende jaren heel duidelijk de vinger aan de pols van onze schatkist houden.  Bijna 8 % van de begroting voor 2012 wordt sluitend gemaakt door de inzet van reserves.

Weliswaar reserves, die in de vette jaren zijn gespaard en bestemd waren om ingezet te worden. Het is  goed om te zien dat het college de noodzakelijke inzet van reserves gaat afbouwen van bijna €  4 miljoen in 2012 naar iets meer dan   € 1 miljoen.  Laat het een uitdaging zijn om deze inzet van reserves  verder af te bouwen naar €  0,00   De reserves zijn eindig en niet altijd toereikend.

Dat betekent dat als  de reserves op zijn er in de nabije toekomst gaten vallen in de begroting. Om te voorkomen dat die gaten onoverbrugbaar zijn moeten we nu al meer inzicht krijgen op de gevolgen voor de toekomst.  De CDA-fractie wil voor de behandeling van de voorjaarsnota 2012 een discussie over de gekoppelde reserve, de nota activabeleid en vervangingsinvesteringen.  Dan kunnen we ook een afweging maken over het samenvoegen van de gekoppelde reserves zoals het college in nota reserves en voorzieningen voorstelt.  Het besluit nota reserves en voorzieningen wordt dan ook geamendeerd. 

Op een begroting van ruim 50 miljoen is in twee jaar bijna  7 miljoen omgebogen. Dat komt bovenop de ombuigingen van 2005 ter grootte van 4 miljoen euro. Het is een knappe prestatie dat het is gelukt. Die miljoenen kunnen niet gevonden worden zonder dat dat pijn doet in de Barendrechtse samenleving. Alle instellingen en verenigingen worden geconfronteerd met bezuinigingen. Investeringen met name voor sportverenigingen zijn geschrapt dan wel  voor onbepaalde tijd uitgesteld.   Verenigingen moeten ook naar andere financiële bronnen zoeken.  In veel gevallen zien we dat dat ook lukt. Zelfredzaamheid noemen we dat.

Deze begroting is weliswaar sluitend, maar met een grote onzekerheid op het gebied van de Sociale Zekerheid.  In 2013 treedt de Wet werken  naar vermogen (Wwnv) in werking.  Door rijksbeleid krijgen gemeenten ook financieel een grotere rol.  Dat betekent naar verwachting weer tegenvallers op de gemeentelijke begroting. Hoe groot die zijn dat is nog lang niet duidelijk. Voor de CDA-fractie is uitgangspunt dat de gemeente ook financieel verantwoordelijk is  en blijft voor de kwetsbare groepen.  Wat betreft de CDA-fractie kunnen tegenvallers op de Sociale Zekerheid niet één op één worden afgewenteld op deze groep.

Zoals eerder deze avond al door het CDA is duidelijk gemaakt vinden wij de aanschaf van één mobiele camera van groot belang voor het gevoel van veiligheid van onze burgers en is daar geld voor vrijgemaakt.

Wij zijn tevreden dat het college gezocht heeft naar middelen om de opvoedingsondersteuning van Home-Start Barendrecht voort te zetten. Vrijwilligers spelen hier net op veel andere plaatsen in Barendrecht een grote rol. Door ouders op tijd te ondersteunen bij de opvoeding wordt latere ontsporing van jongeren zeker voorkomen. 

Zojuist heeft de CDA-fractie ingestemd met het afschaffen van schoolzwemmen volgens scenario 3a. Wij zien met belangstelling de nadere uitwerking van de vangnetregeling bij de voorjaarsnota 2012 tegemoet. En voeren dan ook de discussie over eventuele financiële consequenties.

Subsidie voor de circusschool.  De CDA-fractie  zou de circusschool graag duidelijkheid willen geven. Tijdens het amendement bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar is die subsidie vanaf 2013 op nul gesteld. Voor de CDA-fractie gold toen en geldt nu dat bekeken moet worden of de circusschool aan de kaders van de subsidieverordening voldoet of kan voldoen. Er zijn  dan twee mogelijkheden structurele waarderingssubsidie of projectsubsidie.  Het college heeft het afgelopen jaar altijd aangeven:  "staat niet in beleidsregels dus het kan niet". Wij vragen het college op korte termijn schriftelijk duidelijk te maken of de circusschool ja en nee voor subsidie in aanmerking komt.  Uit de brief van de wethouder vanmorgen zou je dat wel op kunnen maken. En overbodig om te vragen: we vragen daar een onderbouwing bij. Uiterlijk bij de voorjaarsnota 2012 moet dan duidelijk kunnen zijn of er enige vorm van subsidie voor de circusschool mogelijk is.

Vanaf 2013 krijgt ook de bibliotheek te maken met een bezuiniging van ruim € 100.000. Na deze bezuinigingsronde krijgt de bibliotheek nog steeds bijna € 900.000. Toch is er onrust onder onze bewoners. De wethouder heeft toegezegd het komend jaar te komen met een verdere uitwerking. Voor de CDA-fractie is het belangrijk dat voor de doelgroep ouderen en de jongste jeugd de boeken makkelijk in zowel Barendrecht-Centrum als Barendrecht-Carnisselande uitleenbaar blijven. 

De BAR-samenwerking (tussen gemeenten  Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)  gaat de komende maanden een nieuwe fase in. De CDA-fractie was verrast door de brief naar het Havenbedrijf over haar Havenvisie. Daar werd de visie van het college gegeven niet alleen voor wat goed is voor Barendrecht, maar ook voor wat goed is voor Ridderkerk. De gemeenteraad van Ridderkerk werd noch vooraf noch achteraf ingelicht. Wij vinden  dat het vertrouwen tussen de BAR  gemeenteraden niet wordt verhoogd door het verzenden van dergelijke brieven. Wij spreken op 30 november verder over de samenwerking.  Voor ons is dit punt van elkaar informeren een punt van aandacht.  Naast de BAR-samenwerking zal ook de ontwikkeling rond de metropoolregio de aandacht van de raad moeten krijgen.

Voorzitter, tijdens de algemene beschouwingen in juni 2011 gaf de CDA-fractie aan dat we in november 2011 keuzes moeten maken. Barendrecht  moet voor komende generaties, die welvarende gemeente zijn die het al decennia is.  De voorliggende begroting doet zeker een grote stap in die richting. De komende maanden moeten wij duidelijk meer inzicht krijgen in de financiën op de langere termijn om dat ook waar te blijven maken.

Wat er ook op Barendrecht af komt: zorg en welzijn van de kwetsbare groepen, veiligheid in de buurt en een gedegen financieel kader zullen ook in deze raadsperiode leidend zijn bij de keuzes die de CDA-fractie dan gaat maken.

Wij wensen iedereen Kracht en wijsheid toe.