CDA Barendrecht extra bezorgd om zieken en gehandicapten.

foto-1-MASCDA Barendrecht is bezorgd om het wegvallen toeslagen van duizenden Barendrechtse chronisch zieken en gehandicapten.

Wtcg ( Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en CER ( Compensatie eigen risico). Het zijn afkortingen die de gemiddelde lezer waarschijnlijk niets zeggen. Het gaat hier echter om regelingen die onze chronisch zieke en gehandicapte medemens in financiële zin enigszins tegemoet komen.

In Nederland doet ongeveer 12% van de bevolking beroep op deze regelingen. ( bron Rijksoverheid). Omgerekend hebben dus in ieder geval enkele duizenden Barendrechters een dergelijke toeslag . Het kabinet wil de regelingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 afschaffen. De inkomensgevolgen voor chronisch zieken en gehandicapten kunnen fors zijn; de inkomensachteruitgang kan oplopen tot 8,5% ( bron NIBUD en Chronisch zieken-en Gehandicaptenraad Nederland).
Deze mensen kunnen de kosten van medicijnen en behandelingen doorgaans immers moeilijk beïnvloeden en hebben vaak te maken met forse arbeidsbeperkingen. Ze zijn vaak aangewezen op een uitkering wat niet bepaald een vetpot is.

CDA is altijd tegenstander geweest van het afschaffen van de toeslagen door dit kabinet. Tevergeefs heeft de 2e Kamerfractie van het CDA, bij monde van Mona Keijzer, een beroep gedaan op de PvdA en de VVD om de maatregel niet door te laten gaan. Dit treft immers de meest kwetsbaren in onze samenleving? Actie op gemeentelijk niveau is nu vereist.

In de raadsvergadering van 25 februari jl. heeft CDA Barendrecht dan ook mede een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om in ieder geval in 2014 een bedrag veilig te stellen voor de chronisch zieken en gehandicapten. Ook moet er gemeentelijk beleid worden ontwikkeld om de meest kwetsbare Barendrechters in de toekomst zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.

Armoedebeleid? Helaas ook hard nodig voor deze groep!