Bijdrage CDA aan de voorjaarsnota

Vanavond vinden de algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad. Lees hier vers van de pers de bijdrage van het CDA Barendrecht.

Voorzitter,

Voor ons ligt de VJN ter behandeling in deze raad inclusief het collegevoorstel.
Deze voorjaarsnota is op een andere manier tot stand gekomen dan de voorgaande jaren als gevolg van de dreigende financiële tekorten.

TERUGBLIK
Allereerst een moment om terug te kijken en daarmee een aanloop te nemen naar hoe het CDA naar deze VJN kijkt.

Deze coalitie, dit college is vorig jaar gevormd na een turbulente periode na de verkiezingsuitslag van 2018.
Wat wij als CDA voor ogen hadden met de vorming van een coalitie van 6 partijen is ook daadwerkelijk uitgekomen. De coalitiepartijen werken prima samen, we zijn het niet altijd eens maar vinden elkaar in een goede en constructieve sfeer. Ook zien we als CDA dat de wethouders ploeg, samen met de voorzitter van het college, de zaken constructief en in goede sfeer oppakt om datgene te doen wat voor de Barendrechters (of moet ik zeggen de inwoners van Barendrecht) van belang is.

Voorzitter, bij de start van dit gehele proces in 2018 heeft het CDA aangegeven dat we naar een andere bestuursstijl toe willen. Ook daar zien we de ontwikkeling in gang gezet worden en dat stemt ons op dit punt ook tevreden. Voorbeelden hiervan zijn de spreekuren van de wethouders op locatie, het toedelen van wijkwethouders, het participatie en informatietraject rondom de Stationstuin, de Lohmanstraat en de aankomende reconstructie van de Schaatsbaan. Daarmee niet gezegd dat alle zaken die het college heeft opgepakt ook direct goed zijn gegaan, iedereen was toch ook onaangenaam verrast rondom bv de plaatsing van het JOP in Vrijenburg. Een leermoment voor het college dat kunnen we wel stellen; veel gaat goed maar nog niet alles. Dit zijn zaken die binnen de invloedssfeer van het college liggen.

INVLOEDSSFEER
Er zijn zaken die niet of minder binnen de invloedssfeer liggen van het college en die zien we ook terug in de VJN.
Al reeds in augustus 2018 gaf de wethouder financiën aan dat er nogal wat financiële uitdagingen aan zaten te komen. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de ruimte voor de collegeplannen. Daarom is er bij de presentatie van het collegeprogramma geen financiële opstelling gekomen, dat hebben we verplaatst naar vandaag.
Waar komt dat tekort vandaan? Over de inkomstenkant kunnen we kort zijn. De rijksbijdrage aan het gemeentefonds viel en valt weer tegen. De meeste gemeenten in Nederland ervaren ook een enorme stijging van uitgaven in het sociaal domein en daar vormt Barendrecht geen uitzondering op. Deze twee ontwikkelingen staan op zichzelf, de inkomstenkant is een gegeven waar we niets aan kunnen doen, de uitgavenkant is een ander verhaal, daarvoor hebben we de nodige voorstellen in de vorm van een amendement ingediend om deze stijging van kosten binnen de perken te houden.

VJN
Dan kom ik toe aan de VJN zelf

Voorzitter, het college heeft een voorstel gedaan middels deze VJN en daarbij valt deze keer op dat er sprake is van gedetailleerde cijfers en teksten en daarbij een aantal ombuigingsscenario’s om de dreigende financiële tekorten tegen te gaan. Wat niet onvermeld mag blijven is dat lopende het samenstellen van het collegevoorstel er een circulaire aankwam die leek aan te geven dat de overheid meer geld zou toevoegen aan de uitkering door de hogere zorguitgaven van de gemeenten. Dat bleek tegen te vallen, uiteindelijk is de netto-uitkering niet omhooggegaan.

In financiële zin zien we door de verschillende voorstellen heen dat het college een sluitende meerjarenbegroting kan presenteren. De vraag is echter breder dan alleen het financiële perspectief; de wijze waarop deze begroting sluitend wordt gemaakt is voor ons als CDA van groot belang om vertrouwen in de toekomst te hebben.
Met name missen wij de samenhang in voorgestelde maatregelen van de verschillende scenario’s. Dat is op zich niet erg maar naar ons idee zijn de resultaten daarvan niet tegen een algemeen kader aangelegd, wel zien we dat er door het college gekeken is naar de impact van de maatregelen op zich. Onze eerste conclusie was dat er nog veel te doen is als dit tot goede begrotingsvoorstellen moet komen, voor als CDA is ook duidelijk geworden dat dit vraagt om een andere aansturing van de ambtelijke organisatie.

Voorzitter, aan de uitgavenkant is het meest in het oog springende dossier (samengevat) de zorg. De uitgave ontwikkeling na de decentralisatie van overheidstaken in dit dossier zijn duidelijk zichtbaar en zoals we wel kunnen constateren op dit moment moeilijk beheersbaar. Daarnaast verandert de zorgvraag van jongeren, de toename van het aantal ouderen in onze gemeente betekent dat er ook een grotere (en deels andere) zorgvraag op ons afkomt. Dat zet de gemeentefinanciën dus flink onder druk

We hebben de voorstellen nauwkeurig bestudeerd, het detail niveau in deze stukken heeft ons in staat gesteld om ook daar uitgebreid technische vragen over te stellen. Met de antwoorden daarop zijn veel zaken verklaard maar toch hadden we het idee dat de ingezette koers in dit voorstel niet in lijn is met wat wij als CDA graag zouden willen zien.
Ook hebben we gezien dat de gedetailleerdheid van deze voorstellen iets gedaan hebben met de Barendrechtse samenleving; er is op veel vlakken onrust ontstaan.

In samenwerking met de coalitiepartijen zijn de afgelopen weken vervolgens kaders aangebracht waarlangs wij deze voorstellen hebben beoordeeld en dat heeft geleid tot een, ook gedetailleerd, voorstel om de VJN toch anders op te stellen. Hiervoor zijn nu verschillende amendementen en moties ingediend

Het CDA wil graag een sluitende begroting zien, daar stonden en staan we voor. Daarnaast hebben we een aantal duidelijke keuzes gemaakt ten behoeve van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Barendrecht die ook duidelijk anders zijn dan in het voorliggende voorstel.

Er is een dreigend tekort op te lossen, de voorstellen die er nu namens de coalitiepartijen liggen doen dat ook maar kennen dus een geheel andere insteek.

• Het CDA kiest er nadrukkelijk voor om de belastingen voor onze inwoners niet te verhogen.
• We hebben een aantal geplande uitgaven geschrapt omdat wij vinden dat dit in tijden van financiële krapte niet past.
• Daarnaast zien we niets in de invoering van nieuwe belastingen zoals de voorgestelde precarioheffingen voor de horeca. Dat zorgt alleen maar voor hogere lasten waardoor ondernemers nog verder onder druk komen te staan
• Het CDA staat voor een sterke samenleving van solidariteit waarin verenigingen, stichtingen en clubs samen met vrijwilligers goed werk verrichten, dat hebben we altijd gestimuleerd. We leven per slot van rekening niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens door mét elkaar te leven in alle verschillende verbanden. Daarom zijn wij ook tegen het korten of afschaffen van subsidies zoals die gepresenteerd zijn; in ons voorstel blijven deze dus ongemoeid.
• In de nieuwe voorstellen blijft de ruimte bestaan voor de aanpak van laaggeletterdheid en de aanpak van eenzaamheid binnen Barendrecht. Daar hebben we ons als CDA altijd voor ingezet en daar blijft dus nu gewoon ruimte voor.
• Iets wat onze inwoners enorm bezighoudt is de kwaliteit van de buitenruimte en het groenonderhoud. Vorig jaar is een motie aangenomen om extra geld uit te trekken voor dit onderwerp. Laten liggen van onderhoud, of deze posten uitstellen, zorgen later weer voor extra herstelkosten. Daar schieten we, als we goede rentmeesters willen zijn, dus helemaal niets mee op. We vinden het als CDA belangrijk dat deze extra inzet gehandhaafd blijft en dat is in deze voorstellen nu ook het geval.
• In het voorstel wordt ook duidelijk dat er geen drastische maatregelen nodig zijn om de veiligheid te blijven borgen binnen onze gemeente.
• In Barendrecht hebben we naast de bebouwing voor onze 48000 inwoners ook een mooi natuur en recreatiegebied; de Zuidpolder. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat we dit zo willen houden en daar waar mogelijk verbeteren. Daarom zien wij dan ook niets in de plaatsing van een groot zonne-energiepark in dat gebied, dat past, hoe duurzaam bedoeld ook, niet binnen ons beeld van een mooie natuur en recreatiegebied. Daar zijn echt wel andere locaties voor te vinden en dat moet onderzocht worden.

Voorzitter, is deze opgave (de sluitende begroting) met de zojuist genoemde insteek te realiseren?

Het antwoord daarop is ja!

Voorzitter, we hebben als CDA nagedacht hoe dit proces, met het collegevoorstel tot stand is gekomen. Ik heb daar zojuist al iets over gezegd, het lijkt ons dat het college zich ervan bewust moet worden, in de aanloop naar de begroting voor volgend jaar, dat de gemeentelijke processen beter gemanaged moeten worden en dat alleen als gevolg daarvan de uitgaven in toom gehouden kunnen worden. De eerste aanzet is gedaan door de coalitiepartijen, dat leidt tot een begroting waar wij als CDA mee in kunnen stemmen.

GVoorzitter, tot zover de eerste termijn.

PDF Embedder requires a url attribute
Tagged