site 062

Brandweer in Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Per 1 januari 2008 moet de Barendrechtse vrijwillige brandweer opgegaan zijn in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). In de oriënterende vergadering van de commissie Samenleving van 16 april 2007 is de raad bijgepraat over voortgang van deze transitie van haar brandweer. Per 1 januari 2008 moet de overgang een feit zijn. Daar moeten nog diverse stappen in worden genomen. Zoals instemming van de medezeggenschapraad van de brandweer en een besluit van de Barendrechtse gemeenteraad.  Bij de oprichting in 2006 van de VVR was duidelijk dat deze stappen  gezet moesten worden.

Oude regionale samenwerkingsverbanden hielden daarmee op te bestaan. De VRR is één van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's. De VRR is de organisatie waarin gemeenten, Brandweer, Ambulancezorg en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) nauw samenwerken met de Politie, het Havenbedrijf Rotterdam, de DCMR Milieudienst Rotterdam, het Openbaar Ministerie en de Waterschappen.  Als de veiligheidsregio's echt een feit zijn moet in het hele land het hulpverleningsniveau van dezelfde kwaliteit en kwantiteit zijn.

De overgang van de brandweer gebeurt naar de mening van de CDA-fractie met grote zorgvuldigheid onder leiding van burgemeester van Belzen en de Barendrechtse  brandweercommandant Koedoet. Belangrijk is dat de Barendrechtse cultuur van de brandweer als vrijwilligerskorps bewaard blijft. Ook de Barendrechtse kwaliteit van menskracht en materiaal moet gewaarborgd worden.  Bij de overgang naar de VRR worden hier afspraken over gemaakt.  Zonder deze vrijwilligers kan de Barendrechtse gemeenschap niet. Deze mannen en vrouwen staan bij nacht en ontij paraat om de branden te blussen en uit te rukken vaak  bij ongevallen in Barendrecht of op de snelwegen. Ze zijn een belangrijke schakel in de veiligheidsketen waar we zuinig op moeten zijn.  De Barendrechtse brandweer vrijwilligers moeten hoe dan ook zich thuis blijven voelen in de nieuwe organisatie.

De transitie van de Barendrechtse, Albrandswaardse en Ridderkerkse (BAR) brandweer wordt nagenoeg gelijktijdig en in onderling overleg geregeld. De BAR-brandweerkorpsen komen als drie vrijwilligerskorpsen in een district met drie beroepskorpsen uit Rotterdam-Zuid. De hele IJsselmondse brandweer komt dan in het BARR (extra R is Rotterdam) district.   Aan het hoofd van dit district staat de brandweercommandant BARR.  Die wordt weer bestuurlijk aangestuurd door de directie regionale brandweer-VRR.

In de nieuwe situatie blijven de huidige korpsen met ieder hun eigen kazerne bestaan. Aan het hoofd daarvan staat de postcommandant. De gemeente Barendrecht blijft bestuurlijk verantwoordelijk voor haar korps. De gemeenteraad krijgt daar ook een duidelijke rol in. Binnenkort zal helder worden op welke momenten de raad een rol krijgt. De CDA-fractie heeft er bij burgemeester van Belzen op aangedrongen om voor het eind van het jaar duidelijk in beeld te hebben wat wij verstaan onder de Barendrechtse cultuur en kwaliteit. Dan kan daar later geen misverstand over bestaan.

site 062

De kazerne van de Barendrechtse brandweer aan de Maasstraat.

Wat betreft de huisvesting kan ook na januari 2008 worden geanticipeerd op de uitkomst Barendrechtse onderzoek naar de huisvesting van de brandweer in de toekomst.

De CDA-fractie heeft er alle vertrouwen in dat de transitie in goed overleg met de brandweerlieden gaat verlopen en de kans om deel uit te maken van een regionaal geheel voldoende benut wordt. Barendrecht met zijn spooroverkapping, omsloten door druk bereden snelwegen en waterwegen,  waar de risico's van calamiteiten door allerlei maatregelen tot een minimum beperkt zijn kan als er echt iets aan de hand is niet zonder de hulp van de regio. 

 

Een paar links:

VRR: ga naar http://www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl/

Barendrechtse Brandweer ga naar: http://home.tiscali.nl/brandweerbarendrecht/