schietvereniging

Schietsportvereniging De Vrijheid

Bij de behandeling van het kadervoorstel over de verplaatsing van de hockeyvereniging in november 2006 heeft onze fractie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze verplaatsing voor  schietvereniging de Vrijheid en aangegeven dat zij hiervan niet het kind van de rekening mocht worden. Door het college werd toegezegd met een nieuw voorstel te komen.

Het college heeft inmiddels een onderzoek gedaan naar de verschillende opties zoals onder andere het aanpassen/vernieuwen van de clubaccommodatie of verplaatsen hiervan.

Ten aanzien van de resultaten van dit onderzoek adviseert het college de raad te kiezen voor  de optie:

  • – het verbouwen van het huidige clubgebouw waarbij het totale verenigingsgebouw, de schietbaan en de nevenruimten omhuld worden
  • – een koppeling te leggen met de financiele opbrengst van de woningbouw op de huidige hockeylocatie

Tijdens de behandeling in de commissie Samenleving  van 2 april 2007 hebben we vernomen dat het gebouw al 50 jaar oud is, het is niet onderheid en de nutsleidingen moeten worden verlegd.

schietvereniging

Het 50 jaar oude houten gebouw van de schietsportvereniging op Sportpark Ziedewij

Het omhulsel moet er als hoed over heen geplaatst worden. Kortom geen fraaie oplossing en gaat gepaard met de nodige risico's. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat de risico's die hieraan verbonden zijn niet voor rekening van de schietvereniging komen en dat er goede afspraken met de aannemer gemaakt zullen worden. De kosten voor deze oplossing worden begroot op € 262.000,–.

We hebben ons afgevraagd gezien de ouderdom van het gebouw en de huidige staat of het wel zo verstandig is om voor deze optie te kiezen. Het is de goedkoopste, maar als de investering slechts voor een termijn van 5 of 10 jaar geldt, dat is namelijk de verwachting , lijkt het ons verstandiger om de schietvereniging te verplaatsen naar een andere locatie.

In het raadsvoorstel stonden ook vermeld de kosten voor de verschillende alternatieven, zoals nieuwbouw clubgebouw op locatie Mazeppa.

Deze optie is uit het onderzoek geschikt gebleken voor nieuwbouw. De ruimte is voldoende, de bereikbaar is goed, geen schietlawaai vanwege voldoende afstand tot omliggende woningen.

Heeft duidelijk voorkeur bij schietvereniging en Mazeppa staat positief tegenover het delen van de locatie.

Bij nieuwbouw op deze locatie heeft als voordeel dat er op Ziedewij een extra kavel grond uitgegeven kan worden en dat de woonwijk niet ontsierd wordt door het gebouw van de schietvereniging. De investering van nieuwbouw op deze locatie wordt echter begroot op € 825.000,– inclusief sloopkosten oude gebouw en exclusief eventueel aan te leggen parkeerplaatsen.

Mede namens de fracties van de PvdA en SGP/Christen Unie hebben we een amendement ingediend met als strekking nieuwbouw voor de schietvereniging op locatie Mazeppa en de vrijkomende grond op Ziedewij uit te geven als 9e kavel voor de bouw van een vrijstaande woning.

Op verzoek van wethouder Nootenboom en na beraad van de indieners van het amendement is besloten het amendement in te trekken en het collegevoorstel aan te houden tot de voorjaarsnota.

In de tussenliggende periode zullen door het college de vragen beantwoord worden die onze fractie mede namens PvdA en SGP/Christen Unie gesteld heeft.