Algemene beschouwingen 2012

IEDEREEN blijft meedoen in Barendrecht!

Hieronder in het kort onze punten bij de algemene beschouwingen 2012

 

Barendrecht, 25 juni 2012

 

Corrie Righolt-Dam, Peter Luijendijk, Klaas Groenendijk, Leo van Gelder, Rolinka van der Graaff-Voskamp, Jilles van der Stoep

Dit jaar heeft het CDA als thema voor deze beschouwingen gekozen:“Iedereen doet mee in Barendrecht!” Het is een knipoog naar het landelijke CDA-verkiezingsprogramma “Iedereen”.

Hieronder in het kort onze punten bij de algemene beschouwingen:

Algemeen

1. De verwachting is dat Barendrecht in 2013 nog eens ongeveer € 1 miljoen moet ombuigen. Dat betekent dat we keuzes moeten maken en ook een beroep moeten doen op de Barendrechtse gemeenschap.

2. Het CDA kiest voor een samenleving waarin begrippen als naastenliefde en persoonlijke verantwoordelijkheid centraal staan.

3. De CDA fractie houdt de lijn vast die ook de afgelopen jaren belangrijk was:

· Zorg voor kwetsbare groepen
· Veiligheid in de buurt
· De financiële kaders

Jeugd kansen bieden.

4. Het gezin is voor het CDA nog steeds de plaats waar jongeren opgroeien en gevormd worden. In het gezin groeien onze jongeren op tot mensen die later hun rol in onze maatschappij op zich nemen. Juist voor die jongeren en die ouders, die het even niet trekken moeten we nu opkomen.

5. Bij jongeren en ouderen moet het besef groeien dat het geen zwakte is hulp te zoeken, maar juist hun kracht. Voor het CDA is het belangrijk dat er laagdrempelige hulp kan worden gevonden. Preventie gaat voor repressie.

6. Gezien de bezuinigingen zou het jongerencentrum in Lagewei uitgesteld dan wel geschrapt kunnen worden. Voor de CDA-fractie is dat zeker bespreekbaar, maar onder voorwaarde dat er alternatieven zijn voor de jongerencentrumfunctie.

7. Wat de preventieve jeugdzorg betreft zien wij nadrukkelijk een rol voor de leerplichtambtenaren, de Gemeentelijke Organisatie Sluitende aanpak (GOSA)- regisseur, het Centrum voor Jeugd en Gezin en alle andere partners die actief zijn. Maar ook voor de scholen.

8. De CDA-fractie ziet ook een rol voor de gemeente door op een makkelijk toegankelijke wijze, op één- A4tje neer te zetten waar jongeren terecht kunnen met hun vragen. Het college gaat dat voor de start van het nieuwe schooljaar al realiseren.

9. Jeugdwerkloosheid dreigt. Er mag geen verloren generatie jongeren komen. Extra aandacht moet er zijn voor jongeren tot 23 jaar, die zonder een startkwalificatie op de arbeidsmarkt komen.

10. Activiteiten voor jongeren door jongeren.
Belangrijk is dat wij in Barendrecht activiteiten voor jongeren organiseren, die jongeren ook echt willen. Het project “DOE MAAR!” waarin jongeren zelf initiatieven kunnen indienen, juichen we dan ook toe.

Zorg en welzijn voor de kwetsbare groepen

11. De CDA-fractie vindt dat het huidige budget om het minimabeleid uit te voeren, op het huidige niveau gehandhaafd moet blijven. Ondersteuningen via het Sport-,Cultuur- en Educatiefonds (SCE-fonds) maakt dat Iedereen, ouderen en jongeren, mee kan blijven doen in Barendrecht.

12. Wet Maatschappelijke Ondersteuning en adequate voorzieningen.
Wij vinden dat er met die middelen op een verantwoorde wijze moet worden omgegaan. Er gaan veel geld om in alle voorzieningen. Is er wel voor de goedkoopste adequate oplossing gekozen? Het college gaat dit de komende maanden onderzoeken.

13. Werken naar Vermogen.
Het CDA vindt betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid. Deze wet uitvoeren met de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR) juichen wij toe.

14. Bij veel activiteiten spelen vrijwilligers een grote rol. Zonder hun tomeloze inzet zouden veel activiteiten niet meer mogelijk zijn.

Veiligheid in de buurt

15. Overlast.
Uit signalen maken wij op dat er juist in de vroege nacht sprake is van een toename van overlast. Dat is niet alleen voor de bewoners een bron van ergernis maar ook voor onze fractie. De CDA fractie vraagt zich af of het niet mogelijk is vanuit het bestaande budget in de kleine uurtjes van vrijdag op zaterdag BOA’s in te zetten.

16. De CDA-fractie vindt dat burgers ook zelf bewijsmateriaal bij de gemeente en politie moeten aanleveren. Noteren van kentekens van mogelijke daders, maar ook foto’s van het plaats delict op het moment van uitvoering en daarna.

Financiële kaders

17. Vorig jaar was al duidelijk dat er zwaar financieel weer aan zou komen. De wereldwijde financiële crisis en de eurocrisis laten ook hier het financiële water stijgen. Het lijkt de CDA-fractie verstandig dat hier bij de begrotingsbehandeling al rekening mee wordt gehouden.

18. Ombuigen moet, maar wel goed overwogen.

19. Voor de CDA fractie is het belangrijk dat de raad geen investeringen intrekt die betrekking hebben op de bouw van scholen. Wel kan door een andere manier van bouwen, mogelijk toch een bezuiniging gevonden worden. Voorwaarde is wel de Barendrechtse normen voor schoolgebouwen te handhaven. Het college gaat dit de komende maanden onderzoeken.

20. Meer Zelfredzaamheid verenigingen gevraagd.
De CDA-fractie denkt ook dat verenigingen, als zij een gewenste uitbreiding van hun voorziening willen, hier ook zelfredzaam kunnen zijn.

21. Een aantal activiteiten die de gemeente niet meer subsidieert kan met hulp van bedrijven en vrijwilligers toch doorgang vinden. Van die kracht willen we gebruik blijven maken.

22. Het lijkt de CDA-fractie belangrijk dat de raad of de commissie Planning & Control een vast agendapunt krijgt: “de financiële thermometer”. Het college dat dit overnemen.

Aantal zaken uitgelicht!

23. BAR samenwerking.
De inzet van de BAR samenwerking is niet alleen de burgers producten leveren van dezelfde of betere kwaliteit, maar deze samenwerking moet ook een besparing opleveren.

24. Metropoolregio.
Ons grootste bezwaar is de snelheid waarmee de burgemeesters van Rotterdam en Den Haag deze regio er door willen drukken. De boodschap moet zijn: “We willen wel, maar niet overhaast.”

25. Zuidpolder.
We zien onze lang gekoesterde wens de Zuidpolder in te richten tot een gebied als natuur- en extensief recreatiegebied langzaam maar zeker met subsidies van buitenaf vorderen.

26. Centrumontwikkeling.
De CDA-fractie vindt dat we de plannen moeten uitstellen, als de markt niet in de centrumplannen gelooft.

27. Nieuw Reijerwaard.
Met een voorzichtig verwervings-en investeringsbeleid moeten we binnen de beheersbare grenzen blijven. Een belangrijke voorwaarde voor succes is een goede ontsluiting van het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard.

28. Duurzaamheid.
Het CDA is voorstander van duurzaam, decentraal energiebeheer. Dat betekent dat particulieren en bedrijven zelf hun energie opwekken. Dat kan met zonnecellen of kleine windmolens.