CDA Barendrecht en CDA Provincie eensgezind over honderden extra woningen bij NS station

Barendrecht
Voor 2025 moeten er in de provincie Zuid-Holland 100.000 woningen worden gebouwd om aan de behoefte te voldoen. Hier is in december 2018 een afspraak gemaakt tussen de gedeputeerde van Zuid-Holland en de minister van Binnenlandse zaken. Het gevolg is dat er ook voor Barendrecht een taakstelling ligt om extra woningen te realiseren. Waar zouden die huizen kunnen worden gebouwd? Aan het woord zijn wethouder Peter Luijendijk (CDA) die het standpunt van het college en van CDA Barendrecht weergeeft en Maurits de Haan, Statenlid CDA Provincie Zuid Holland die hierop reageert.
Inbreilocaties
Peter Luijendijk verwijst naar het collegeprogramma 2018-2022 “Barendrecht Toekomstbestendig”. Hier staat over woningbouw het volgende “We realiseren de komende periode minimaal 750 woningen voor de verschillende doelgroepen”. Deze woningen worden gerealiseerd op de zogenaamde “inbreilocaties”, dus binnen bestaande bebouwing.  Voorbeelden van inbreilocates zijn het “Jagthuys” en de “Kruidenmeester”.
Er is echter nog een mogelijkheid om honderden woningen extra  te bouwen bovenop de doelstelling van 750. Dit is een voorzichtige schatting, aldus de wethouder. Deze woningen zullen voornamelijk gerealiseerd gaan worden aan de oostkant van station Barendrecht. Er mag in ieder geval niet worden gebouwd in de Zuidpolder. Dit moet een recreatiegebied en waterbuffer blijven”. Tot zover Peter Luijendijk.
CDA provincie Zuid-Holland
Wat vindt de CDA Provincie hiervan? Zij hebben immers een belangrijke stem in de aanwijzing van de plaats en zonder hun medewerking gaat er niet worden gebouwd bij het station.
Maurits de Haan, Statenlid CDA Provincie Zuid Holland, reageert als volgt op Peter Luijendijk; “Het motto is “eerst bewegen en dan bouwen”. Dit wil zeggen dat een goede bereikbaarheid van het gebied een zeer belangrijke voorwaarde is. De Oostkant van station Barendrecht is juist daarom zo’n interessante locatie. Het saneren van een verouderd bedrijventerrein voor woningbouw is zeer kansrijk mede omdat hier al een Openbaar vervoer voorziening is, namelijk het NS-station. CDA Barendrecht kan op onze instemming rekenen als aan de nodige voorwaarden is voldaan. Als het gaat om de Zuidpolder dan heeft bouwen binnen de gemeente zelf  een sterke voorkeur boven bouwen in de Zuidpolder. Al is het alleen maar vanwege de kosten”. Tot zover Maurits de Haan.
CDA Barendrecht en CDA Provincie zijn het eens. Die extra woningen kunnen worden gebouwd aan de oostkant van het NS station!
Tagged