Bewoners betrekken!

LageweiOkt15RaadopstraatBARENDRECHT | In deze rubriek van de Schakel  leest u wekelijks hoe een raadsfractie een onderwerp oppakt. In de Schakel van 15 oktober 2015 plaatste het CDA het volgende artikel over: “Bewoners betrekken”.

Waarom de keuze voor dit onderwerp?

“Het onderhoud van Park Lagewei moet echt beter”. Dit signaal kreeg de CDA fractie van bewoners in het najaar van 2014. De omwonenden, verenigd in twee VVE’s, wilden meer invloed op hun eigen leefomgeving.

In het collegeprogramma wordt grote waarde gehecht aan de invloed van bewoners op hun leefomgeving door bewonersparticipatie. Het college zegt daarover: “Ook investeren we op diverse wijzen in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in de wijken” en “We denken daarbij in mogelijkheden”.

Naar aanleiding van de signalen van inwoners heeft het CDA vorig jaar in oktober vragen gesteld over hoe de gemeente vorm geeft aan deze prachtige idealen en hebben we in oktober 2014 hier een Raad Op Straat aan gewijd.

Nu 1 jaar later blikken we terug.

Hoe ging het verder?

Uit de antwoorden van de wethouder op de vragen van het CDA bleek dat er geen  afgebakend budget is voor specifieke gebieden, maar dat bewoners wel alternatieven kunnen aandragen voor groenonderhoud in hun buurt.
Als CDA-fractie is het dan ook niet onze rol de oplossing aan te dragen.

De omwonenden van Park Lagewei, verenigd in de twee VVE’s, schreven de gemeente dan ook aan.
In het antwoord dat kwam in december 2014 werd gemeld dat het Park Lagewei een natuurlijk karakter heeft en daarom extensief wordt onderhouden, discussie over het verhogen van onderhoudsniveaus van groengebieden vindt plaats in de raad.
Niet echt een bemoedigende start als het om burgerinitiatieven gaat.

‘Fijn, we gaan praten!’

Op 29 januari is door het CDA aan de wethouder voorgelegd dat de omwonenden  aan het Park Lagewei graag betrokken wenste te worden in de besluitvorming over het onderhoudsniveau van het Park en ook zelf ideeën had over het onderhoud. Het antwoord van de wethouder hierop was direct ‘fijn, wij gaan praten’.
Op 18 maart 2015 is de wethouder met de omwonenden het gesprek aangegaan en heeft er regelmatig contact tussen de omwonenden en de gemeente plaats gevonden.

Wat is het vervolg?

Op 9 juli heeft een afrondend overleg plaats gevonden.
Helaas is er geen extra geld in de begroting voor het verhogen van het onderhoudsniveau van het groen in Barendrecht. Dat is jammer, maar door overleg met bewoners is het volgende resultaat bereikt: het gras wordt nu vaker gemaaid en daardoor blijven er geen rottende grasplakken meer liggen. Hierdoor is de leefomgeving een stuk netter.

Het CDA-Barendrecht vindt het belangrijk dat bewoners worden betrokken bij besluiten die direct hun leefomgeving aangaan. Zo werken we met elkaar aan een beter Barendrecht.